Grāmatas

2021, Financial Services in the Twenty-First Century: The Present System and Future Developments in Fintech and Financial Innovation

John JA Burke

Šī mācību grāmata aptver finanšu sistēmas un pakalpojumus, īpaši pievēršoties jaunākajām sistēmām un nākotnes attīstībai. Pirmajā daļā, kas ir sadalīta trīs nodaļās, tiek aprakstīta valsts institucionālā sistēma, kurā tiek sniegti finanšu pakalpojumi, definētas finanšu pakalpojumu sistēmas, kritiski aplūkota saikne starp finansēm, labklājības un ienākumu nevienlīdzību un ekonomisko izaugsmi, kas izaicina tradicionālās paradigmas par finanšu pakalpojumu jēgu, finanšu institūcijām un tirgiem, un apsver ASV finanšu hegemonijas zaudēšanu topošajām reģionālajām struktūrām [BRICS].

Otrajā daļā galvenā uzmanība pievērsta finanšu inovācijām, skaidrojot šādu tehnoloģiju ietekmi: kriptogrāfija, FinTech, sadalītās virsgrāmatas tehnoloģija un mākslīgais intelekts.

Trešajā daļā tiek novērtēts, cik lielā mērā finanšu inovācijas ir izjaukušas mantoto banku darbību un finanšu pakalpojumu sniegšanu, identificēti galvenie šķēršļi visas finanšu sistēmas rekonstrukcijai, pamatojoties uz “pirmo principu domāšanu”.

Nacionālās valsts regulējums un starptautisku uzņēmumu intereses, kā arī sniegts īss apraksts par to, kā Covid-19 pandēmija var izveidot “jaunu normu” finanšu pakalpojumu nozarē. Apvienojot stingras detaļas, kā arī vingrinājumus un PowerPoint slaidus katrai nodaļai, šī mācību grāmata palīdz finanšu studentiem izprast finanšu sistēmu plašo plašumu un spekulēt par gaidāmajiem notikumiem nozarē.


2021, Mans kino (un) laiks. 1.daļa

Anita Uzulniece

Apgādā „Laika grāmata” janvārī ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu klajā nāk kinokritiķes Anitas Uzulnieces rakstu un recenziju krājums „Mans kino (un) laiks. 1. daļa”, kurā apkopotas periodikā publicētas recenzijas par Latvijas un ārvalstu filmām kopš 20. gadsimta 70. gadu vidus, plašāki pētījumi, intervijas un citi materiāli.
Grāmatas Mans kino (un) laiks 1. daļā apmēram 300 lappusēs apkopotie raksti un recenzijas sakārtoti trīs nodaļās, katru nodaļu un arī visu grāmatu ievada īpaši rakstīti ievadteksti, kas publikācijām piešķir personisku un vēsturisku laikmeta fonu. Pirmā nodaļa – Latvijas dokumentālais kino – iekļauj publikācijas kopš 1973. gada, no Anša Epnera, Jura Podnieka un citu režisoru pirmajām filmām līdz Ilonas Brūveres, Viestura Kairiša, Ivara Zviedra darbiem 21. gadsimta sākumā. Otrā nodaļa – Latvijas spēlfilmas, sākot ar Motociklu vasaru (1975), Ezera sonāti (1976), Puiku (1977) un citām Rīgas kinostudijas filmām , turpinot ar daudzveidīgu spektru arī 21. gadsimtā – Baiga vasara (2001), Rūdolfa mantojums (2010), Kolka Cool (2011), Golfa straume zem leduskalna (2012) un citu filmu recenzijas. Trešajā nodaļā apkopotas publikācijas no 90. gadiem, liecinot par dīvaino pārejas periodu atjaunotās neatkarības sākuma gados un kino, kuru ietekmēja pārvērtības visdažādākajās jomās – ideoloģiskajā, ekonomiskajā, sociālajā utt.
Grāmata papildināta ar ilustrācijām no autores personiskā arhīva un citiem avotiem, tās publicēšanai sagatavojusi fotoredaktore Agnese Zeltiņa. Grāmatas māksliniece un maketētāja – Zane Neimane, apgāda vadītāja – Ligita Kovtuna.


