Zinātniski pētnieciskie virzieni

RISEBA mērķi zinātnes un pētniecības jomā:

 • veicināt augstskolas pētniecības kvalitāti,
 • atbalstīt mācībspēkus un pētniekus zinātniskās ietekmes un augstas kvalitātes publikāciju izstrādē,
 • paaugstināt mācībspēku un pētnieku kvalifikāciju un kompetences,
 • nodrošināt ietekmes palielināšanu primārajās zinātņu nozarēs – uzņēmējdarbības vidē un plašākā sabiedrībā, īstenojot jauno Pētniecības un inovāciju stratēģiju.

Augstskola īsteno zinātniski pētniecisko darbību sociālajās zinātnēs (Biznesa un ekonomikas fakultāte) un mākslas un humanitārajās zinātnēs (Mediju un radošo tehnoloģiju fakultāte, Arhitektūras un dizaina fakultāte). Augstskolas RISEBA ilgtermiņa mērķis ir panākt, lai zinātniski-pētnieciskā darbība kļūtu par studiju procesa un visu īstenoto studiju programmu neatņemamo sastāvdaļu.

Zinātniski pētnieciskajā darbā RISEBA ietilpst:

 • aktīvs darbs zinātniski pētnieciskajos projektos;
 • pētnieku un mācībspēku dalība starptautiskajās zinātniski pētnieciskajās un akadēmiskajās konferencēs, mākslas un arhitektūras simpozijos, izstādēs, konkursos un audiovizuālo darbu festivālos un skatēs Latvijā un ārvalstīs;
 • pētnieku un mācībspēku zinātnisko publikāciju sagatavošana un to publicēšana augsti kotējamos recenzētos zinātniskos izdevumos, filmu, teātra izrāžu un pasākumu veidošana.

Biznesa modelēšana, dinamiskas spējas un vērtības inovācijas, kas ved pie uzņēmuma konkurences priekšrocības, pēdējos divdesmit gados ir piedzīvojusi strauju attīstību stratēģiskā vadības zinātnē. Pētījumu priekšmets ir konkurences priekšrocību veidošana un attīstīšana, kas balstās uz uzņēmuma resursu (t. sk. kultūras resursu) pielietošanas un transformēšanas spēju un atainos uzņēmuma dinamisko spēju optimāli un savlaicīgi pielāgoties mainīgajiem tirgus apstākļiem.

Reālo opciju teorija pēdējos gados ir piedzīvojusi dinamisku attīstību globālā mērogā. Reālo opciju iekļaušana analīze ļauj izvērtēt optimālākas stratēģiskās alternatīvas, izdevīgākus investīciju projektus un identificēt nozīmīgākos biznesa vērtības palielināšanas virzītājspēkus (drivers).

Virziena mērķis ir veicināt zinātnisko pētniecību stratēģiskā vadībzinībā, attīstot akadēmiskās bakalaura studiju programmas „European Business Studies” un maģistra studiju programmu „Biznesa stratēģiskā vadība”, Veselības vadība”, “Sporta Vadība” un doktorantu studiju programmu “Biznesa vadība” zinātnisko darbību, iesaistot pētniecības darbā studējošos, absolventus un sadarbības partnerus.

Virziena vadītājs:
Prof., Dr. Andrejs Čirjevskis


Dalībnieki, partneri:
Andrejs Davidovičs, doktorants
Julija Novinkina, doktorante
Assoc. Prof. Som Sekhar Bhattacharyya, Indian Institute of Management (IIM) Nagpur (India)

Pētnieciskā virziena apraksts (2022-2024)

Virziena mērķis ir īstenot lietišķos pētījumus mikro un makroekonomikas, uzņēmējdarbības, tostarp ģimenes biznesa, un korporatīvo finanšu jomā. Virzienā tiek izvēlētas Latvijas un ES ekonomikai aktuālākās pētniecības tēmas,
piemēram, ekonomikas un biznesa attīstības perspektīvas deglobalizācijas tendenču un Krievijas kara Ukrainā kontekstā; ģeneratīvā mākslīgā intelekta pielietošanu uzņēmumu darbībā.

Virziena vadītājs:
Prof., Dr. Anatolijs Prohorovs


Dalībnieki, partneri:
Dr. Levs Fainglozs, RISEBA
Valerija Kozlova, doktorante
Dr. Marina Solesvik, Assoc. Prof., Western Norway University of Applied Sciences, Norvēģija
Dr. Julija Bistrova, Professor of Innovation and Management, RTU

Pētnieciskā virziena apraksts (2022-2024)

Joprojām daudzās Latvijas organizācijās personāla vadība netiek pietiekami novērtēta kā stratēģiski svarīga biznesa funkcija, kas var dot ievērojamu ieguldījumu efektivitātes paaugstināšanā. Jaunākie pasaules sasniegumi personāla vadībā un to loma organizācijas attīstībā Latvijā netiek pietiekami komunicēti un apzināti.

