Jautājumi un atbildes

Jautājumi un atbildes

Uzzini visu par un ap studijām augstskolā RISEBA

Informācija par RISEBA studiju programmu akreditāciju ir pieejama RISEBA mājaslapā sadaļā programmas.

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras (AIKA) e-platformā atradīsiet Latvijā reģistrētās augstskolas/koledžas, studiju virzienus un studiju programmas ar aktuālo informāciju par akreditāciju termiņiem, meklējiet šeit.

Studiju gads ir studiju periods augstskolā, kas ir attiecināms uz kalendāro laiku. Tas ir 40 nedēļu ilgs studiju posms, kas sadalīts divos semestros:

 • rudens semestris: septembris – janvāris;
 • pavasara semestris: februāris – jūnijs

Kredītpunkts (KP) ir uzskaites vienība, kas izsaka studiju darba apjomu, pamatojoties uz studiju programmā vai tās daļā definētajiem studiju rezultātiem un ar to sasniegšanu saistīto studiju slodzi.

Uz noteiktu laiku studējošā oficiāla atbrīvošana no aktīvām studijām, saglabājot studējošā statusu augstskolā. Studiju pārtraukums tiek piešķirts pamatojies uz studējošā Iesniegumu. Kopējais studiju pārtraukuma laiks nevar pārsniegt divus gadus.

Akadēmiskās augstākās izglītības studijas nodrošina teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu apguvi. Akadēmiskās izglītības studijas beidzas ar gala pārbaudījumiem, kuru sastāvdaļa ir Bakalaura vai Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana. Pēc sekmīgas akadēmisko studiju programmas apguves studējošais iegūst akadēmisko bakalaura vai maģistra grādu.

Profesionālās augstākās izglītības studijas nodrošina iespējas sagatavoties teorētiskai un profesionālai darbībai. Profesionālās augstākās izglītības studijas noslēdzas ar valsts pārbaudījumiem. Studējošais iegūs profesionālā bakalaura vai profesionālā maģistra grādu un attiecīgo profesionālo kvalifikāciju. Profesionālās studiju programmas ir vairāk praktiski orientētas, studiju beigās studējošajiem iegūstot profesionālo kvalifikāciju.

Var mainīt, ja piemēram: esiet dienas laika students un secinājāt, ka darba un studiju apvienošana kļūst par apgrūtinājumu, rekomendējam mainīt esošo studiju formu uz piemērotāku, studējot tālmācībā vai vakara nodaļā. Aicinām sazināties ar savas studiju programmas administratoru, lai tālāk uz Iesnieguma pamata tiktu veikta Studiju programmu salīdzinājums un saruna ar programmas direktoru, kas ļautu izvērtēt un pieņemt sev piemērotāko risinājumu, arī tad ja vēlaties mainīt RISEBA studiju programmas

Jā, lai Jūs pieņemtu gala lēmumu par turpmāko, aicinām aizpildīt elektronisku pieteikumu RISEBA mājaslapas sadaļā Nāc studēt RISEBA, pievienojot nepieciešamos dokumentus, tai skaitā, akadēmisko izziņu ar iepriekšējās augstākās izglītības iestādē apgūtajiem studiju programmas studiju kursiem. Ja pieteikšanās brīdī rodas kādi jautājumi, sazinieties ar RISEBA Klientu apkalpošanas centru rakstot: [email protected]. Šis ir maksas pakalpojums atbilstoši RISEBA papildus maksas pakalpojumu cenrādim. Pēc apmaksas attiecīgās programmas direktors sastādīs Studiju kursu salīdzinājuma protokolu un individuālo studiju plānu studiju uzsākšanai vēlākos studiju posmos, atspoguļojot studiju kursu starpību, kas tiks iekļauti Jūsu individuālajā plānā. Jūsu izvēlētās studiju programmas direktors sazināsies ar Jums, informējot par piedāvājumu un lēmumu.

RISEBA studējošie – izziņas valsts valodā vai angļu valodā par studijām un ar to saistītajiem jautājumiem var saņemt, veicot pieprasījumu studējošo informācijas sistēmā my.riseba.lv.

