DIGITEKA


DIGITEKA – “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās”


Projekta nosaukums: “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās”

Projekta Nr.: 8.2.3.0/22/A/006

Projekta ilgums: 12/2022-12/2023

Projekta partneri: Latvija Universitāte, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Vidzemes augstskola, SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola”RISEBA””, A/S “Transporta sakaru institūts”, SIA “Tilde”, SIA “Baltijas datoru akadēmija”, SIA “Datorzinību centrs”.

Projekta mērķis: Stiprināt Latvijas vadošo augstskolu digitālo kapacitāti, ieviešot vienotas koplietošanas digitalizācijas iniciatīcas piecās Latvijas augstskolās studiju kvalitātes pilnveidei, tai skaitā studentu iesaistei, pārņemot pasaules augstskolu un pasaules un Latvijas IKT nozares pieredzi no trīs Latvijas vadošajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares uzņēmumiem, kuriem ir vairāk kā 20 gadu pieredze digitālo kompetenču attīstībā, tādējādi paaugstinot studējošo digitālo prasmju līmeni, tuvinot tās nākotnes darba tirgus vajadzībām un prasībām, un transformējot studiju vidi, pastarpināti paaugstinot augstskolu konkurētspēju starptautiskajā vidē.

Projekta rezultāts: Ieviestas digitalizācijas iniciatīvas piecās Latvijas augststākās izglītības iestādēs, sadarbībā pilnveidojot esošos un veidojot jaunus studiju kursus/tēmas, pilnveidojot un modernizējot augstāko izglītības iestāžu studiju vidi un studiju kvalitāti.

Finansējuma saņēmējs: Latvijas Universitāte

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

2023. gada 31. decembrī noslēgsies projekts “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” (Nr. 8.2.3.0/22/A/006).

Īstenojot projektu izstrādāti 40 vertikālā un horizontālā līmeņa studiju kursi digitālo prasmju pilnveidei vismaz piektajā līmenī Eiropas Iedzīvotāju digitālās kompetences ietvarā noteiktajām kompetencēm – drošība, digitālā satura veidošana, komunikācija un sadarbība, informācijas un datu lietpratība vai problēmu risināšana, kā arī nodrošināta šo studiju kursu aprobācija 5 augstskolās – Latvijas Universitātē, Vidzemes Augstskolā, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju  universitātē, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā “RISEBA” un Transporta un sakaru institūtā. Latvijas Universitāte izstrādāja 7, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā “RISEBA” 17, SIA “Baltijas Datoru akadēmija” 8, SIA “Datorzinību centrs” 7 un Vidzemes Augstskola 1 studiju kursu.

Veidojot horizontālo un vertikālo studiju kursu saturu, patstāvīgos darbus un mājas darbus, izmantoti Microsoft Learn platformas digitālo laboratoriju GitHub principi. Mācību materiālos iestrādāts automatizācijas princips, lai tie darbotos bez pasniedzēja iesaistes un studentiem būtu iespējams sniegt atgriezenisko saiti par viņu sniegumu automātiski.

Latvijas Universitātes izstrādātājā kursā “Civilā aizsardzība” kā digitālās laboratorijas integrētas 4 SIA “Datorzinību centrs” izstrādātās Minecraft spēles, kas ļauj studentiem interaktīvā veidā pārbaudīt kursā apgūtās teorētiskās zināšanas. Kursa vajadzībām SIA “Tilde” izstrādāja arī virtuālo asistentu, kas studentiem sniedz atbalstu kursa satura apguvē, savukārt pasniedzējiem ļauj labāk apzināt studentu ieguldījumu kursa apguvē un attiecīgi sniedz atbalstu arī studentu novērtēšanā. Spēļošanas elementi integrēti arī Vidzemes Augstskolas izstrādātajā kursā “Kiberdrošība”, kurā iekļauta virtuālās realitātes laboratorija.

Projektā gaitā SIA “Tilde” izstrādāja un projektā iesaistīto augstskolu rīcībā nodeva arī mākslīgā intelekta iespējotu neironu mašīntulkošanas tehnoloģiju, kas īpaši pielāgota augstskolu e-studiju videi, tādējādi studiju procesā ļaujot izmantot dažādu trešo pušu veidotu digitālu mācību saturu, t.sk. specializētus kursus no dažādām mācību mākoņplatformām un zināšanu bāzēm, lai ar tiem papildinātu pašu veidotus kursus un studiju programmas.

Projekta laikā projektā iesaistītajās augstskolās ieviesta arī Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA” izstrādāta personalizētas mācīšanās un digitālo prasmju identificēšanas platforma ar integrētu Motival tehnoloģiju. Platforma projektā iesaistītajām augstskolām sniedz iespēju piedāvāt studējošajiem piemērotākos no projektā izstrādātajiem digitālo prasmju kursiem. Ar platformas palīdzību iespējams arī identificēt pagaidām nenosegtās mācību vajadzības, lai izstrādātu kursus nākotnē.

Latvijas Universitāte, sadarbojoties ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju  universitāti, Vidzemes Augstskolu, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu “RISEBA”, Transporta un sakaru institūtu un trim nozares partneriem – SIA “Tilde”,  SIA “Baltijas Datoru akadēmija” un SIA “Datorzinību centrs”, no 01.11.2022. līdz 31.12.2023. īsteno projektu “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” (Nr. 8.2.3.0/22/A/006). Projekta mērķis ir sagatavot digitālos studiju kursu materiālus, lai veicinātu studentu digitālo prasmju attīstību.

