Naturally Sustainable


“Naturally Sustainable: ilgtspējības ietekmes integrēšana mācību, mācīšanās un studentu un personāla iesaistīšanas sistēmās profesionālās izglītības un apmācības iestādēs”


Projekta nosaukums: “Naturally Sustainable: ilgtspējības ietekmes integrēšana mācību, mācīšanās un studentu un personāla iesaistīšanas sistēmās profesionālās izglītības un apmācības iestādēs”

Projekta akronīms: Naturally Sustainable

Eiropas programmas Erasmus+ 2014-2020 2. pamatdarbība: Sadarbība inovāciju un labākās prakses apmaiņai Stratēģiskās partnerības projekts

Projekta atsauce: 2021-1-LV01-KA220-VET-000025436

Partnervalstis: Francija, Vācija, Latvija, Īrija, Beļģija, Itālija un Somija.

RISEBA loma: vadošais partneris

Finansējums: EUR 352 275

Ilgums: 01.11.2021. – 30.10.2024. (3 gadi)Projekta mērķis ir izveidot platformu tiem, kurus interesē izglītība un apmācības, mācīšanās un iesaistīšanās Ilgtspējas darbībā. Platforma nodrošina visu spēļu, simulāciju, pasākumu, darbnīcu sēriju, grāmatu, filmu, lietu un mobilo aplikāciju pasauli, ko izmantot sistematizētā un strukturētā veidā.

Projekta partneri:

Naturally Sustainable skrejlapa

Lai iegūtu plašāku informāciju par projektu, aicinām apmeklēt oficiālo mājas lapu:

Naturally Sustainable

Projekta vadītāja: Anna Kronberga, +371 28390068, [email protected]


Naturally Sustainable projekta partnerus 4. un 5. aprīlī Brešā, Itālijā sagaidīja CFP Zanardelli uz pēdējo transnacionālo sanāksmi (TM4) pirms noslēguma konferences Rīgā 2024. gada septembrī.

Lai sekotu projektam un saņemtu jaunākās ziņas, noklikšķiniet uz zemāk esošajām saitēm:

Facebook

LinkedIn

Youtube ir augšupielādēti video visās valodās, ilustrējot šo projektu, lai dalītos un izplatītu informāciju un ilgstpējīgas aktivitātes mācību iestāžu darbiniekiem un izglītojamajiem.

Šīs sanāksmes mērķi bija:

 • Progresa ziņojums;
 • Dropbox darbnīca – visu dokumentu un nepieciešamās dokumentācijas pārbaude;
 • Partneru atsauksmes par TESTA fāzi un fokusa grupām, kas beidzās 2024. gada 31. martā;
 • Galīgās Vienlīdzības analīzes novērtēšanas intervijas ar IQAE koordinatoru un EQAE ārējo vērtētāju;
 • YouTube kanāla videoklipu un aprakstu pārbaude;
 • Vienkāršu lejupielādes saišu sagatavošana visiem rezultātiem;
 • Pēcpārbaudes posma apmierinātības aptaujas un nodomu vēstules, lai izmantotu katras partner-organizācijas rezultātus;
 • Projektu vadības individuālās partneru tikšanās;
 • Ilgtspējības, ekspluatācijas un izmantošanas stratēģiju apstiprināšana;
 • Projekta noslēguma konferenču un Latvijas konferences sagatavošana;
 • Sagatavošana sanāksmei Rīgā (TM5);
 • Vienošanās par darba mērķiem un termiņiem darbiem, kas jāpabeidz līdz TM5.

Projekta mērķis ir veikt pētījumu un pārskatu par labo praksi Eiropas profesionālās izglītības ieguves ietādēs, sagatavot vadlīnijas inovatīvām mācību metodēm un personāla un studentu sistēmiskās iesaistes pasākumiem, kā arī izveidot platformu pieredzes apmaiņai un sniegt ieguldījumu vides un klimata pārmaiņu jomā Eiropas Savienībā un ārpus tās.


