Privātuma politika

Pēdējo reizi atjaunināta: 02/2021

Šī privātuma politika informē par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, apstrādes termiņu un datu subjekta (“Lietotājs”) tiesībām, kas rodas lietojot interneta vietni www.riseba.lv (“Vietne”) un reģistrējoties tajā.

Mēs rūpējamies par Jūsu privātuma tiesību un personas datu aizsardzību un tāpēc apstrādājam personas datus saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas parlamenta un padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (“Regula”), kā arī citiem tiesību aktiem, kas regulē privātuma un datu apstrādes jautājumus.

1. Pārzinis un tā kontaktinformācija 

Personas datu pārzinis ir SIA “Biznesa, mākslu un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”” (reģ.Nr. 40003090010), Rīga, Meža iela 3 (“mēs, mums” un “Augstskola”).

Sūdzību vai jautājumu par personas datu apstrādi var uzdot mūsu datu aizsardzības speciālistam, nosūtot to uz: [email protected].

2. Kāpēc mēs glabājam un apstrādājam jūsu datus?

Jūsu dati tiek apstrādāti šādos nolūkos:

 • Pieteikšanās studijām, pasākumiem, aktivitātēm;
 • Pieteikšanās Augstskolas izsludinātajiem vakantajiem amatiem;
 • Informācijas un atbildes sniegšana uz Jūsu jautājumiem;
 • Pakalpojumu sniegšana, kuru saņemšanai Jūs esat pieteicies;
 • Anonīmas statistikas sagatavošana par Vietnes lietošanu;
 • Vietnes uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
 • Mārketinga komunikācijas vajadzībām;
 • Sūdzību, ierosinājumu un jautājumu izskatīšana.

Apstrādājot Lietotāju datus, mēs izmantojot jaunākās mūsdienu tehnoloģiju iespējas, izvērtējot privātuma riskus un pielietojot mums pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, kas nepieciešami drošai personas datu apstrādei saskaņā ar Regulā noteiktiem principiem.

Mūsu darbinieki un darbuzņēmēji datus lieto tikai iepriekš minētajos nolūkos. 

Iegūtie personas dati tiks glabāti drošajā mākoņdatošanas un serveru risinājumos, kas nodrošina datu apstrādi ES un EEZ teritorijās. Mainot šādu pakalpojumu sniedzējus, mēs garantējam, ka vienmēr veidojam sadarbību tikai ar uzticamiem partneriem, kas nodrošina Regulas prasību ievērošanu.

3. Personas datu apstrādes pamati

Augstskola veic Lietotāja personas datu apstrādi tikai pamatojoties uz sekojošiem tiesiskiem datu apstrādes pamatiem:

a) Lietotāja piekrišana savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

b) datu apstrāde ir nepieciešama līguma noslēgšanai ar Lietotāju vai tā izpildei, vai pasākumu veikšanai pēc Lietotāja pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

c) datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Augstskolu attiecināmu juridisku pienākumu;

d) datu apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu Lietotāja vai citas fiziskas personas vitālas intereses;

e) Datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Augstskolai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;

f) Datu apstrāde ir vajadzīga Augstskolas vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai.

4. Personas datu glabāšanas termiņš

Iegūtos personas datus mēs glabājam kamēr:

 • dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;
 • Lietotājs vai Augstskola var realizēt savas leģitīmās intereses normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
 • pastāv juridisks pienākums glabāt personas datus;
 • ir spēkā Lietotāja piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

5. Reflektantu personas datu apstrādes noteikumi

Reflektantu personas datu veidi: dati, kurus nepieciešams iesniegt saskaņā ar programmas un normatīvo aktu prasībām;

Reflektantu iesniegto personas datu apstrādes nolūks:  normatīvajos aktos noteikto personas datu apstrāde studiju līguma sagatavošanai un noslēgšanai.

Reflektantu iesniegto personas datu juridiskais pamats: apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

Reflektantu iesniegto personas datu glabāšanas termiņš:

Reflektantu, kas nav noslēguši studiju līgumu, personas datus glabā 2 gadus. Pēc šī termiņa beigām personas datus un to saturošos dokumentus, kā arī elektroniskās sarakstes izdzēš no e-pastiem un sistēmām, bet izdrukātos dokumentus iznīcina.

Reflektantu, kas ir noslēguši studiju līgumu, personas datus apstrādā saskaņā ar Studējošo personas datu apstrādes noteikumiem, kuri pieejami reflektantiem studiju līguma parakstīšanas brīdī.

