RISEBA projekti

2023. gada rudenī noslēgsies ESF projekts “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU”, kurā Liepājas Universitāte sadarbībā ar Ventspils Augstskolu un Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu “RISEBA” ir izstrādājusi trīs studiju programmas – divas profesionālā bakalaura līmeņa un vienu doktoru programmu.

Studiju programma “Vides inovāciju tehnoloģijas” ir iekļauta studiju virzienā “Vides aizsardzība” un virziens ir sekmīgi akreditēts. Akreditācijas procesā savos virzienos pašlaik atrodas studiju programmas “Viedās tehnoloģijas” un “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas”.

Paralēli visas studiju programmas tiek aprobētas. 17. februārī aprobācijas seminārs notika studiju programmai “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas”, kurā eksperti izvērtēja jaunizveidotās programmas stiprās puses un diskutēja par studentu piesaisti.

Sagatavots 29.03.2023.


Liepājas Universitāte sadarbībā ar Ventspils Augstskolu un Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu “RISEBA” ESF projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU” ietvaros ir izstrādājusi trīs studiju programmas – divas profesionālā bakalaura līmeņa un vienu doktoru programmu.

2022. gada pēdējā ceturksnī notikusi dokumentu iesniegšana akreditācijai diviem studiju virzieniem – “Māksla” un “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”, kuros iekļautas divas, projektā izstrādātas studiju programmas.

Programmas popularizētas gan vietēja, gan starptautiska mēroga pasākumos, lai informētu mērķgrupu.

Doktora studiju programmā “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas” ir sākusies Ziemas uzņemšana, kur potenciālie doktoranti var pieteikties līdz 20. janvārim. Tuvāk ar uzņemšanas noteikumiem var iepazīties Liepājas Universitātes mājas lapā, sadaļā Gribu studēt.

Sagatavots 22.12.2022.


Oktobrī sāksies ESF projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU” noslēdzošais gads.

Projekta ietvaros ir izstrādāta profesionālā bakalaura līmeņa studiju programma “Vides inovāciju tehnoloģijas”, kas arī iekļauta akreditētā studiju virzienā “Vides aizsardzība”.

Ir uzsākts akreditācijas process diviem studiju virzieniem – “Māksla” un “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”, kuros iekļautas divas citas, projektā izstrādātas studiju programmas. Profesionālā bakalaura līmeņa studiju programma “Viedās tehnoloģijas un mehatronika” izstrādāta sadarbībā ar Ventspils Augstskolu, un tā iekļauta virzienā “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”. Programma tiek piedāvāta latviešu un angļu valodā. Programmā jau studijas uzsākuši studenti un notiek programmas aprobācija.

Doktora studiju programma “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas”, kura izstrādāta sadarbībā ar Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu “RISEBA”, iekļauta virzienā “Māksla”. Doktora programma doktorantiem tiek piedāvāta angļu valodā.

Sagatavots 26.09.2022.


Ar 2022. gada 1. septembri par profesionālā bakalaura līmeņa studiju programmas “Vides inovāciju tehnoloģijas” direktori apstiprināta docente Dr.biol. Māra Zeltiņa. Programma tiek nodrošināta latviešu un angļu valodā. Ir noslēdzies arī akreditācijas process studiju virzienam “Vides aizsardzība” un iegūta akreditācija uz diviem gadiem.

Uzsākts akreditācijas process diviem studiju virzieniem – “Māksla” un “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”. Profesionālā bakalaura līmeņa studiju programma “Viedās tehnoloģijas un mehatronika” izstrādāta sadarbībā ar Ventspils Augstskolu, un tā iekļauta virzienā “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”. Arī šī programma tiek piedāvāta latviešu un angļu valodā.
Doktora studiju programma “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas”, kura izstrādāta sadarbībā ar Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu “RISEBA”, iekļauta virzienā “Māksla”.

Sagatavots 20.06.2022.


Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU.