2021, Stresa anatomija: Metodes un ieteikumi dzīvei un darbam

Maija Zakriževska-Belogrudova

Mūsdienu neprognozējamā pārmaiņu laikā ir būtiski mainījusies katra cilvēka darba un privātā dzīve, tieši ietekmējot psihisko un fizisko veselību. Stresa izraisošie faktori un simptomi ir ļoti individuāli, ilgstošs un hronisks stress var atstāt paliekošas sekas veselībai, darbaspējām un dzīves kvalitātei kopumā.
Monogrāfijā ir sniegts apkopojošs pārskats par stresu un piedāvāti daudzi noderīgi praktiskie padomi un uzdevumi, kas var palīdzēt individuāli vai organizācijām apzināties stresa faktorus, simptomus un izprast stresa pārvarēšanas iespējas, nodrošinot psihoemocionālo labklājību mikro un makro līmenī.
Grāmata paredzēta organizāciju vadītājiem, darbiniekiem, jauniem darbiniekiem, studentiem, augstskolu absolventiem, kuri uzsāk savas darba gaitas, un ikvienam interesentam, kurš meklē idejas un atbalstu stresa pārvarēšanai un iedvesmu ikdienas dzīves līdzsvara uzlabošanai.


2021, Banku zinības uzņēmējiem

Natālija Konovalova un Aina Čaplinska

Mācību grāmata “Banku zinības uzņēmējiem” izveidota sadarbībā Daugavpils Universitātes. Mācību grāmata īstenota Daugavpils Universitātes projekta Nr. 14-95/17 ietvaros un apstiprināta Daugavpils Universitātes Studiju padomes sēdē. Grāmatas izdevniecība Daugavpils Universitātes Akadēmiskais Apgāds “SAULE”, 2021.
Mācību grāmata “Banku zinības uzņēmējiem” paredzēta studējošajiem, kuri apgūst banku darbības pamatus, banku un uzņēmēju savstarpējās attiecības, kā arī uzņēmējiem, kuri vēlas papildināt savas zināšanas finanšu un banku jomā, tiem, kurus vairāk interesē profesionālās zināšanas, kā arī tiem, kuri nolēmuši padziļināti izprast banku un finanšu jomu. Grāmata palīdzēs izprast komercbanku darbības būtību, dos izpratni par to, kādas operācijas un pakalpojumus bankas piedāvā uzņēmējiem un kā organizē savu finanšu produktu pārdošanu.


2020, Supervīzija Latvijā. Izpētē pamatota attīstības pieeja

Maijas Zakriževska-Belogrudova

Grāmata turpina jau iesākto tradīciju apkopot un izdot informāciju par supervīzijas jomā  Latvijā paveikto gan pētnieciskajā, gan praktiskajā aspektā.  Tādēļ tā būs labs papildinājums ikviena supervizora profesionālākajai bibliotēkai Latvijā.

Grāmatā apkopotie pētījumi aptver plašu profesionālo tēmu spektru un ir par supervizējamo vajadzībām un emocijām, supervizora un supervīzijas studentu profesionālo kompetenci, par supervīzijas kā pakalpojuma atpazīstamību dažādās vidēs, par supervīzijas nozīmi pārmaiņu procesā organizācijās, empātijas veicināšanā, darbinieku iesaistes veicināšanā, kā arī darba stresa un izdegšanas pārvarēšanā.

Saturs ir izklāstīts divās daļās:

I daļa. Supervīzijas pētniecības un prakses vispārīgie jautājumi;

II daļa. Supervīzija dažādās profesionālās darbības jomās: pētniecības rezultāti.

Monogrāfijas saturu veido 20 raksti, apvienojot 21 ar supervīziju saistīto autoru, kuri pārstāv dažādas profesionālās darbības vides un zinātnes un daudzi no tiem ir  Latvijas supervizoru apvienības biedri.

Grāmata ir vērtējama kā pietiekams ieguldījums starpdisciplinārās pieejas supervīzijas pētniecības attīstībai, parādot pieaugošu interesi par supervizora profesiju un profesionālo darbību.


2020, Youth entrepreneurship in Eastern Partnership countries: analysis of problems and solutions

Victoria Hrosul un Ilmārs Kreituss

Grāmata ir izstrādāta projekta “Higher Education institutions for Youth Entrepreneurship” ietvaros.