Ja esat RISEBA absolvents vai pārtraukuši studēt RISEBA un nepieciešama informācija par studijām no RISEBA arhīva, lūdzu aizpildiet Iesnieguma formu (atradīsiet RISEBA mājaslapā) un nosūtiet uz e-pastu: [email protected] Šie ir maksas pakalpojumi, izmaksas un sagatavošanas laiku atradīsiet RISEBA mājaslapā papildus maksas pakalpojumu cenrādī.

Iesakām pieteikties Erasmus+ programmā. Katrai studiju programmai ir noslēgti sadarbības līgumi ar attiecīgām partneraugstskolām, kas specializējas noteiktajā jomā.

 • Piedāvājam Dubultgrāda programmas, kas sniedz iespēju studējošajiem iegūt divus Diplomus: RISEBA un sadarbības augstskolas Diplomu.
 • Kā arī aicinām izmantot Erasmus+ ārzemju prakses iespējas. Erasmus+ atbalsta praksi ārzemēs studentiem, kuri jau ir reģistrēti valsts augstākās izglītības iestādē bakalaura līmeņa studiju programmā, maģistrantūrā vai doktorantūrā.

Dubultgrāda programma sniedz iespēju studentiem, noteiktu laiku studējot RISEBA un arī kādā no tās sadarbības augstskolām, iegūt divus Diplomus. Šī programma piedāvā vienā studiju procesā, absolvēt RISEBA, saņemot divus grādus un Diplomus: RISEBA un attiecīgās sadarbības augstskolas Diplomu. Detalizētāku informāciju saņemsiet RISEBA mājaslapā.

Sistēma my.riseba.lv ir elektroniska studējošo informācijas sistēma (platforma). Pēc Studiju līguma noslēgšanas un pirmā maksājuma veikšanas, Jūs tiksiet imatrikulēts un no sava studiju programmas administratora saņemsiet IT nodaļas piešķirtu lietotāja vārdu un paroli.

my.riseba.lv izmantosiet, lai apskatītos:

 • lekciju sarakstu;
 • obligāto pārbaudījumu datumus;
 • obligāto pārbaudījumu vērtējumus;
 • finanšu sadaļu (apmaksātos un neapmaksātos rēķinus);
 • studiju programmas administratora kontaktinformāciju;
 • instrukciju par biežāk izmantojamām funkcijām.

Lai pieteiktu:

 • Izziņu;
 • Norīkojumu;
 • Prakses līgumu.

Sistēma e.riseba.lv ir elektroniska studiju vide (platforma) Moodle, pēc Studiju līguma noslēgšanas un pirmā maksājuma veikšanas, Jūs tiksiet imatrikulēts un no sava studiju programmas administratora saņemsiet IT nodaļas piešķirtu lietotāja vārdu un paroli. Te atradīsiet esošā semestra studiju kursu vietnes, kur ir:

 • Studiju kursa apraksts;
 • studiju kursa materiāli;
 • pārbaudījumu nodošanas termiņi, norises laiki un kalendārs;
 • saites uz attālinātām nodarbībām (laiki, datumi), ja tādas ir paredzētas studiju plānā;
 • studiju pārbaudījumu iesniegšanas vietas;
 • pārbaudījumu pildīšanas vietas (piem.: testi tiešsaistē);
 • pārbaudījumu vērtējumus un to atgriezeniskās saites, ja tādas ir paredzētas;
 • forums, ar kura starpniecību ir iespējams sazināties ar mācībspēku un studiju biedriem;
 • mācībspēka kontaktinformācija;
 • iespēja nosūtīt ziņu mācībspēkam

Informāciju par uzņemšanu atradīsiet RISEBA mājaslapā, sadaļā Nāc studēt RISEBA, kā arī sociālo mediju vietnēs. Lai atvieglotu šo procesu, aicinām izmantot elektronisku pieteikšanos sistēmā my.riseba.lv navigācijas sadaļu

Aizpildiet pieteikumu (atzīmējot ka dokumenti vēl nav saņemti) un papildiniet to, tiklīdz saņemsiet izglītību apliecinošus dokumentus. Sākumā var pievienot arī izrakstu no Latvija.lv e-pakalpojuma Mani dati izglītības reģistros, te ir iespēja izgūt Valsts izglītības informācijas sistēmas esošajos reģistros pieejamos datus par sevi.