Projektu līdzfinansē REACT-EU  finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai    

Informācija atjaunota 28.12.2023

Projekta partneru augstkolas: RISEBA, LU, LLU, TSI, Vidzemes augstkola

2023. gada jūlija – septembra periodā projektā “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” tika veikts projekta 1. posma studiju kursu aprobācijas izvērtējums.

Studentu vidējais vērtējums kursu apguves laikā iegūtajām zināšanām un prasmēm bija 8,48 punkti no 10 iespējamajiem, savukārt docētāju vidējais vērtējums projekta kursiem bija 8,59 punkti no 10 iespējamajiem. Tāpat šajā periodā Latvijas Universitāte, Vidzemes Augstskola, SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”, SIA “Baltijas Datoru akadēmija” un SIA “Datorzinību centrs” strādāja pie 2. posma projekta kursu izstrādes.

Pārskata periodā SIA “Tilde” pabeidza virtuālā asistenta izstrādi un integrēšanu kursā “Civilā aizsardzība”, savukārt SIA “Datorzinību centrs” noslēdza darbu pie šī kursa “Minecraft” spēlēm. Kursa “Civilā aizsardzība” satura un pirmo divu “Minecraft” spēļu pilotēšana tika nodrošināta 2022. / 2023. akadēmiskā gada pavasara semestrī, savukārt septembrī docētājiem pilotēšanai darbā ar studentiem tika nodots pilnībā izstrādāts kurss, kurā integrētas četras “Minecraft” spēlēs un virtuālais asistents “Digne”, kas nodrošina atbalstu gan studentiem, kuri apgūst šo kursi, gan mācībspēkiem, kas to docē.

Sākoties 2023. / 2024. akadēmiskā gada rudens semestrim, projektā iesaistītās augstskolas pakāpeniski uzsāk projekta 2. posma kursu pilotēšanu. Pilotēšana noslēgsies 2023. gada nogalē.

SIA “Tilde” pārskata periodā turpināja darbu pie mācību kursu automatizētai tulkošanai paredzēta mašīntulkošanas rīka izstrādes, savukārt, SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA” turpināja strādāt pie personalizētas mācīšanās un digitālo prasmju identificēšanas rīka izveides.

Projekta partneri: 

Latvijas Universitāte, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Vidzemes Augstskola, SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”” un A/S “Transporta un sakaru institūts”, SIA “Tilde”, SIA “Baltijas Datoru akadēmija” un SIA “Datorzinību centrs”.

Projektu līdzfinansē REACT-EU   finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai    

Informācija atjaunota: 2023. gada septembrī

Projekts “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” (Nr. 8.2.3.0/22/A/006) aicina mācībspēkus apmeklēt bezmaksas īsseminārus

Decembrī un janvārī gan docētāju, gan studentu prātus nodarbina jautājumi par studiju procesa un snieguma vērtējumu – kā vērtēt, kā daudzveidot uzdevumus eksāmenos, kā automatizēt vērtēšanas procesu u.c.

Projekta “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” (Nr. 8.2.3.0/22/A/006) ietvaros aicinām augtskolu docētājus uz tiešsaistes īssemināriem, kuru formāts ir 25-30 minūtes par tēmu – digitālo rīku izmantošanu studiju procesa plānošanā un vērtēšanā, zināšanu konstruēšanā, atgriezeniskās saites sniegšanā, kā arī jēgpilnai mācīšanās analītikai:

Vērtēšana digitāli. 5. un/vai 12. decembrī no 14:00 līdz 14:30 LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) asoc.prof. Sanita Baranova darbnīcā dalīsies savā pieredzē, kā mērķtiecīgi izmantot digitālos risinājumus (Padlet, Mentimeter, Google Form, Moodle forums) studējošo pašvērtēšanā/vērtēšanā. Semināra saturs būs analogs abās dienās.

LU PPMF docente Daiga Kalniņa darbnīcā “Eduaide – palīgs mācībspēkam” stāstīs, kā izmantot rīku Eduaide sasniedzamo rezultātu definēšanai, nodarbību plānošanai, lai dažādotu mācību metodes. Īssemināra norises laiks 5. decembris 16:00 – 16:30.

Vērtēšana Moodle vidē. 11.decembrī no 12:00 – 12:30 Daiga Kalniņa dalīsies pieredzē, kā ikdienas darbā veikt mācīšanās rezultātu novērtēšanu Moodle vidē – kā veidot dažādas grūtības pakāpes jautājums ar automatizētu vērtēšanu, kā būvēt testa jautājumus situācijas analīzei?

Zināšanu konstruēšana. Savukārt 13. decembrī laika posmā no 16:00-16:30 un/vai 15. decembrī 14:00-14:30 būs iespēja dzirdēt LU PPMF docenta Edmunda Vanaga atziņas par to, kā studenti konstruē zināšanas, kas ir zināšanu konstruēšanas ierobežojošie un veicinošie faktori, un kā varam studentus atbalstīt mācīšanās procesā?

Pieslēgšanās saite semināriem

Latvijas Universitāte, sadarbojoties ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju  universitāti, Vidzemes Augstskolu, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu “RISEBA”, Transporta un sakaru institūtu un trim nozares partneriem – SIA “Tilde”,  SIA “Baltijas datoru akadēmija” un SIA “Datorzinību centrs”, īsteno projektu “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” (Nr. 8.2.3.0/22/A/006). Projekta mērķis ir sagatavot digitālos studiju kursu materiālus, lai veicinātu studentu digitālo prasmju attīstību.


Projektu līdzfinansē REACT-EU  finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai    

01.12.2023

    Sazinies ar mums

    To top