Projekta ideja ir stiprināt jauniešu uzņēmējdarbību Eiropas integrācijas kontekstā gan valstu iekšienē, gan starp Austrumu partnerības valstīm un Eiropas Savienību, izmantojot pieredzi veiksmīgu biznesa modeļu veidošanā Austrumu partnerības valstīs.

Projekta mērķis ir starpvalstu sadarbības stiprināšana starp izglītību, zinātni un uzņēmējdarbību; uzņēmējdarbības izglītības starptautiskā aspekta palielināšana; labākās uzņēmējdarbības prakses nodošana Eiropas integrācijas kontekstā, kā arī uzņēmējdarbības sektora Eiropas integrācijas iespēju īstenošana partnervalstīs; uzlabot prasmes un uzņēmējdarbības prasmes jauniešu vidū partnervalstīs.

Grāmata atspoguļo uzņēmējdarbības pieredzes izpēti projekta partnervalstīs.

Pilns grāmatas teksts šeit.


2018, Adaptive Management

Victoria Hrosul

Aktīvā tirdzniecības attīstība Ukrainā pēdējās desmitgades laikā ir palielinājusi tās lomu sociāli ekonomisko problēmu risināšanā. Jaunu darba vietu radīšana un valsts budžeta nodrošināšana nodokļu ieņēmumu dēļ ir tieši atkarīga no tirdzniecības uzņēmumu darbības efektivitātes. Savukārt pēdējo nodrošināšana nav iespējama bez savlaicīgas nozares pielāgošanās vides izmaiņām. Tirdzniecības uzņēmuma stabilas pozīcijas nodrošināšanai tirgū, tā ilgtspējīgai attīstībai nepieciešama adaptācijas vadības sistēmas izstrāde. Iekšzemes un ārvalstu pieredze uzņēmumu darbības ilgtspējības un efektivitātes nodrošināšanā ilgstoši ir zinātnieku, speciālistu un uzņēmēju uzmanības objekts. Darba zinātniskie pamati ir tādu pētnieku kā G. Asela, B. Bermana, O. Gradova, P. Drukera, M. Portera, J. Evansa u.c. ekonomikas priekšmetu adaptācijas teorijas. R. Akofa, O. Vihanska, M. Meskona, G. Mincberga, N. Salomatina, A. Striklenda un citu darbi veltīti tādas problēmas kā vides dinamisms izpētei. Uzņēmumu adaptīvās vadības modeļus, mehānismus, instrumentus izstrādā V.Grinjova, A.Sapožņikovs, V.Šendriks u.c.
Matemātiskās metodes vadīšanā, sistēmu analīzes principus, kibernētiku un sinerģētiku skaidro L.Kontorovičs, O.Vihanskis, I.Gerčikova, G.Kleiners u.c. Ņemot vērā šos sasniegumus, jāatzīmē, ka esošie zinātniskie darbi neaptver visu adaptīvās menedžmenta izpētes iespējamo virzienu tematisko plakni caur diskusiju jautājumiem, kas saistīti ar tās konceptuālās adaptācijas vadību un daudzpusīgajiem tās efektivitātes vērtēšanas kritērijiem. . Turklāt nav pienācīgā perspektīvā izvirzīts jautājums par metodisko instrumentu kopuma izpēti adaptīvās vadības sistēmas izveidei, kas nodrošina tirdzniecības uzņēmumu darbības efektivitātes paaugstināšanu konkurences apstākļos. Darba mērķis ir izstrādāt teorētiskos un metodoloģiskos principus un praktiskos instrumentus adaptīvās vadības sistēmas izveidei tirdzniecības uzņēmumiem, kuri darbojas konkurences apstākļos. Pilns grāmatas teksts ir pieejams šeit.