Pētījumu virziena mērķis ir gan pielāgot pasaules sasniegumus Latvijas organizācijām, gan arī, pētot Latvijas uzņēmumus, dot ieguldījumu personāla vadības teorijai un pieeju attīstībai. Virziena galvenie uzdevumi ir noskaidrot cilvēkresursu ieguldījumu un iespējas, ko tie var sniegt organizāciju attīstībai un konkurētspējas veicināšanā.

Pētījumu virziena pamatojums ir saistīts ar vienu no Latvijas Personāla Vadības Asociācijas mērķiem “popularizēt personāla vadības profesionālo viedokli un profesijas lomu, veicot sabiedrības un darba devēju izpratni par kvalitatīvu personāla vadību”.

Pašreiz aktuālās pētījuma tēmas:

 • personāla analītika;
 • darbinieku iesaistīšanās un to ietekmējošie faktori;
 • darba sniegumu vadība;
 • organizāciju dizains;
 • attālinātā darba organizācija un ieguldījums;
 • spēļošana kā rīks darbinieku iesaistīšanās uzlabošanai, t.sk. personāla vadības uzlabošanai;
 • paaudžu atšķirības darba tirgū un organizācijas;
 • darba devēja tēls;
 • vadītāju lēmumu pieņemšana un apziņa;
 • iemiesotā apziņa.

Virziena vadītājs:
Prof., Dr. Iveta Ludviga


Dalībnieki:
Agita Kalviņa, LU doktorante, Valsts Administrācijas skolas direktore
Inese Slūka, Mg.soc., doktorante, RISEBA programmu direktore
Ingrīda Rone, MBA, doktorante
Edgars Joksts-Bogdanovs, RISEBA doktorants
Sanita Leimane, RISEBA doktorante
Irina Serbinenko, RISEBA doktorante
Maģistra programmas “Personāla vadība” studenti

Partneri:
Latvijas Personāla Vadīšanas Asociācija; Torunas Universitāte, Polija; Porto politehniskais institūts, Portugāle; Lionas Katoļu Universitāte, Francija; EHRM (European Human resource Management) projekts, Itālija (LUISS Business School), Beļģija (VLERIC Business School), Vācija (Bambergas Universitāte), Nīderlande (Radbound University Nijmegen); EHRM projekta mācībspeķi; EHRM (RISEBA maģistra programmu) studenti.

Pētnieciskā virziena apraksts (2022-2024)

Virziena mērķis ir veicināt zinātnisko pētniecību biznesa psiholoģijā un supervīzijā, attīstot akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Biznesa psiholoģija” un maģistra studiju programmas „Vadības psiholoģija un supervīzija” zinātnisko darbību, iesaistot pētniecības darbā studējošos, absolventus un sadarbības partnerus. Programma “Biznesa psiholoģija” pašreiz ir viena populārākajām bakalaura programmām RISEBA. Maģistra programma “Vadības psiholoģija un supervīzija” ir veiksmīgi uzsākusi savu darbību tikai 2015.gadā.

Lai attīstītu zinātni biznesa psiholoģijas un supervīzijas apakšnozarēs ir svarīgi regulāri organizēt konferences, izdod zinātniskos krājumus un publicēt pētījuma rezultātus starptautiski atzītajos žurnālos. Svarīgi
ir iesaistīt ne tikai akadēmisko personālu, bet arī dažādu līmeņu studējošos zinātniskajā darbā.

Virziena vadītājs:
Prof., Dr. Maija Zakriževska-Belogrudova


Dalībnieki:
Lūcija Rutka, Dr. psych. Biznesa un ekonomikas fakultāte, profesore, rektore, vadošā pētniece
Solveiga Blumberga, Dr. psych. asociētā profesore;
Raina Vīra, Dr.paed.
Valērijs Dombrovskis. Mg. psych.
Elvis Dibaņins, Mg. man., Mg. Iur. Līga Barone, Mg.sc.administr.
Sanita Leimane

Partneri:
Airisa Šteinderga, Dr. paed. RTU, Anete Hofmane, Mg. psych, Mg.sc.adminstr. RTU, Ilze Dreifelde LSA, Baiba Pumpiņa, Mg. paed. RSU.