Pieteikums studijām tiek iesniegts elektroniski, savukārt Studiju līguma slēgšanas brīdī jāuzrāda nepieciešamo dokumentu oriģināli.

Tiklīdz aizpildīsiet pirmo pieteikuma sadaļu un uzspiedīsiet ‘Saglabāt’, Jūsu pieteikums būs redzams Uzņemšanas komisijai. Ja plānojat pieteikumu turpināt vēlāk un papildināt to, tad variet to darīt jebkurā laikā. Tiklīdz pieteikums būs pilnībā aizpildīts, Uzņemšanas komisija pārbaudīs atbilstību prasībām. Maģistrantūras un doktorantūras pieteikums tiks nosūtīts izskatīšanai programmas direktoram un pēc apstiprināšanas tiks gatavots Studiju līgums. Programmām, kurām paredzēti iestajpārbaudījumi, Studiju līgumi tiks gatavoti pēc rezultātu saņemšanas.

Bakalaura studiju programmā “Arhitektūra”: iestājpārbaudījums zīmēšanā un kompozīcijā. Iestājpārbaudījums zīmēšanā un kompozīcijā nav jākārto, ja apgūti RISEBA sagatavošanās kursi zīmēšanā un kompozīcijā un sekmīgi nokārtots tā gala pārbaudījums.

Bakalaura studiju programmā “Audiovizuālās mediju māksla” reflektantiem: radošais iestājpārbaudījums – eseja, ko izņēmuma kārtā var kārtot arī individuāli, sarunājot ērtāku laiku ar studiju programmas direktoru.

Visiem tiem reflektantiem, kuri pretendē uz vietu angļu programmā un kuriem nav apliecinoša dokumenta par valodas zināšanām B2 līmenī: iestājpārbaudījums angļu valodā. Iestājpārbaudījums tiek kārtots tikai uz vietas augstskolā.

Reflektantiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs, centralizēto eksāmenu (CE) vērtējumi nav nepieciešami, bet jākārto RISEBA uzņemšanas tests (RISEBA admission test).

Sekojiet līdz Uzņemšanas noteikumiem RISEBA mājaslapā, sadaļā Nāc studēt RISEBA.

Uzņemšanas rezultāti tiek izziņoti piecu dienu laikā pēc konkursa noslēguma dienas, par ko informēsim Jūs e-pastā.

RISEBA studējošajiem studiju kursu saraksts ir pieejams:

 • my.riseba.lv: ir atrodams nodarbību saraksts;
 • e.riseba.lv: ir redzami tie studiju kursi, kuri ir jāapgūst un jānokārto attiecīgajā studiju semestrī, te ir jābūt iespējai piekļūt studiju kursam, kurš ir norādīts my.riseba.lv sarakstā.

Aicinām iepazīties ar programmas saturu RISEBA mājaslapā, sadaļā Programmas pie attiecīgās izvēlētās studiju programmas.

RISEBA Uzņemšanas speciālists sazināsies ar Jums, lai piedāvātu izvēlētās studiju programmas alternatīvu studiju formu (ja RISEBA tādu realizē) vai arī piedāvātu citu RISEBA studiju programmu ar atbilstošām prasībām.

Informāciju par Atvērto durvju dienām atradīsiet RISEBA mājaslapā sadaļā ‘Nāc studēt RISEBA’, dodoties uz apakšsadaļu ‘Atvērto durvju dienas’, kā arī rosinām izmantot RISEBA sociālos tīklus, kuros ievietojam aktuālo informāciju:

Studijām pieteikties ir iespējams, ja esiet ieguvis vidējo izglītību.

