Naturally Sustainable

Projekts “Naturally Sustainable: ilgtspējības ietekmes integrēšana mācību, mācīšanās un studentu un personāla iesaistīšanas sistēmās profesionālās izglītības un apmācības iestādēs”

Projekta akronīms: Naturally Sustainable

Eiropas programmas Erasmus+ 2014-2020 2. pamatdarbība: Sadarbība inovāciju un labākās prakses apmaiņai Stratēģiskās partnerības projekts

Projekta atsauce: 2021-1-LV01-KA220-VET-000025436

Partnervalstis: Francija, Vācija, Latvija, Īrija, Beļģija, Itālija un Somija.

RISEBA loma: vadošais partneris

Finansējums: EUR 352 000

Ilgums: 01.11.2021. – 30.10.2024. (3 gadi)

Projekta mērķis ir izveidot platformu tiem, kurus interesē izglītība un apmācības, mācīšanās un iesaistīšanās Ilgtspējas darbībā. Platforma nodrošina visu spēļu, simulāciju, pasākumu, darbnīcu sēriju, grāmatu, filmu, lietu un mobilo aplikāciju pasauli, ko izmantot sistematizētā un strukturētā veidā.

Lai iegūtu plašāku informāciju par projektu, aicinām apmeklēt oficiālo mājas lapu:

Naturally Sustainable

Projekta vadītāja: Nellija Titova, +37126427742, [email protected]


2023. gada 5. jūlijā, augstkola RISEBA, projekta Naturally Sustainable ietvaros aizvadīja transnacionālo sanāksimi Rīgā. Kopā ar partneru komandām no 7 Eiropas valstīm RISEBA īsteno Naturally Sustainable project.

Projekta Naturally Sustainable mērķis ir veikt izpēti un sagatavot pārskatu ar labās prakses piemēriem ilgtspējības jomā Eiropas PIA skolās, sagatavot vadlīnijas par inovatīvām mācību metodēm, personāla un studentu sistēmiskas iesaistes aktivitātēm, kā arī radīt platformu pieredzes apmaiņai un kopumā sniegt ieguldījumu vides un klimata pārmaiņu pasākumiem Eiropas Savienībā un ārpus tās.

Izglītības iestādes nenoliedzami ir uzskatāmas par vienu no ietekmīgākajiem elementiem ilgtspējības un ilgtspējīgas attīstības koncepciju īstenošanā sabiedrībā, un to pieņemtie lēmumi ietekmē kopienu un to reģionu ekonomisko, sociālo un vides dimensiju. 

Sabiedrība sagaida, ka izglītības iestādes  izglītos jaunatni un dos ieguldījumu sabiedrībā. Tomēr joprojām nav skaidras izpratnes par to, kā vislabāk integrēt ilgtspējības ideju  izglītības sistēmā, nav rīcības vadlīniju, nav kontrolsaraksta, kas būtu vienlīdz noderīgs visām PIA skolām vai ko varētu piemērot visi izglītības sektorā strādājošie. Problēma ir tā, ka izglītības iestādes ir pārāk atšķirīgas – to juridiskās formas (privātā vai valsts), atrašanās vietas (lauku vai lielpilsētu) vai sniegto zināšanu piedāvājumu un iestādes izmērs  (mazas un specializētas vai lielas, kas piedāvā pilnu fakultāšu klāstu).

Projekta mērķi ir: 

 • Dot iespēju un motivēt cilvēkus , izmantojot jaunās apmācību un iesaistīšanās iespējas ilgtspējības jomā.
 • Nodrošināt inovatīvus risinājumus, mācību metodes, pētījumus un praksi profesionālās un pieaugušo izglītības mērķa grupām, darbiniekiem, skolotājiem un izglītojamajiem; 
 • Izcelt un paplašināt zināšanas par labās prakses piemēriem, aktivitātēm un galvenajiem dalībniekiem ilgtspējības jautājumos Eiropas izglītības iestādēs; 

Projekta darbības mērķi ir: 

 • Izstrādāt salīdzinošu pētījumu par aktivitātēm, kas saistītas ar šiem ilgtspējības jautājumiem, katrā valstī/reģionā; 
 • Izveidot semināru apkopojumu, kas iepazīstina ar dažādām pieejām un aktivitātēm par ilgtspējas apmācību un iesaisti katrā valstī; 
 • Lai veicinātu izpratni par ilgtspējības jautājumiem, izstrādāt rokasgrāmatu pasniedzējam jauniešu apmācībai un iesaistīšanai, kas ietver ieteikumus un labāko paraugprakšu apkopojumus, ; 
 • Izveidot tiešsaistes mācību platformu ar tiešsaistes mācību resursiem; 
 • Nodrošināt apmācības iespējas PIA darbiniekiem un izglītojamajiem.