2017, Uzņēmumu ienākumu nodoklis Latvijā un Igaunijā, tā ietekme uz uzņēmējdarbību, investīcijām, bezdarba līmeni, nodokļu ieņēmumiem un valsts ekonomisko izaugsmi

Anatolijs Prohorovs

Monogrāfijā tiek pamatots līdz peļņas sadales brīdim atliktā UIN ieviešanas lietderīgums. Šāda UIN maksāšanas sistēma Igaunijā pastāv kopš 2000. gada. Monogrāfijā ir veikta Igaunijas un Latvi-jas uzņēmumu uzņēmējdarbības aktivitātes un finanšu rādītāju, tiešo ārzemju investīciju apjomu un virknes makroekonomisko rādītāju salīdzinošā analīze laika periodam no 1996. līdz 2015. gadam. Tā-pat ir aprēķināta iespējamā Latvijas IKP papildu pieauguma un budžeta nodokļu ieņēmuma papildu pieauguma prognoze gadījumā, ja Latvijā tiktu ieviests UIN atliktais maksājums. Monogrāfijā iegūtie rezultāti apliecina Dž. Keina (John Keynes) multiplikatora teoriju, P. Samuelsona (Paul Samuelson) mul-tiplikatora-akceleratora un investīciju paātrinājuma teorijas, kā arī A. Lafera (Arthur Laffer) budžeta koncepcijas aktualitāti.
Pilns grāmatas teksts šeit.


2016, Business meets art: Beyond the traditional approach to education, management and business

Irina Senņikova un Tatjana Vasiļjeva

Šīs grāmatas izcelsme ir RISEBA unikālajā koncepcijā kļūt par vietu, kur bizness satiekas mākslu. Pēdējo divu desmitgadu laikā RISEBA ir piedzīvojusi būtisku transformāciju no mazas ambiciozas biznesa skolas par universitāti, kas nodrošina ne tikai biznesa un vadības programmas, bet arī komunikāciju, audiovizuālo mediju mākslas un arhitektūras studijas.
Sastādot šo grāmatu, mēs centāmies iekļaut ļoti daudzveidīgus RISEBA mācībspēku pētnieciskos darbus, kuriem visiem ir kopīgs priekšstats par mākslas pastāvēšanu katrā mūsu dzīves aspektā. Mūsu mācībspēki pievēršas ļoti dažādām tēmām, parādot, ka starpdisciplināri pētījumi piedāvā daudzas interesantas idejas inovācijām izglītībā, uzņēmējdarbībā un vadībā.
Daudzas labākās prakses ir pārcēlušās no koncepcijas uz realitāti; jaunas tehnoloģijas kļūst par neizbēgamu ikdienas procesu sastāvdaļu; mūsu pasaule piedzīvo augstu nenoteiktības un nestabilitātes līmeni; un tikai radoša, novatoriska un mākslinieciska pieeja var veicināt mūsu izdzīvošanu.
Ceram, ka šī monogrāfija lasītājiem sniegs daudz aizraujošu iespaidu un vietu novatoriskām idejām; laipni lūdzam mūsu grāmatā!
Pilns grāmatas teksts ir pieejams šeit.


2015, BUTO

Simona Orinska

Grāmatas idejas autore, sastādītāja un redaktore Simona Orinska ir starpdisciplināra māksliniece, deju un kustību terapeite, horeogrāfe. Pastiprināti interesējoties par psihes un ķermeņa mijiedarbību iepazinusies ar japāņu kultūrā radušos butō dejas principiem. Šobrīd, izzinot butō izmantojumu deju un kustību terapijā, sastādīts izzinošs un uz zinātniskiem vēstījumiem balstīts pētniecisks darbs, kas ļauj ar mākslas fenomenu iepazīties latviešu valodā. Tādējādi butō atzīmē savu desmitgadi Latvijā.

Autore, kopā ar saviem studentiem un butō praktizētājiem, interesentiem visā pasaulē, kuru raksti ir lasāmi grāmatā, noteikusi trīs galvenos mērķus – uzsākt padziļinātu sarunu par kustību mākslu Latvijā, pievērst uzmanību nozīmīgam mākslas veidam pasaulē, kas ietekmējis kultūru, un atstāt liecību ar nopietnu avotu, kas pretendē uz zinātnisku skatu. Šī grāmata ir izzinošs materiāls jebkuram, kam interesē deja, teātris, kustība, kultūra un, protams, butō kā fenomens.