Projekta mērķi ir šādi:

 • Motivēt un pilnvarot sabiedrību, izmantojot jaunas mācību un iesaistīšanās metodes ilgtspējības jomā;
 • Nodrošināt inovatīvus risinājumus, mācību metodes, pētījumus un praksi profesionālās izglītības un pieaugušo izglītības mērķgrupām, personālam, skolotājiem un izglītojamajiem;
 • Izcelt un paplašināt zināšanas par labo praksi izglītības iestādēs un galvenajiem dalībniekiem ilgtspējības jautājumos un pasākumos Eiropā;

Projekta darbības mērķi ir šādi:

 • Sagatavot salīdzinošu pētījumu par pasākumiem, kas saistīti ar šiem ilgtspējas jautājumiem katrā valstī/reģionā;
 • Organizēt semināru ciklu, kurā tiktu prezentētas dažādas pieejas ilgtspējas apmācības un iesaistes pasākumiem katrā valstī;
 • Izstrādāt pasniedzējiem rokasgrāmatu, kurā ietverti ieteikumi un paraugprakses piemēri ilgtspējības jautājumu popularizēšanai, izmantojot apmācības un iesaistīšanas pasākumus jauniešiem;
 • Izveidot tiešsaistes mācību platformu ar tiešsaistes mācību resursiem;
 • Nodrošināt apmācības iespējas PIA darbiniekiem un izglītojamajiem Projekta mērķa grupas ir: – PIA un pieaugušo izglītības darbinieki un studenti, organizācijas, kas darbojas ilgtspējības projektu jomā, organizācijas, kas darbojas jauniešu izglītības un apmācības jomā, sociālo lietu jomas pārstāvji, vietējās, reģionālās un valsts iestādes un politikas veidotāji; – galīgie saņēmēji.

 • Mērķa darbības un rezultāti, lai mazinātu izglītības iestāžu sociāli ekoloģisko ietekmi un paplašinātu un padziļinātu to ietekmi uz sabiedrības attīstību.
 • Pieredzes apmaiņa, izmantojot tiešsaistes platformas, vai mobilitāti, aptaujas un intervijas, pamatojoties uz ilgtspējas indeksiem.
 • Sagatavot skolēnus kā nākotnes līderus un palielināt iesaistīšanos, strādājot zaļākas un ilgtspējīgākas nākotnes labā.
 • Kopā ar skolēniem un personālu pārdomāt, kā mēs varam attīstīt jūsu aktivitātes, lai tās kļūtu ietekmīgākas Izstrādāt vadlīnijas, inovatīvas mācību un iesaistes metodes un rīkus.
 • Dalīties ar izzinošiem stāstiem sociālajos medijos, lai papildinātu pārskatu par aktivitātēm un izaicinājumiem, par veiksmīgiem projektiem, efektīvām stratēģijām un mācīšanos no neveiksmīgiem mēģinājumiem Iedvesmot citus attīstīties iepriekš minētajās jomās.
 • Nodrošināt komunikāciju, mājaslapās, publicētus ziņojumus un rakstus, izveidot IT platformu.

Kvantitatīvie rezultāti:

 • Izglītības programma un vadlīnijas -1
 • Izstrādāta tiešsaistes mācību platforma – 1;
 • starptautisku projekta sanāksmju skaits – 4 ;
 • darbinieku apmācību skaits – 1;
 • apmācībās piedalījušos pedagogu skaits – vismaz 20;
 • vietējo izplatīšanas pasākumu skaits – 7;
 • vietējo izplatīšanas pasākumu dalībnieku skaits – 200 cilvēki;
 • tiešsaistes mācību platformu apmeklējušo personu skaits – vismaz 300 personu līdz projekta beigām;
 • ciešāka sadarbība starp pieaugušo izglītības organizācijām – vismaz 8 organizācijas.

Kvalitatīvie rezultāti:

Profesionālās izglītības un apmācības pedagogiem:
 • zināšanu un prasmju paplašināšana ilgtspējības jautājumos;
 • zināšanu un prasmju paplašināšana par mērķa grupu iesaistīšanu un pilnvarošanu;
 • plašāka inovatīvu metožu un jaunu pieeju izmantošana ilgtspējības veicināšanai darbībā;
 • uzlabotas svešvalodu zināšanas;
 • plašāka izpratne par sociālo, etnisko, lingvistisko un kultūras daudzveidību un spēja reaģēt uz to.
 • uzlabotas kompetences, kas saistītas ar viņu profesionālajiem profiliem;
 • lielākas profesionālās attīstības iespējas;
 • palielinātas spējas rosināt pārmaiņas modernizācijas un internacionalizācijas jomā;
 • lielāka motivācija un apmierinātība ikdienas darbā, izmantojot jaunas, efektīvas metodes un pieejas