Projekta mērķa grupas ir:  

PIA skolas un pieaugušo izglītības darbinieki un studenti; organizācijas, kas darbojas ilgtspējības projektu jomā; organizācijas, kas darbojas jauniešu izglītības un apmācības jomā; sociālo lietu jomas pārstāvji vietējās, reģionālās un valsts iestādēs, un politikas veidotāji; gala labuma guvēji.

07.07.2023

Helsinki, Somija – Kopīgi centieni veicināt ilgtspējības aktivitāšu ieviešanu un inovācijas izglītības iestādēs, Naturally Sustainable projekta partneri tikās hibrīda formāta sanāksmē burvīgajā Somijas pilsētā, Helsinkos. Somijas sadarbības partneri sagaidīja mūs sirsnīgi un viesmīlīgi. Šī tikšanās bija ievērojams solis ilgtspējības aktivitāšu izstrādē, ko īstenoja projekta komanda.

Mērķi un fokuss

Sanāksmes darba kārtības saraksts aptvēra dažādus aspektus, kas ir būtiski šī projekta veiksmīgai realizācijai. Sanāksmes laikā dalībnieki piedalījās diskusijās par sekojošiem Naturally Sustainable projekta pilnveides jautājumiem:

 1. Projekta vadība: Stratēģiskas pieejas projekta pilnveidošanai efektivitātes maksimizēšanai.
 2. Administratīvie procesi: Administratīvo procesu optimizācija, lai nodrošinātu nevainojamu darba plūsmu.
 3. Finanšu vadība: Diskusijas par finansiālajiem aspektiem, lai optimizētu resursu piešķiršanu un projekta ilgtspēju.
 4. Projekta laika grafiks: Skaidra projekta laika grafika izveide efektīvai uzdevumu izpildei.
 5. Projekta materiāli: Materiālu izvērtēšana un izvēle ar uzsvaru uz ilgtspēju un vides ietekmi.
 6. Partneru atbildības un paveiktais darbs: Lomu, atbildību un katra sadarbības partnera progresa atjauninājumu precizēšana.
 7. Riska vadība: Potenciālo risku identificēšana un samazināšana, lai nodrošinātu projekta panākumus.
 8. Kvalitātes vadības novērtējums (QMEP): Kvalitātes vadības struktūras prezentēšana un vienošanās par to.
 9. Izplatīšanas stratēģijas: Diskusijas un vienošanās par metodēm, kā efektīvi izplatīt projekta rezultātus.
 10. Mājas lapas un komunikācijas instrumentu prezentācija – sociālie mediji: Stratēģiju pabeigšana tiešsaistes platformu izmantošanai, lai uzlabotu projekta redzamību.
 11. Dabīgās ilgtspējīgās izvades (1-4):
  • Partneru ziņojumi par progresu
  • Plānošana projekta trešajam gadam
 12. Datumi transnacionālajām sanāksmēm: Vienošanās par grafiku nākotnes sadarbības sesijām.
 13. Darba mērķu un termiņu vienošanās: Skaidru darba mērķu un termiņu noteikšana uzdevumiem, kas jāpabeidz pirms nākamās sanāksmes.

Izsakām pateicību

Augstskola RISEBA izsaka sirsnīgu pateicību mūsu Somijas partneriem par viņu silto un viesmīlīgo uzņemšanu un komfortablu vidi nozīmīgu diskusiju veidošanai un sadarbības veicināšanai.

Šīs sanāksmes veiksmīga norise noteica turpmāko projekta attīstības progresu, izstrādājot projekta Naturally Sustainable rīcības vadlīnijas. Kamēr projektā iesaistītā komanda diskutē un virza savus centienus zaļākai un ilgtspējīgākai nākotnei, šīs sanāksmes rezultāti sola pozitīvu ietekmi globālās attīstības līmenī.

01.11.2023

  Sazinies ar mums

  To top