Apjomīgais rakstu krājums sakārtots 3 nodaļās. I nodaļa apskata butō vēsturi un estētiku, II nodaļa iepazīstina ar autoru pētījumiem par butō mijiedarbību ar dažādām mākslas, terapijas un budisma formām, III nodaļa atklāj butō ietekmes un izpausmes Baltijas kultūrtelpā. Grāmata izdota ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un ”Antalis” atbalstu.


2015, Latvijas Nacionālā bibliotēka. Arhitekts Gunārs Birkerts

Jānis Dripe un Indriķis Stūrmanis

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība izdevusi grāmatu par Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) ēku “Latvijas Nacionālā bibliotēka. Arhitekts Gunārs Birkerts”. Grāmatu veido līdz šim neapkopots vizuālais un vēstures faktu materiāls, kas aptver 96 gadus. Tas ir stāsts par LNB, kurš sākas ar bibliotēkas dibināšanu 1919. gadā un atspoguļo Gaismas pils tapšanas ceļu no idejas līdz pilnīgi gatavai, iekārtotai un apdzīvotai ēkai.

Izdevumu veidojuši arhitekts Jānis Dripe un fotogrāfs Indriķis Stūrmanis.

LNB direktors Andris Vilks ir devis ieskatu par bibliotēkas krājumu, funkcijām un  iespējām. Grāmatas mākslinieks ir Juris Petraškevičs. Grāmata veltīta Nacionālās bibliotēkas ēkas arhitektūrai un tās autoram Gunāram Birkertam. Akcentēta partnerība ar Modri Ģelzi un minēts citu autoru devums. Lasītājiem būs iespēja iepazīties ar LNB projekta vēsturi, būvprocesu un ēkas inaugurāciju. Grāmatā atrodams bagātīgs attēlu klāsts, sākot ar pirmajām bibliotēkas skicēm un beidzot ar izcilām LNB interjera, ēkas apjoma un pilsētvides fotogrāfijām.

LNB veltītais izdevums īpašs arī tādēļ, ka saņēmis prestižo UNESCO patronāžu. Tas apliecina, ka pasaulē augstu novērtē LNB kā nozīmīgu zināšanu sabiedrības simbolu, tāpēc svarīgi ar grāmatas starpniecību par to stāstīt sabiedrībai gan Latvijā, gan pasaulē. Latvijā līdz šim neviens projekts nav guvis starptautisko UNESCO patronāžu.

Grāmata izdota, pateicoties ziedotāju un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstam.


Talantīgas domāšanas noslēpumi

2015, Jūlijs Muraškovskis

Grāmata, “kas veltīta radošās domāšanas procesu skaidrošanai, līdztekus atsedzot iespējas šīs domāšanas izkopšanai un sekmīgai izmantošanai visdažādāko mūsu dzīves problēmu risināšanā” (Andris Broks, LU emeritētais profesors, fizikas doktors).
Starptautisko projektu vadītāja Olga Pavlovska (Biznesa vecākā konsultante, Wilo SE, Dortmunde, Vācija) atzīst, ka grāmata paver talantīgās domāšanas “noslēpuma plīvuru”.
J. Muraškovskis TRIZ (izgudrojumu problēmu risināšanas teoriju) mācījās kopš 1974. g. pie teorijas pamatlicēja H. Altšullera. Ar pētījumiem TRIZ un talantīgās domāšanas jomā sāka nodarboties 1979. g. 2007.g. iznāca grāmata par mākslas attīstības likumiem un talantīgu domāšanu mākslas jomā «Биография искусств» („Mākslas biogrāfija”).
Vairākus autora rakstus par šīm tēmām krievu un angļu valodās var atrast mājas lapā: www.temm.ru