Mērķa grupām (skolēniem, personālam, skolotājiem un iesaistītajām ieinteresētajām personām):
 • uzlabota apmācību un iesaistīšanās pasākumu pieejamība ilgtspējības jomā;
 • plašākas iespējas iepazīt Eiropas paraugpraksi ilgtspējas jomā darbībā;
 • motivācija un pilnvarošana, izmantojot paplašinātu izpēti, pieredzes apmaiņu un norādījumus par mācību un iesaistīšanās materiāliem;
 • paaugstināt mērķa grupu dzīves kvalitāti.

Partnerorganizācijām:
 • kopīgas darbības ilgtspējības jomā, ziņošana, ietekmes novērtēšana, ieinteresēto pušu iesaistīšana;
 • starpkultūru sadarbība;
 • sadarbība starp NG), MVU un izglītības iestādēm – zināšanu, pieeju, novērtēšanas prakses un iesaistīšanas prakses sinerģija.

2023. gada 5. jūlijā, augstkola RISEBA, projekta Naturally Sustainable ietvaros aizvadīja transnacionālo sanāksimi Rīgā. Kopā ar partneru komandām no 7 Eiropas valstīm RISEBA īsteno Naturally Sustainable project.

Projekta Naturally Sustainable mērķis ir veikt izpēti un sagatavot pārskatu ar labās prakses piemēriem ilgtspējības jomā Eiropas PIA skolās, sagatavot vadlīnijas par inovatīvām mācību metodēm, personāla un studentu sistēmiskas iesaistes aktivitātēm, kā arī radīt platformu pieredzes apmaiņai un kopumā sniegt ieguldījumu vides un klimata pārmaiņu pasākumiem Eiropas Savienībā un ārpus tās.

Izglītības iestādes nenoliedzami ir uzskatāmas par vienu no ietekmīgākajiem elementiem ilgtspējības un ilgtspējīgas attīstības koncepciju īstenošanā sabiedrībā, un to pieņemtie lēmumi ietekmē kopienu un to reģionu ekonomisko, sociālo un vides dimensiju. 

Sabiedrība sagaida, ka izglītības iestādes  izglītos jaunatni un dos ieguldījumu sabiedrībā. Tomēr joprojām nav skaidras izpratnes par to, kā vislabāk integrēt ilgtspējības ideju  izglītības sistēmā, nav rīcības vadlīniju, nav kontrolsaraksta, kas būtu vienlīdz noderīgs visām PIA skolām vai ko varētu piemērot visi izglītības sektorā strādājošie. Problēma ir tā, ka izglītības iestādes ir pārāk atšķirīgas – to juridiskās formas (privātā vai valsts), atrašanās vietas (lauku vai lielpilsētu) vai sniegto zināšanu piedāvājumu un iestādes izmērs  (mazas un specializētas vai lielas, kas piedāvā pilnu fakultāšu klāstu).

Projekta mērķi ir: 

 • Dot iespēju un motivēt cilvēkus , izmantojot jaunās apmācību un iesaistīšanās iespējas ilgtspējības jomā.
 • Nodrošināt inovatīvus risinājumus, mācību metodes, pētījumus un praksi profesionālās un pieaugušo izglītības mērķa grupām, darbiniekiem, skolotājiem un izglītojamajiem; 
 • Izcelt un paplašināt zināšanas par labās prakses piemēriem, aktivitātēm un galvenajiem dalībniekiem ilgtspējības jautājumos Eiropas izglītības iestādēs; 

Projekta darbības mērķi ir: 

 • Izstrādāt salīdzinošu pētījumu par aktivitātēm, kas saistītas ar šiem ilgtspējības jautājumiem, katrā valstī/reģionā; 
 • Izveidot semināru apkopojumu, kas iepazīstina ar dažādām pieejām un aktivitātēm par ilgtspējas apmācību un iesaisti katrā valstī; 
 • Lai veicinātu izpratni par ilgtspējības jautājumiem, izstrādāt rokasgrāmatu pasniedzējam jauniešu apmācībai un iesaistīšanai, kas ietver ieteikumus un labāko paraugprakšu apkopojumus, ; 
 • Izveidot tiešsaistes mācību platformu ar tiešsaistes mācību resursiem; 
 • Nodrošināt apmācības iespējas PIA darbiniekiem un izglītojamajiem.