Reģistrācijas maksu iespējams veikt ar pārskaitījumu, maksājuma mērķī norādot: ‘Reģistrācijas maksa’ un reflektanta vārdu, uzvārdu, personas kodu. Reģistrācijas maksa ir atbilstoši noteiktajam RISEBA Papildus maksas pakalpojumu cenrādim. Rekvizīti ir atrodami RISEBA mājaslapā. Veicot reģistrēšanos studijām, būs jāiesniedz šī maksājuma uzdevums.

Reģistrācijas maksa ir samaksa par dokumentu iesniegšanu un izskatīšanu, tādēļ ja grupa nenokomplektējas, reģistrācijas maksa netiek atgriezta.

Piesakieties, iesniedzot:

 • elektronisko pieteikumu (https://my.riseba.lv)
 • pases vai personas apliecības (eID) kopiju (uzrādot oriģinālu). Ja notikusi uzvārda maiņa un reflektanta uzvārds iesniedzamajos dokumentos atšķiras no personu apliecinošajā dokumentā norādīto, papildus iesniedzamajiem dokumentiem, pievienojiet uzvārda maiņas apliecinošu dokumentu.
 • iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus vai iesniedzot notariāli apstiprinātas kopijas);
 • Centralizēto eksāmenu (CE) sertifikātus latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā;
 • maksājuma uzdevumu par reģistrācijas maksu;
 • 4 fotogrāfijas (3x4cm);
 • ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs, Akadēmiskā informācijas centra izsniegta izziņu;
 • papildokumentus, ja tādus paredz attiecīgās programmas uzņemšanas prasības. Detalizētāku informāciju saņemsiet Uzņemšanas noteikumos RISEBA mājaslapā, sadaļā ‘Nāc studēt RISEBA’.

Piesakieties, iesniedzot:

 • elektronisko pieteikumu (https://my.riseba.lv);
 • pases vai personas apliecības (eID) kopiju (uzrādot oriģinālu). Ja notikusi reflektanta uzvārda maiņa un reflektanta uzvārds iesniedzamajos dokumentos atšķiras no reflektanta personu apliecinošajā dokumentā norādīto, papildus iesniedzamajiem dokumentiem, iesniedz uzvārda maiņas apliecinošu dokumentu.
 • iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus vai iesniedzot notariāli apstiprinātas kopijas);
 • 2 fotogrāfijas (3x4cm)
 • maksājuma uzdevumu par reģistrācijas maksu;
 • ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs, Akadēmiskā informācijas centra izsniegta izziņu;
 • CV;
 • papildokumentus, ja tādus paredz attiecīgās programmas uzņemšanas prasības. Detalizētāku informāciju saņemsiet Uzņemšanas noteikumos RISEBA mājaslapā, sadaļā ‘Nāc studēt RISEBA’.

Nepieciešams iesniegt:

 • elektronisku pieteikumu (https://my.riseba.lv);
 • pases vai personas apliecības (eID) kopiju (uzrādot oriģinālu). Ja notikusi reflektanta uzvārda maiņa un reflektanta uzvārds iesniedzamajos dokumentos atšķiras no reflektanta personu apliecinošajā dokumentā norādīto, papildus iesniedzamajiem dokumentiem, iesniedz uzvārda maiņas apliecinošu dokumentu;
 • iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus vai iesniedzot notariāli apstiprinātas kopijas);
 • maksājuma uzdevumu par reģistrācijas maksu;
 • ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs, Akadēmiskā informācijas centra izsniegta izziņu;
 • CV;
 • 2 fotogrāfijas (3x4cm);
 • papildokumentus, ko paredz attiecīgās programmas uzņemšanas prasības.

Detalizētāku informāciju saņemsiet Uzņemšanas noteikumos RISEBA mājaslapā, sadaļā ‘Nāc studēt RISEBA’.

Mēs atbalstām RISEBA studējošos studiju procesā un vēlamies pavērt plašākas iespējas, piedāvājot atlaižu sistēmu, ar iespēju pieteikties vienlaicīgi vairākiem atlaižu veidiem. Atlaides tiek piešķirtas, pamatojoties uz Jūsu Iesniegumu un ar Atlaižu komisijas lēmumu.