2014, The Teacher of the 21st Century: Quality Education for Quality Teaching

Linda Daniela, Ineta Lūka, Lūcija Rutka un Irēna Žogla

Pēdējo divu desmitgadu laikā un pat ilgāk valstis ir mēģinājušas veidot uz standartiem balstītu atbildību kā pamatu izglītības sistēmai ar augstākiem sasniegumiem. Tomēr praksē esam izveidojuši vairākas pieredzes ar noteiktām jomām, tostarp uz pārbaudēm balstītu atbildību un sasniegumu iekšējo un ārējo novērtēšanu. Parādās arī kontroles funkcija, tā vietā, lai veicinātu studentu un skolēnu pašregulētu mācīšanos, konteksta zināšanas un izpratni, augstāka līmeņa domāšanu, problēmu risināšanu un radošumu, kas nepieciešams, lai skolotāji gūtu panākumus 21. gadsimtā. Pedagoģija kopā ar atbildību un vērtēšanu, jaunām paradigmām zinātņu apguvē, kā arī komunikācijas tehnoloģijās un digitāli balstītu apmācību, kas ietekmē mācīšanu un mācīšanos, laiku pa laikam joprojām sašaurina radošumu un elastību mācīšanas un mācīšanās procesā. Produktīvu atziņu īstenošana ne vienmēr nodrošina studentu un skolēnu panākumus. Kāpēc? Kā augstākās izglītības skolotāju izglītība iegūt spēcīgāku izglītojošu funkciju, kļūt personalizētāka un aicināt skolotājus pastāvīgi apzināties pasniegšanas kvalitāti, vienlaikus sekojot līdzi notiekošajām izmaiņām mūsu sociālajā dzīvē un izglītībā? Kā pedagogi, skolotāji un pētnieki var izveidot dinamisku pedagoģiju un daudzpusīgu pieeju mācīšanai un mācīšanai, lai integrētu mācīšanu, mācīšanos un vērtēšanu, tādējādi radot skolotāju elastību, radošumu un inovatīvu praksi, kas atbilst 21. gadsimta izglītības augstajiem standartiem?
Ar kādām veiksmīgām praksēm mums vajadzētu dalīties un kā skolotāju izglītība var apmierināt vajadzību pēc pārmaiņām augstākās izglītības procesā un skolotāju mūža profesionālajā attīstībā?
Vairāk informācijas: https://www.cambridgescholars.com/resources/pdfs/978-1-4438-5612-6-sample.pdf


“KIBER ES. Viss par kiberpasauli”

Valērijs Dombrovskis, Luīze Berga, 2021

Latvijas Kiberpsiholoģijas asociācijas speciālisti ir izstrādājuši un izdevuši ekskluzīvu grāmatu “KIBER ES. Viss par kiberpasauli”, kurā lasītājiem būs iespēja iepazīties ar unikālām idejām par tēmām, kuras skar digitālo/ virtuālo vidi un sabiedrību.

Grāmatas autori izvirzīja izaicinājumu izstrādāt pilnīgi jaunu un visaptverošu kiberpasaules koncepciju, lai pilnveidotu esošās zināšanas par digitālo vidi un piedāvātu adaptīvus mehānismus nepieciešamajam atspēriena punktam sabiedrības veiksmīgai integrācijai kiberpasaulē.

Šī grāmata ir pirmais mēģinājums Latvijā dot iespēju lasītājiem pašiem kopā ar autoru izklāstītajām idejām sākt iepazīties ar kiberpsiholoģijas jomu un alternatīvu virtuālās un kiberpasaules redzējumu.

Grāmatas centrā ir cilvēks – tehnoloģiju lietotājs un tā adaptācijas procesi kiberpasaulē. Grāmatas mērķis ir aktualizēt un pētīt psiholoģijas zinātnē Latvijā vismaz 20 gadus ignorētas tēmas kā virtuālā pasaule, tās loma, struktūra un koncepcijas; tēli; sevis digitālā reprezentācija; digitālā un virtuālā identitāte; kiberpersonība; kiberkultūra; kibersabiedrība; digitāla kopiena un lietotāji; digitālas “pēdas”, kiber-procesi, virtuālie procesi; mijiedarbības stratēģijas u.c.

Kā asociācijas locekļi, autori ar grāmatas starpniecību vēlas sniegt ieguldījumu kiberpsiholoģijas zinātnes attīstībā un izglītot sabiedrību, lai palīdzētu cilvēkiem maksimāli produktīvi adaptēties tehnoloģiju laikmetā. Par šīs jomas nozīmīgumu liecina asociācijas digitālā platforma/ kopiena Facebook Kiberprāts, kura uz doto brīdi apvieno jau vairākus simtus kiberpsiholoģijas ideju atbalstītājus.

    Sazinies ar mums

    To top