Pētnieciskā virziena apraksts (2022-2024)

Virziena mērķis ir veicināt pētniecību inovāciju, digitālo rīku un mākslīgā intelekta pielietošanā un attīstīšanā, to integrēšanu studiju vidē, biznesā, komunikācijā un mārketingā, veikt inovāciju novērtēšanu potenciālu, kā arī izglītot studentus un sabiedrību par šo jomu kopumā, piesaistīt Eiropas Savienības projektu finansējumu.

Inovāciju, biznesa un komunikācijas tehnoloģiju pētījumi sniedz zīmīgu ieguldījumu organizācijām un ekonomikai dažādos kontekstos, lai uzlabotu produktus, pakalpojumus, mārketingu un citus uzņēmējdarbības procesus.

Virziena ietvaros aicinām pētniekus pieteikt savus rakstus publikācijai zinātniskā žurnāla “Journal of Business Management” speciālizlaidumā. Šī speciālizdevuma mērķis ir apvienot pētniekus diskusijā par to, kā paplašināt izpratni par uzvedības, sociālajiem un ekonomiskajiem procesiem, kas saistīti ar komunikāciju, digitālo tehnoloģiju un inovācijām. Galvenie pētījuma jautājumi ietver digitālizācijas ietekmi uz sadarbības stratēģijām un komunikācijas sistēmām, tostarp, kā šie pārmaiņu veidi ietekmē sadarbību, koordināciju, konkurences izaicinājumus un iespējas. Numura fokusā būs mijiedarbība starp sociālajiem, tehnoloģiju un organizatoriskajiem elementiem, kas veido sadarbību mūsdienu digitālajā laikmetā. Īpašā numura atbildīgais redaktors ir RISEBA asociētais profesors Dr. Valters Kaže. 
Vairāk informācijas šeit: Call for papers | JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT

Virziena vadītājs:
Asoc. Prof. Dr. Valters Kaže


Dalībnieki:
RISEBA Asoc. Prof. Almir Peštek
RISEBA Asoc. Prof. Ioseb Gabelaia
RISEBA doktorante Sandra Starke
RISEBAS lekt. Artis Eglītis
RISEBA lekt. Dr. Guna Matule
RISEBA lekt. Lidija Semjonova
Maģistra un bakalaura studenti

Partneri:
Partneri: Latvijas Mārketinga profesionāļu asociācija, Dr. Ester Bardone, University of Tartu (Igaunija); Dominika Zagrodzka, University of Silesia (Polija); PhD Håkan Jönsson, Lund University (Zviedrija); Asoc.prof., Dr. Jānis Kārkliņš, BSA; Prof. Biruta Sloka, LU

Pētījuma virziena mērķis ir novērtēt banku un finanšu sektora regulējuma turpmāku attīstību starptautisko standartu kontekstā, izvērtēt tā ieviešanu banku darbībā un veikt salīdzinošo analīzi dažādās valstīs, kā arī atklāt regulēšanas metožu pielietošanas sekas, finanšu risku vadības metodes pamatojoties uz analizējamo valstu pieredzes novērtējumu.

Galvenie virziena uzdevumi ir: analizēt riskus, kas ietekmē finanšu sistēmu un banku darbību; izvērtēt finanšu risku vadību dažādās uzņēmējdarbības jomās; izpētīt mainīgas regulējošās prasības finanšu sektorā; novērtēt finanšu sektora un banku nozares stabilitāti; veikt salīdzinošo analīzi dažādu valstu pieredzē finanšu un banku sektora vadības jomā; izstrādāt priekšlikumus finanšu un banku sektora stabilitātes pastiprināšanai; izvirzīt rekomendācijas uzņēmējdarbības veicējiem finanšu stabilitātes uzlabošanai.      

Pētījuma virziena aktualitāte pamatota ar finanšu un banku sistēmas nepārtrauktu attīstību un to mijiedarbību ar ārējo vidi. Acīmredzot satricinājumu virkne sakarā ar krīzēm, tai skaitā COVID 19 pandēmiju ir pieprasījusi jaunas regulēšanas pieejas, kuras šobrīd ir koncentrētas uz finanšu stabilitātes sasniegšanu, prociklitātes pārvarēšanu, galvenokārt banku sektorā. Viens no pēdējiem virzieniem banku sfēras regulēšanā ir ieviešana bankas uzraudzības starptautiskos standartus, kurus ir ieteicis Bazeles Komiteja, kas ir transformējušās, sākot no Bāzeles 1,  Bāzeles 2, Bāzeles 2,5 un Bāzeles 3 līdz Bazele 4. Bāzeles 3 un Bāzeles 4 Standarti veltīti prasību paaugstināšanai finanšu risku vadības sfērā, prasībām banku sektora riska novērtēšanai un pārvaldīšanai, nodrošinot pietiekamu kapitāla un likviditātes līmeni, tostarp paredz īpašu vadības režīmu pēckrīzes periodā.