6. Personas datu apstrāde jaunumu izsūtīšanas nolūkos

Personas datu veidi: vārds un/vai uzvārds, e-pasts, telefona numurs;

Personas datu apstrādes nolūks:  Augstskolas jaunumu un paziņojumu nosūtīšana;

Personas datu apstrādes pamats: piekrišana vai Augstskolas leģitīmas intereses;

Personas datu apstrādes termiņš: pastāvīgi, kamēr persona neatsauc savu piekrišanu vai neatrakstās no jaunumu saņemšanas.

7. Pasākumu dalībnieku personas datu apstrādes noteikumi

1) Personas datu veidi: vārds un/vai uzvārds, e-pasts un/vai citi dati;

Personas datu apstrādes nolūks: dalības reģistrācija, atgādinājuma nosūtīšana par

pasākumu, informācijas nosūtīšana par līdzīgiem pasākumiem un aktivitātēm pēc pasākuma;

Personas datu apstrādes pamats: leģitīmas intereses;

Personas datu apstrādes termiņš: 2 mēneši.

2) Personas datu veidi: vārds un/vai uzvārds, e-pasts;

Personas datu apstrādes nolūks: Augstskolas jaunumu un paziņojumu nosūtīšana;

Personas datu apstrādes pamats: piekrišana vai Augstskolas leģitīmās intereses;

Personas datu apstrādes termiņš: pastāvīgi, kamēr persona neatsauc savu piekrišanu; apstrādei, kuru veic, pamatojoties uz leģitīmajām interesēm – 2 gadi, vai kamēr persona neatrakstās no jaunumu saņemšanas (iebilst pret apstrādi).

3) Personas datu veidi: foto un video ieraksti;

Personas datu apstrādes nolūks: izmantošana Augstskolas mārketinga aktivitātēm un tēla

popularizēšana, ievietošanai publiski pieejamos sociālajos tīklos un Augstskolas mājaslapās;

Personas datu apstrādes pamats: piekrišana;

Personas datu apstrādes termiņš: pastāvīgi, kamēr persona neatsauc savu piekrišanu,

izņemot, kad turpmāka datu apstrāde ir pamatota ar Augstskolas vai citu personu interesēm, kas ir svarīgāks par datu subjekta tiesībām un brīvībām, t.i. kad bildē redzamo datu subjektu

skaits pārsniedz 2 cilvēkus, vai kad piekrišanu atsauc lielākā bildē redzamo datu subjektu

daļa. Atsakoties no piekrišanas video ieraksta izmantošanai, kurā redzams datu subjekts,

Augstskola izņem un neturpina datu subjekta datu apstrādi tikai gadījumos, kad piekrišanas

atsaukšana ir saistīta ar negatīvu ietekmi uz datu subjekta reputāciju un godu.

8. Datu nodošana trešajām personām

Mēs neizpaužam Lietotāju personas datus trešajām personām, izņemot:

 • saskaņā ar Lietotāja skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • normatīvajos aktos paredzētajām personām, tajos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • normatīvajos aktos noteiktos gadījumos leģitīmo interešu aizsardzībai.

Pakalpojumi, kuru ietvaros Augstskolas pakalpojumu sniedzējs apstrādā Lietotāju personas datus:

Personas datu apstrādes mērķis/pakalpojumsDatu veidi Datu nodošana trešajām valstīm
Pieteikšanās studijām tiešsaistēVisi Lietotāja ievadītie dati.Ir.
Video intervijas ar ārzemju studentiem un lekciju ierakstīšanas pakalpojumsSaskaņā ar Panopto privātuma politiku: https://www.panopto.com/privacy/  Saskaņā ar Skype privātuma politiku: https://privacy.microsoft.com/lv-lv/privacystatementIr.
Vietnes hostings un uzturēšanaLietotāja IP adrese, e-pasts.Visi reģistrēto lietotāju dati, taču bez RISEBA pieprasījuma, personas datiem nepiekļūst. Nav
Jaunumu izsūtīšanaE-pastsIr.
Vietnes aizsardzības nodrošināšana – satura piegādes tīkla pakalpojumi, DDoS samazināšana, interneta drošība un izplatīto domēna vārdu servera pakalpojumi.IP adresesIr.
Mākoņdatošanas pakalpojums/hostingsPakalpojuma sniedzējam ir iespēja piekļūt datiem (IP adrese), taču bez Augstskolas pieprasījuma, personas datiem nepiekļūst.Nav
IT plānošana, attīstīšana un pārvaldīšanaLietotāju IP adreseNav

9. Kā Jūs varat piekļūt saviem datiem, pārbaudīt to pareizību un izlabot tos?

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par Jūsu personas datiem jebkurā laikā, pārbaudīt glabātās informācijas pareizību un/vai labot vai atjaunināt šo informāciju. Jūs varat arī lūgt pilnībā izdzēst Jūsu personas datus, ja tie nav nepieciešami turpmākai apstrādei.