Iepazīstieties ar pilnu piedāvājumu RISEBA mājaslapā

Iesakām izmantot “Sociālais atbalsts” atlaidi, iesniedzot Iesniegumu studiju programmas administratoram. Piesakieties attiecīgā studiju semestra sākumā (līdz 5. septembrim un/ vai 5. februārim), pirms tam iepazīstoties ar nosacījumiem un kritērijiem RISEBA mājaslapā: Studiju maksas atlaides, sadaļā ‘Nāc studēt RISEBA’. Atlaides tiek piešķirtas ar Atlaižu komisijas lēmumu.

Aicinām, studējošos līdz 25 gadu vecumam (ieskaitot), kas atbilst noteiktiem kritērijiem, pieteikties sociālajai stipendijai “Studētgods”, iesniedzot elektronisku pieteikumu izmantojot Latvija.lv pakalpojumu “Studētgods”. Šai stipendijai ir jāpiesakās katru semestri: 1. semestrī no 1. līdz 20. septembrim un 2. semestrī no 1. līdz 20. februārim, arī tiem studējošajiem, kuri ir saņēmuši sociālo stipendiju “Studētgods” iepriekšējā semestrī. Detalizētāku informāciju saņemsiet šeit.

Ir atlaižu veidi, kas tiek piemēroti jau līguma sastādīšanas brīdī, pārējiem atlaižu veidiem jāpiesakās uzsākoties jaunajam semestrim sākumā (līdz 5. septembrim un/ vai 5. februārim), rakstot Iesniegumu savam studiju programmas administratoram. Pirms tam iepazīstieties ar atlaižu piešķiršanas nosacījumiem un kritērijiem RISEBA mājaslapā: Studiju maksas atlaides, sadaļā “Nāc studēt RISEBA.

Pamatskolas absolventiem RISEBA piedāvā iestāties Profesionālajā vidusskolā “VICTORIA”, kas sniedz iespēju apgūt dažādas mācību programmas, kuras palīdzēs turpmākajām studijām augstskolā. 

Lai pieteiktos sabiedriskā transporta braukšanas kartes atlaidei:

 • piesakiet Izziņu my.riseba.lv par to, ka esat RISEBA students;
 • vērsieties “Rīgas satiksme” Klientu apkalpošanas centrā vai pie cita sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēja, lai vienotos par tālāko rīcību.

Visi RISEBA studējošie (arī tālmācībā studējošie) var saņemt atlaides SIA “Rīgas Satiksme” pakalpojumiem.

1. Aizpildot aptaujas my.riseba.lv:

 • Studiju kursu novērtēšanas aptauju;
 • Studējošo gada aptauju;
 • u.c. pēc nepieciešamības.

2. Iesniedzot sūdzību vai priekšlikumu jebkuram RISEBA darbiniekam vai uzreiz RISEBA Kvalitātes vadītājam, saskaņā ar PR008 Sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas procedūru:

 • neformālu sūdzību – mutiski vai rakstiski informējot par to RISEBA darbinieku, tiek piedāvāts ātrs un abām pusēm pieņemams risinājums (izvērtē 5 dienu laikā);
 • formālu sūdzību – ja sūdzība netika atrisināta neformāli, tā ir sarežģīta vai prasa dziļāku izmeklēšanu, informējiet Kvalitātes vadītāju rakstiski (vēlams aizpildot RISEBA izstrādāto Sūdzību/ Priekšlikumu veidlapu). Sūdzības risināšanas plāns tiek sagatavots pēc iespējas ātrāk (izvērtē 30 dienu laikā);
 • priekšlikumu – izsakot mutiski vai rakstiski priekšlikuma lietas būtību jebkuram RISEBA darbiniekam.