Jau trešo gadu Liepājas Universitātē tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansēts projekts „Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU”, kura ietvaros ir izstrādātas un licencētas trīs jaunas studiju programmas.
Kopš janvāra visas trīs studiju programmas tiek aprobētas un aprobācijā piesaistīti eksperti, kuri izvērtē programmu kvalitāti.
Profesionālā bakalaura līmeņa studiju programmas “Vides inovāciju tehnoloģijas” direktora p.i. ir Mg. sc. env. Lilita Ābele. Programma tiek nodrošināta latviešu un anļu valodā. Profesionālā bakalaura līmeņa studiju programma “Viedās tehnoloģijas un mehatronika” izstrādāta sadarbībā ar Ventspils Augstskolu un programmas direktors ir Mg.sc.ing. Uldis Žaimis. Arī šī programma tiek piedāvāta latviešu un angļu valodā.
Februārī studijas uzsāka doktoranti doktora studiju programmā “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas”, kura izstrādāta sadarbībā ar Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu “RISEBA”. Doktorantūras programmas direktore ir Dr.sc.soc. Rasa Šmite.

Sagatavots 29.03.2022.


Liepājas Universitātē sadarbībā ar Ventspils Augstskolu un Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu RISEBA jau trešo gadu tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansēts projekts “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU”.

Projekta ietvaros līdz šim ir izstrādātas un licencētas trīs jaunas studiju programmas – profesionālā bakalaura līmeņa studiju programma “Viedās tehnoloģijas” sadarbībā ar Ventspils Augstskolu, profesionālā bakalaura līmeņa studiju programma “Vides inovāciju tehnoloģijas” un doktora studiju programma “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas” sadarbībā ar Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu “RISEBA”.

Bakalaura studiju programmās jau notikusi studentu uzņemšana, doktora programmā studentu uzņemšana notiks 2022. gada janvārī.

Sagatavots 30.12.2021.


01.12.2021.

Motival projekta pētnieki pabeiguši nozīmīgu projekta posmu – 2021.gada novembrī noslēgts lauka darbs darba ņēmēju pētījuma daļai, kuras ietvaros veikti prasmju un vērtību testi nacionāli reprezentatīvā ekonomiski aktīvo iedzīvotāju izlasē Latvijā.

Šī pētījuma daļa ir šajā jomā plašākais līdz šim veiktais pētījums Latvijā, kas ļauj izprast saistību starp iedzīvotāju vērtībām, prasmēm, kā arī ņem vērā šobrīd aktuālo pandēmijas ietekmi uz darba spēka piedāvājuma dabu tirgū. Pēc pētījuma datu apstrādes plānota publikācijas sagatavošana starptautiskam zinātniskam izdevumam.

Par “Motival” projektu:

Kopš 2019.gada aprīļa pilnsabiedrība PS “Motival Development” sadarbībā ar SIA “Aptauju centrs” un SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA””, īsteno ERAF finansētu projektu 1.1.1.1/18/A/151 “Vērtībās balstītu prasmju attīstība cilvēkkapitāla kvalitātes paaugstināšanai”.

Projekta ietvaros tiek attīstīta unikāla sociālā tehnoloģija – tiek izstrādāts praktisks instruments, kas palīdzētu privātpersonām, darba devējiem, izglītības iestādēm un valsts institūcijām reālajā laikā attīstīt un gūt labumu no darba tirgus un prasmju izpratnes. Projekta rezultātā radītās tehnoloģijas prototips paaugstinās cilvēkkapitāla kvalitāti, motivējot nepieciešamo prasmju attīstību pārkvalifikācijas un mūžizglītības ceļā.

12.11.2021.

2021.gada 11.novembrī starptautiskā konferencē “Challenges, Trends and Inspirations within the Labor Market” Trenčinā (Slovākija) ar projekta rezultātiem un izmantoto metodoloģiju vairāk kā 200 kolēģus no Eiropas iepazīstināja Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA” asociētais profesors un projekta zinātniskais vadītājs Valters Kaže.