Virziena vadītājs:
Asoc. Prof. Dr. Natālija Konovalova


Dalībnieki:

Dr. Aina Čaplinska, Daugavpils Universitāte

Dr. Mustafa Akan, Halic University (Turcija)

Dr. Emil Velinov, SKODA AUTO University (Čehija)

Dr. Svetlana Saksonova, Latvijas Universitāte

Damira Aubakirova, doktorante, Almaty Management University (Kazahstana)      

Bakalauru un Maģistru programmu studenti

Partneri:
Halic University, Istanbul, Turkey;  SKODA AUTO University, Czech Republic, Mladá Boleslav; Copernican University, Torun, Poland; University of Vaasa, Finland; School of Accounting and Finance, Vaasa, Finland

Pētnieciskā virziena apraksts (2022-2024)

“Mākslas” virziena pētnieciskās un mākslinieciskās jaunrades mērķis ir attīstīt radošajās praksēs balstītu pētniecību, kurā izmantota digitālā inovācija un transformācija, un kas būtu vērsta uz sabiedrības iekļaušanu, radošo industriju attīstību un pārmaiņu veicināšanu izglītībā, ka arī virtuālās (VR), pievienotās realitātes (AR), miksētās realitātes (MR un xR) un mākslīgā intelekta (AI) prototipu izstrādi. Studiju virzienā “Mākslas” ietvaros augstskola organizē zinātniski pētnieciskos, kā arī mākslinieciskās jaunrades darbus un piesaista zinātniskos un cita rakstura projektus atbilstoši akreditētajam studiju virzienam. Praksē balstītā pētniecība pēdējo desmit gadu laiku ir kļuvusi par aktualitāti, jo arvien vairāk radošo nozaru praktiķi vēlas studēt doktorantūras līmenī, kā arī savu mākslas un/vai citu AV/D kultūras objektu radīšanā izmanto zinātniskas pieejas un metodes, tādējādi radot jauna veida zināšanas. Virziena ietvaros tiek publicēts kopīgs Arhitektūras un dizaina fakultātes zinātniskais žurnāls ADAM Arts, īstenotas zinātniskās konferences, izstrādātas publikācijas starptautiski atzītiem žurnāliemun vadošiem profesionāli orientētiem mēdijiem.

Virziena vadītājs:
Doc. Aigars Ceplītis


Dalībnieki:
Rasa Šmite
Jānis Holšteins
Dr. Ellen Pearlman
Dr. Chris Hales, doktorantūras studenti

Partneri:
Simona Orinska un Multimediju performances grupa (Margita Zālīte, Ineta Sipunova, Laine Kristberga, Alvis Misjuns); Dr.art Raitis Šmits (asoc.prof.); Liepājas Universitāte

Galvenās virziena pētījumu jomas ir arhitektūras un inženierzinātņu konsolidācija un vides disciplīnu ietekme uz arhitektūras attīstību resursu taupīšanas un ilgtspējības paradigmas maiņas ietvaros. Virziena mērķis ir veicināt zinātnisko pētniecību arhitektūras un dizaina jomā – pētīt fiziskās vides veidošanas aspektus, apvienojot to ar mediju mākslinieku simulāciju un maketu modificēšanu virtuālajā vidē, kā arī veikt tirgus dalībnieku ekonomisko interešu analīzi. Pētījumi, kas veltīti divdesmitā gadsimta pilsētplānošanas un arhitektūras vēsturei, kalpo ne tikai kā izziņas materiāls nākamajiem pētniekiem, bet arī kā norādījumi turpmāko kļūdu labošanai. Virziena ietvaros tiek publicēts zinātniskais žurnāls ADAM Arts, īstenota ikgadējā zinātniskā konference arhitektūrā un dizainā RIXARCH, izstrādātas publikācijas starptautiski atzītiem žurnāliem un vadošiem profesionāli orientētiem mēdijiem.

Virziena vadītājs:
Doc. Dr. Efe Duyan

Dalībnieki:
Rudolfs Dainis Šmits
Zane Vēja
Anna Saurova
Bakalaura un maģistra programmu studenti

  Sazinies ar mums

  To top