3. Iesaistoties Studējošo pašpārvaldes darbībā un pārstāvot studējošo intereses RISEBA koleģiālajās institūcijās:

 • Satversmes sapulcē;
 • Senātā;
 • Akadēmiskajā šķīrējtiesā;
 • Studiju programmu padomēs;
 • Ētikas komisijā (ja jautājums skar studējošā ētikas pārkāpumu )

Detalizētāku informāciju atradīsiet NL0010 Studējošo pašpārvaldes nolikumā un RISEBA mājas lapā.

RISEBA ISIC karte tiek sagatavota RISEBA un izsniegta studiju gada sākumā. Kartes sagatavošanai nav nepieciešama Izziņa, tās sagatavošanai tiek izmantota fotogrāfija, kas iesniegta uzņemšanas komisijai. Pirmā kursa studējošiem karte ir bezmaksas, pārējo kursu studējošajiem kartes ir par maksu. Detalizētu informāciju iegūsiet ISIC Latvija mājaslapā.

Ø Izmantojiet ISIC digitālo karti – ISIC lietotne ir ātrākais un ērtākais veids kā uzrādīt ISIC karti, tā palīdzēs atklāt labākos piedāvājumus. Lejupielādējiet ISIC aplikāciju. ISIC aplikācija ir bezmaksas un pieejama gan iOS, gan Android ierīcēm. Saņemt detalizētāku informāciju un tai pieteikties var ISIC Latvia mājaslapā. Pieteikumam nepieciešamības gadījumā var tikt prasīts studējošā statusu apliecinošs dokuments, personu apliecinošs dokuments un fotogrāfija.

Ø Swedbank ISIC karti, kas apvieno gan starptautiski atzītu studenta identifikācijas karti, gan Swedbank maksājuma karti, var pieteikt visās Swedbank. Latvia filiālēs vai pieteikties tiešsaistē! Neaizmirstiet paņemt līdz Latvijā izdotu pasi vai ID karti ar derīgu lietošanas termiņu. Iepazīsties ar detalizētāku informāciju un cenrādi šeit.

Tālmācībā studējošajam ir iespēja apmeklēt līdz 50% lekciju klātienē, kopā ar dienas vai vakara nodaļas studējošajiem. Apmeklēt studijas klātienē var ar nosacījumu, ja šīs lekcijas lasa tālmācības mācībspēki. Sazinieties ar tālmācības studiju programmas administratoru par iespējām.

RISEBA galvenās ēkas pagalmā Meža ielā 1/3 darbojas diennakts maksas autostāvvieta Mobilly Automatic.

Lai novietotu automašīnu:

 • piesaistiet auto numuru kādā no Mobilly kontiem (Mobilly aplikācija);
 • piebrauciet pie stāvvietas;
 • barjera atvērsies pati, pie barjeras kamera nolasa auto numuru;
 • novietojiet auto stāvvietā;
 • maksājums uzsāksies automātiski ar pakalpojumu “Mobilly Automatic”;
 • izbraucot no stāvvietas, kamera nolasa auto numuru, un apmaksa automātiski apstāsies.

RISEBA Arhitektūras un mediju centra H2O6, Durbes ielā 4, Rīga pagalmā ir bezmaksas autostāvvieta.

Iespējams arī bezmaksas novietot auto tuvākajā apkārtnē, ievērojot Ceļu satiksmes noteikumus.

RISEBA piedāvā studentiem pievienoties:

 • Studentu pašpārvaldei: tā aktīvi darbojas, atbalstot un aizstāvot studējošo intereses, un pilnveidojot studiju procesus. Tā ir iespēja pārstāvēt visus RISEBA studējošos, aktīvi iesaistīties dažādu pasākumu organizēšanā, iegūt jaunus draugus un pieredzi, kas turpmāk noderēs profesionālajā dzīvē. Lai pieteiktos aizpildiet anketu;
 • EKO padomei: ja interesē ekoloģiskā ilgtspēja, resursu saglabāšana, klimata pārmaiņas un dabas pasaules novērtēšana, tad rakstiet RISEBA Eko padomei;

Visus RISEBA studējošos aicinām piedalīties dažādos ārpus studiju procesa organizētos pasākumos, piem., labdarības akcijās, sabiedriskajos projektos, svētku ballītēs un citos kopā būšanas pasākumos, tādēļ sekojiet līdzi aktuālai informācijai mājaslapā un sociālajos medijos.