V.Kaže uzstājās ar ziņojumu “Machine Learning Application for Sustainable Development of Human Capital: Linking Personal Values with Skills and Competencies”, kurā tika aplūkota pētījuma tehnoloģija un darba tirgus prasmju un vērtību pieprasījuma un piedāvājuma daba Latvijā ar ieteikumiem tehnoloģijas izmantošanai citās valstīs.

Valters Kaže kopā ar līdzautoriem Ievu Brenci un Baibu Rivžu arī iepazīstināja ar Motival tehnoloģijas pielietojumu, pētot Latvijas iedzīvotāju attālinātā darba paradumus pandēmijas laikā – pētījuma rezultāti atspoguļoti pētnieku ziņojumā “Remote Work: Lessons Learned During the COVID-19 and Sustainability Paradigms”.

Par “Motival” projektu:

Kopš 2019.gada aprīļa pilnsabiedrība PS “Motival Development” sadarbībā ar SIA “Aptauju centrs” un SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA””, īsteno ERAF finansētu projektu 1.1.1.1/18/A/151 “Vērtībās balstītu prasmju attīstība cilvēkkapitāla kvalitātes paaugstināšanai”.

Projekta ietvaros tiek attīstīta unikāla sociālā tehnoloģija – tiek izstrādāts praktisks instruments, kas palīdzētu privātpersonām, darba devējiem, izglītības iestādēm un valsts institūcijām reālajā laikā attīstīt un gūt labumu no darba tirgus un prasmju izpratnes. Projekta rezultātā radītās tehnoloģijas prototips paaugstinās cilvēkkapitāla kvalitāti, motivējot nepieciešamo prasmju attīstību pārkvalifikācijas un mūžizglītības ceļā.

22.10.2021.

PS Motival Development un projekta pārstāvji Gatis Bolinskis un Valters Kaže nozīmīgākajā Latvijas personālvadības konferencē “HR Week Latvia: HR pārvērtēšana nākotnei” 20.-21.10.2021. iepazīstināja vairākus simtus konferences dalībnieku ar projekta ietvaros Latvijas darbā tirgū veikto piedāvājuma un pieprasījuma analīzi, diskutēja ar nozares ekspertiem par Motival tehnoloģijas pielietojuma iespējām.

Augstā interese un atzinīgie nozares profesionāļu vērtējumi ir nozīmīgs ieguvums projektam un nodrošinās tehnoloģijas testēšanu vairākos vadošos Latvijas un Baltijas uzņēmumos.

Par “Motival” projektu:

Kopš 2019.gada aprīļa pilnsabiedrība PS “Motival Development” sadarbībā ar SIA “Aptauju centrs” un SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA””, īsteno ERAF finansētu projektu 1.1.1.1/18/A/151 “Vērtībās balstītu prasmju attīstība cilvēkkapitāla kvalitātes paaugstināšanai”.

Projekta ietvaros tiek attīstīta unikāla sociālā tehnoloģija – tiek izstrādāts praktisks instruments, kas palīdzētu privātpersonām, darba devējiem, izglītības iestādēm un valsts institūcijām reālajā laikā attīstīt un gūt labumu no darba tirgus un prasmju izpratnes. Projekta rezultātā radītās tehnoloģijas prototips paaugstinās cilvēkkapitāla kvalitāti, motivējot nepieciešamo prasmju attīstību pārkvalifikācijas un mūžizglītības ceļā.

Eiropas Sociālā fonda projekta SAM 8.2.1.0/18/A/010 “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU”, kurā Liepājas Universitāte sadarbojas ar Ventspils augstskolu un RISEBA, ietvaros ir licencētas trīs studiju programmas.

Bakalaura studiju programma “Vides inovāciju tehnoloģija” kopā ar maģistra studiju programmu “Ekotehnoloģijas” ir studiju virzienā “Vides aizsardzība”. Noslēgumam tuvojas virziena pārakreditācijas process, kas ir viens no projekta sasniedzamajiem rezultātiem.