Projekta mērķa grupas ir:  

PIA skolas un pieaugušo izglītības darbinieki un studenti; organizācijas, kas darbojas ilgtspējības projektu jomā; organizācijas, kas darbojas jauniešu izglītības un apmācības jomā; sociālo lietu jomas pārstāvji vietējās, reģionālās un valsts iestādēs, un politikas veidotāji; gala labuma guvēji.

07.07.2023

Helsinki, Somija – Kopīgi centieni veicināt ilgtspējības aktivitāšu ieviešanu un inovācijas izglītības iestādēs, Naturally Sustainable projekta partneri tikās hibrīda formāta sanāksmē burvīgajā Somijas pilsētā, Helsinkos. Somijas sadarbības partneri sagaidīja mūs sirsnīgi un viesmīlīgi. Šī tikšanās bija ievērojams solis ilgtspējības aktivitāšu izstrādē, ko īstenoja projekta komanda.

Mērķi un fokuss

Sanāksmes darba kārtības saraksts aptvēra dažādus aspektus, kas ir būtiski šī projekta veiksmīgai realizācijai. Sanāksmes laikā dalībnieki piedalījās diskusijās par sekojošiem Naturally Sustainable projekta pilnveides jautājumiem:

 1. Projekta vadība: Stratēģiskas pieejas projekta pilnveidošanai efektivitātes maksimizēšanai.
 2. Administratīvie procesi: Administratīvo procesu optimizācija, lai nodrošinātu nevainojamu darba plūsmu.
 3. Finanšu vadība: Diskusijas par finansiālajiem aspektiem, lai optimizētu resursu piešķiršanu un projekta ilgtspēju.
 4. Projekta laika grafiks: Skaidra projekta laika grafika izveide efektīvai uzdevumu izpildei.
 5. Projekta materiāli: Materiālu izvērtēšana un izvēle ar uzsvaru uz ilgtspēju un vides ietekmi.
 6. Partneru atbildības un paveiktais darbs: Lomu, atbildību un katra sadarbības partnera progresa atjauninājumu precizēšana.
 7. Riska vadība: Potenciālo risku identificēšana un samazināšana, lai nodrošinātu projekta panākumus.
 8. Kvalitātes vadības novērtējums (QMEP): Kvalitātes vadības struktūras prezentēšana un vienošanās par to.
 9. Izplatīšanas stratēģijas: Diskusijas un vienošanās par metodēm, kā efektīvi izplatīt projekta rezultātus.
 10. Mājas lapas un komunikācijas instrumentu prezentācija – sociālie mediji: Stratēģiju pabeigšana tiešsaistes platformu izmantošanai, lai uzlabotu projekta redzamību.
 11. Dabīgās ilgtspējīgās izvades (1-4):
  • Partneru ziņojumi par progresu
  • Plānošana projekta trešajam gadam
 12. Datumi transnacionālajām sanāksmēm: Vienošanās par grafiku nākotnes sadarbības sesijām.
 13. Darba mērķu un termiņu vienošanās: Skaidru darba mērķu un termiņu noteikšana uzdevumiem, kas jāpabeidz pirms nākamās sanāksmes.

Izsakām pateicību

Augstskola RISEBA izsaka sirsnīgu pateicību mūsu Somijas partneriem par viņu silto un viesmīlīgo uzņemšanu un komfortablu vidi nozīmīgu diskusiju veidošanai un sadarbības veicināšanai.

Šīs sanāksmes veiksmīga norise noteica turpmāko projekta attīstības progresu, izstrādājot projekta Naturally Sustainable rīcības vadlīnijas. Kamēr projektā iesaistītā komanda diskutē un virza savus centienus zaļākai un ilgtspējīgākai nākotnei, šīs sanāksmes rezultāti sola pozitīvu ietekmi globālās attīstības līmenī.

01.11.2023

  Sazinies ar mums

  To top