RISEBA Radošais biznesa inkubators ir izveidots lai sniegtu atbalstu RISEBA studējošiem un absolventiem jauna biznesa uzsākšanā un attīstībā, piedāvājot:

 • monitoringu;
 • biznesa kouču sesijas;
 • konsultācijas un ieteikumus biznesa modeļa izvēlē un plāna izveidē, projektu vadības jautājumos;
 • risinājumus grāmatvedības un juridiskajos jautājumos;
 • vērtīgu pieredzi tīklošanās pasākumos;
 • vieslekcijas un seminārus;
 • infrastruktūras atbalstu.

Detalizētāku informāciju meklējiet RISEBA mājaslapā sadaļā ‘STUDENTIEM’, vai sazinieties ar RISEBA Radošā biznesa inkubatora vadītāju.

RISEBA galvenajā ēkā, Meža ielā 3, Rīga:

1. stāvā aiz Klientu apkalpošanas centra  atradīsiet:

  • pārtikas produktu automatizētu tirdzniecības vietu CUCUPOINT,  automāta ēdienkartē ir pieejami karstie ēdieni, zupas, salāti, uzkodas, deserti un dzērieni,
  •  uzkodu un karsto/auksto dzērienu automātus;

  0. stāvā ir CANTINE bistro RISEBA ir pusdienu piedāvājums, te atradīsiet arī vietu nelielai atpūtai.

  RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O 6, Durbes iela 4, Rīga:

  • 1.stāvā starp 103. aud. un 104. aud. ir pārtikas produktu automatizēta tirdzniecības vieta CUCUPOINT, automāta ēdienkartē ir pieejami karstie ēdieni, zupas, salāti, uzkodas, deserti un dzērieni;
  • 1. stāvā 105. auditorijā ir Studentu virtuve – te ir iespēja uzsildīt savu līdzi paņemto maltīti un dzērienu.

  RISEBA galvenās ēkas apkārtnē ir plašas iespējas atrast arī citas sabiedriskās ēdināšanas iestādes, tai skaitā 5 minūšu gājiena attālumā varēsiet ieturēt veģetāru maltīti.

  Aicinām savas ūdens pudeles/ krūzes bezmaksas uzpildīt:

  • RISEBA galvenajā ēkā, Meža ielā 3, Rīga 1.stāvā (aiz Klientu apkalpošanas centra);
  • RISEBA Arhitektūras un mediju centrs H2O 6, Durbes iela 4, Rīga Studentu virtuvē 1. stāvā.

  RISEBA kopmītnes nav, bet iesakām izmantot dažādas izmitināšanas iespējas, piemēram, tuvākajā apkārtnē esošās: koprades un dzīvojamās telpas vai viesnīcas, te būs daži ieteikumi.

  RISEBA piedāvā iespēju studēt arī personām ar invaliditāti. Visplašākās iespējas studēt ir tālmācības studiju formā, kas ļauj pielāgoties sev atbilstošam dzīves veidam un atrašanās vietai. Vairāk informācijas šeit.

  RISEBA galvenā ēka atrodas vēsturiskā 19. gadsimta celtnē Rīgā, Meža ielā 3, kas sākotnēji ir bijusi īres dzīvokļu māja, tādēļ ir ierobežotas iespējas pielāgot to personām ar invaliditāti.

  RISEBA Arhitektūras un mediju centrs H2O 6 ir piemērots, lai studentiem ar invaliditāti tajā būtu ērti apmeklēt lekcijas. Vairāk par vides pieejamību uzzināsi šeit.

  Ieguvumi, studējot RISEBA

  Kvalitatīva izglītība
  Labākie pasniedzēji
  Stipendijas
  Dubultgrāds
  Erasmus+
  Spēcīga zinātne
  ALUMNI kontakti
  Diploms ar ietekmi

   Sazinies ar mums

   To top