Padomes

RISEBA zinātnieku un pētnieku institūcija. Padome vada un koordinē zinātniski-pētniecisko darbību RISEBA. Padomes kompetencē ir RISEBA zinātniskā darba prioritāro virzienu noteikšana, akadēmiskā personāla un studējošo zinātniskā darba plānošana un koordinēšana, starptautiskās zinātniskās sadarbības veicināšana, pētījumu rezultātu izvērtēšana un apkopošana.

Padomes priekšsēdētājs: Asoc. Prof. Valters Kaže, Zinātņu prorektors

Padomes locekļi:

 • Prof. Andrejs Čirjevskis
 • Prof. Emeritus Vulfs Kozlinskis, Doktora studiju programmas direktors
 • Prof. Ilmārs Kreituss
 • Prof. Iveta Ludviga, Maģistra studiju programmu direktore
 • Prof. Anatolijs Prohorovs
 • Prof. Lūcija Rutka, Rektore
 • Prof. Irina Senņikova, Valdes locekle
 • Prof. Maija Zakriževska-Belogrudova, Maģistra programmas direktore
 • Asoc. Prof. Ivita Faituša, Studiju prorektore
 • Dr. Mārtiņš Veide, Biznesa katedras vadītājs
 • Dainis Rūdolfs Šmits, Arhitektūras un dizaina fakultātes dekāna p.i.
 • Doc. Aigars Ceplītis, Radošo mediju tehnoloģiju fakultātes dekāns
 • Ingūna Romanova, Valodu katedras vadītāja

Padomes sekretāre: Anna Strazda, Zinātnes nodaļas vadītāja

Lasīt vairāk: Zinātniskās padomes nolikums

No 2009./2010.st. gada Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā RISEBA darbojas Promocijas padome ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātnes nozarē, kuras sastāvā ir Latvijas zinātnes padomes atzīti eksperti attiecīgajā zinātnes nozarē no vairākām augstskolām.

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA Promocijas padome darbojas ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātnes nozarē. Tās darbību regulē Promocijas padomes nolikums, Zinātniskās darbības likums, MK 27.12.2005. Noteikumi Nr. 1001 “Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kritēriji” un MK 27.12.2005. Noteikumi Nr. 1000 “Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām”.

Promocija padome pieņem izskatīšanai promocijas darbus, veic zinātniskā grāda pretendenta akadēmiskās darbības pielīdzināšana doktora studiju programmas prasībām, vērtē promocijas darbus, nodrošina promocijas darbu publiskā aizstāvēšanu un grāda piešķiršanu un nodrošina pēc aizstāvēšanas procedūru.

Padomes priekšsēdētājs: Prof. Andrejs Čirjevskis, RISEBA

Padomes locekļi:

 • Prof. Ilmārs Kreituss, RISEBA;
 • Prof. Iveta Ludviga, RISEBA;
 • Prof. Svetlana Saksonova, Latvijas Universitāte;
 • Prof. Arnis Sauka, Rīgas Ekonomikas augstskola;
 • Prof. Tatjana Volkova, Banku augstskola;
 • Prof. Andra Zvirbule, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte;

Padomes sekretārs: Prof. Emeritus Vulfs Kozlinskis, RISEBA.

*Promocijas padomes sastāvā var tikt iekļauti eksperti atbilstoši promocijas darba tēmai ar vienreizējām balss tiesībām.

Lasīt vairāk: Promocijas padomes nolikums

Profesoru padome tiek veidota profesoru un asociēto profesoru vēlēšanām, saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas Augstskolu likumu. Profesoru un asociēto profesoru vēlēšanas RISEBA, BA un VeA kopīgajā profesoru padomē ekonomikā un uzņēmējdarbībā, t.sk. uzņēmējdarbības vadības zinātnes nozarē, notiek saskaņā ar Augstskolu likumu un Augstskolu nolikumiem par akadēmiskā personāla vēlēšanām. Profesoru padomi izveido uz pieciem gadiem saskaņā ar LZP apstiprināto Latvijas Zinātņu nozaru un apakšnozaru sarakstu un to apstiprina AIP. Profesoru padomes locekļus apstiprina katras augstskolas Senāti. Profesoru padome ir Triju augstskolu – Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA, Banku augstskolas un Ventspils Augstskolas Vadībzinātnes profesoru padomes tiesību un pienākumu pārņēmēja.

2023.gada 11.aprīlī ar Augstākās izglītības padomes atzinumu Nr. 1.10/08 tika apstiprināta Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA, Banku augstskolas un Ventspils Augstskolas kopīgā profesoru padome Ekonomikas un uzņēmējdarbības, t.sk. Vadības zinātnēs, šādā sastāvā:

Padomes priekšsēdētaja: Prof. Tatjana Volkova, BA;

Padomes locekļi:

 • Prof. Irina Senņikova, RISEBA;
 • Prof. Sergejs Hiļkevičs, Ventspils augstskola;
 • Prof. Inese Mavļutova, Banku augstskola;
 • Prof. Iveta Ludviga, RISEBA;
 • Prof. Andrejs Čirjevskis, RISEBA;
 • Prof. Elīna Gaile – Sarkane, Rīgas Tehniskā universitāte;
 • Prof. Nataļja Lāce, Rīgas Tehniskā universitāte;
 • Prof. Biruta Sloka, Latvijas Universitāte;
 • Prof. Andra Zvirbule, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte;
 • Prof. Arnis Sauka, Rīgas Ekonomikas augstskola;

Padomes zinātniskais sekretārs: Prof. Emeritus Vulfs Kozlinskis, RISEBA;

Padomes sekretāre: Anna Strazda, RISEBA.

Lasīt vairāk: Profesoru padomes nolikums

  Sazinies ar mums

  To top