Mēs pieliksim visas komerciāli pamatotas pūles, lai nodrošinātu Jūs ar atbilstošu piekļuvi jebkādiem Jūsu personas datiem 1 mēneša laikā no Jūsu pieprasījuma saņemšanas.

Lai aizsargātu Jūsu privātumu un drošību, mēs veiksim atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti pirms informācijas izsniegšanas par Jūsu pieprasītajiem personas datiem.

10. Sīkdatnes

“Sīkdatnes” ir sīka apjoma informācija, kuras interneta vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat interneta vietni.

11. Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Mūsu Vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti, kā arī veiktu anonīmu statistiku par Vietnes lietošanu un iegūto datu analītiku mārketinga vajadzībām. Mēs izmantojam obligātās sīkdatnes, sesijas sīkdatnes un analītiskās sīkdatnes (pirmās un trešās puses (partneru) sīkdatnes), lai:

 • nodrošinātu Vietnes drošību un pārvaldīt to;
 • atcerētos, vai Jūs esat (vai neesat) sniedzis piekrišanu sīkdatņu lietošanai šajā interneta vietnē;
 • palīdzētu izmērīt mārketinga kampaņas efektivitāti;
 • apkopotu Vietnes lietošanas informāciju, kas ļauj mums izmērīt, cik labi Vietne atbilst  Lietotāju vajadzībām, tās efektivitāti un lai veiktu jebkādus nepieciešamos uzlabojumus;
 • analizētu, kuras Vietnes lapas Jūs apmeklējat.

Dažas sīkdatnes var ievietot trešās puses – pakalpojumu sniedzējs, kas veic atsevišķas funkcijas mūsu vajadzībām (piem.Facebook, Google, Yandex Metrics).

12. Personas dati un to nodošana

Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek lietota, lai identificētu Jūs personīgi. Šīs sīkdatnes netiek izmantotas nekādiem citiem nolūkiem, kā tikai tiem, kas šeit ir aprakstīti.

Mēs varam sniegt Jūsu datus trešajām personām, kas nodrošina mums pakalpojumus, piemēram, Vietnes analītikas vai klientu apkalpošanas nodrošināšanai. Šīs personas ir pilnvarotas izmantot Jūsu datus tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai sniegtu mums šos pakalpojumus.

Mēs sniegsim Jūsu datus trešajām personām tikai tādā veidā, kādā tas ir aprakstīts šajā Privātuma politikā. Mēs nekādā veidā nepārdodam Jūsu datus trešajām personām.

13. Kā kontrolēt sīkdatnes?

Jūs varat kontrolēt un pārvaldīt sīkdatnes pārlūka iestatījumos. Jūs varat izdzēst vai bloķēt visas sīkdatnes, kas jau ir Jūsu datorā, bet ja Jūs to darīsiet, atsevišķas šīs Vietnes iespējas var nedarboties tā, kā iecerēts, un Jums var nākties manuāli pielāgot atsevišķas izvēles katru reizi, kad Jūs apmeklēsiet Vietni.

Lietotājam nepiekrītot sīkdatņu izmantošanai RISEBA mārketinga un analītikas nolūkos, Vietne neapstrādā šo informāciju, tomēr informējam, ka Vietne izmanto arī sīkdatnes, kurām nav nepieciešama lietotāja piekrišana. Šo sīkdatņu sarakstu Jūs varat atrast šeit: https://wikis.ec.europa.eu/display/WEBGUIDE/04.+Cookies .

14. Jautājumu, iesniegumu un sūdzību izskatīšana

Lietotāji var sūtīt savus jautājumus par vispārīgiem datu aizsardzības jautājumiem vai par viņu personas datu apstrādi Augstskolas datu aizsardzības speciālistam uz: [email protected].

Augstskola bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā 1 mēneša laikā pēc Lietotāja pieprasījuma saņemšanas informēs par darbību, kas pēc Lietotāja pieprasījuma veikta saskaņā ar likuma prasībām. Vajadzības gadījumā minēto laikposmu var pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, ņemot vērā pieprasījumu sarežģītību un skaitu.

15. Datu valsts inspekcija

Ja Jūs uzskatāt, ka mēs pārkāpjam Jūsu likumā noteiktās tiesības vai Jūsu personas datu apstrādes noteikumus, Jūs varat iesniegt sūdzību datu valsts inspekcijā, kas atrodas pēc adreses: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, tālr. 67223131, e-pasts: [email protected].

  Sazinies ar mums

  To top