Bakalaura studiju programmā “Viedās tehnoloģijas” notiek aktīva LiepU un Ventspils Augstskolas sadarbība – 4 studiju kursus vada VeA docētāji.

Abām bakalaura studiju programmām, “Vides inovāciju tehnoloģijas” un “Viedās tehnoloģijas”, ir uzsākts aprobācijas process.

Doktora studiju programmā ”Mediju māksla un radošās tehnoloģijas” studentu uzņemšana notiks janvārī, kad Liepu un RISEBA plānota ziemas uzņemšana.

Sagatavots: 23.09.2021.


Motival komanda ir pabeigusi sagatavošanās darbu un testus, lai projekta ietvaros īstenotu plašus prasmju testus. Jau šobrīd katram reģistrētam Motival sistēmas lietotājam ir pieejami prasmju testi, kas ietver 79 prasmes 12 dažādās prasmju grupās.

Septembrī tiks īstenots plašs pētījums, kurā vairāki tūkstoši Latvijas darba ņēmēju varēs izmantot šo risinājumu sava prasmju pašnovērtējuma veikšanai. Projekta unikāla pievienotā vērtība ir cieša šo prasmju testu integrācija ar darba ņēmēja personīgo vērtību profilu, ko nosaka ar Motival rīkiem.

Par “Motival” projektu:

Kopš 2019.gada aprīļa pilnsabiedrība PS “Motival Development” sadarbībā ar SIA “Aptauju centrs” un SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA””, īsteno ERAF finansētu projektu 1.1.1.1/18/A/151 “Vērtībās balstītu prasmju attīstība cilvēkkapitāla kvalitātes paaugstināšanai”.

Projekta ietvaros tiek attīstīta unikāla sociālā tehnoloģija – tiek izstrādāts praktisks instruments, kas palīdzētu privātpersonām, darba devējiem, izglītības iestādēm un valsts institūcijām reālajā laikā attīstīt un gūt labumu no darba tirgus un prasmju izpratnes. Projekta rezultātā radītās tehnoloģijas prototips paaugstinās cilvēkkapitāla kvalitāti, motivējot nepieciešamo prasmju attīstību pārkvalifikācijas un mūžizglītības ceļā.

Sagatavots: 23.08.2021.

Pateicoties privātai iniciatīvai un brīvprātīgam darbam, Motival bez publiskā finansējuma ieguldījuma ir integrējis daļēju tulkojumu personības un prasmju testiem arī citās biežāk Latvijā izmantotās mazākumtautību valodās. Tagad respondentiem iespējas testus veikt arī igauņu, lietuviešu un ukraiņu valodās. Tādejādi bez latviešu un angļu valodas testi pieejami dzimtajā valodā jau 4 no 5 Latvijas plašākajām mazākumtautību kopienām.

Personības un prasmju testu pieejamība mazākumtautību valodās ir būtisks pētnieciskā darba elements, jo ļauj respondentiem precīzāk interpretēt testu informāciju, tos izmantojot dzimtajā valodā. Tas paaugstina rezultātu kvalitāti un ļauj aptvert tos respondentus, kuru latviešu valodas zināšanas nav pietiekamas, veicinot mūsu valsts sabiedrības integrāciju, palīdzot iedzīvotājiem sekmīgāk integrēties darba tirgū.

Motival komanda lepojas un ar praktisku piemēru apliecina Motival tehnoloģijas būtību – ne vien inovatīva, bet iekļaujoša un cilvēkkapitāla attīstību sekmējoša tehnoloģija.

Par “Motival” projektu:

Kopš 2019.gada aprīļa pilnsabiedrība PS “Motival Development” sadarbībā ar SIA “Aptauju centrs” un SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA””, īsteno ERAF finansētu projektu 1.1.1.1/18/A/151 “Vērtībās balstītu prasmju attīstība cilvēkkapitāla kvalitātes paaugstināšanai”.

Projekta ietvaros tiek attīstīta unikāla sociālā tehnoloģija – tiek izstrādāts praktisks instruments, kas palīdzētu privātpersonām, darba devējiem, izglītības iestādēm un valsts institūcijām reālajā laikā attīstīt un gūt labumu no darba tirgus un prasmju izpratnes. Projekta rezultātā radītās tehnoloģijas prototips paaugstinās cilvēkkapitāla kvalitāti, motivējot nepieciešamo prasmju attīstību pārkvalifikācijas un mūžizglītības ceļā.

Jebkurš interesents jau šobrīd var aizpildīt personības testu un atklāt savas vērtības interneta vietnē: https://tests.motival.life.

Sagatavots: 30.07.2021.

Turpinot 2020.gada vasarā projekta ietvaros uzsākto pētījumu virkni prasmju un vērtību pētījumu jomā, projekta grupa veikusi prasmju testu darba ņēmējiem pārbaudi testa vidē pirms publiskas to pieejamības iespējošanas.

Jau tuvākajā laikā tiks veikts plašs pētījums, kas ietvers 79 prasmes 12 dažādās prasmju grupās, ko darba ņēmēji varēs izmantot sava prasmju pašnovērtējuma veikšanai un rezultātu salīdzināšanai ar ārējo vērtētāju sniegto vērtējumu. Projekta unikāla pievienotā vērtība ir cieša šo prasmju testu integrācija ar darba ņēmēja personīgo vērtību profilu, ko nosaka ar Motival rīkiem.

Par “Motival” projektu:

Kopš 2019.gada aprīļa pilnsabiedrība PS “Motival Development” sadarbībā ar SIA “Aptauju centrs” un SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA””, īsteno ERAF finansētu projektu 1.1.1.1/18/A/151 “Vērtībās balstītu prasmju attīstība cilvēkkapitāla kvalitātes paaugstināšanai”.

Projekta ietvaros tiek attīstīta unikāla sociālā tehnoloģija – tiek izstrādāts praktisks instruments, kas palīdzētu privātpersonām, darba devējiem, izglītības iestādēm un valsts institūcijām reālajā laikā attīstīt un gūt labumu no darba tirgus un prasmju izpratnes. Projekta rezultātā radītās tehnoloģijas prototips paaugstinās cilvēkkapitāla kvalitāti, motivējot nepieciešamo prasmju attīstību pārkvalifikācijas un mūžizglītības ceļā.

Jebkurš interesents jau šobrīd var aizpildīt personības testu un atklāt savas vērtības interneta vietnē: https://tests.motival.life.

Sagatavots: 16.06.2021.

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA kopā ar partneriem no Lietuvas un Islandes piedalās projektā Nord Plus (projekta Nr. NPAD-2019/10011) COP vai “Prakses kopienas, kā pieaugušo izglītības rīks”.

Projekta koordinators ir Mikas Balkevičius no Problem-based learning (PBL) institūta / https://www.pblerasmus.com/

Projekts ir vērsts uz Prakses kopienu (COP) izpēti izglītības nolūkos, tiks pētītas gan neformālās izglītības organizācijas, gan individuāli veidotas Prakses kopienas.

Šī projekta mērķis ir izveidot vadlīnijas, lai atvieglotu prakses kopienu (COP) darbu ar tiešsaistes platformām, kā piemēram Facebook, YouTube un LinkedIn.

Projekta īstenošanas laiks: 01.05.2019. līdz 01.05.2021

Projekta aktivitātes:

 1. Veikt pētījumu par prakses kopienām Latvijā:
 2. Izveidot mācības pieaugušajiem, tēma, kā izveidot un vadīt prakses kopienas;
 3. Izveidot Prakses kopienu Facebook, YouTube un LinkedIn, balstoties uz izstrādātājām vadlīnijām.

Projekta rezultāts ir vadlīnijas darbam ar prakses kopienām, kā arī YouTube kanāla izveide.

https://www.youtube.com/channel/UC43ho9JoglSWo4X5aNpUOxQ/playlists

Partneri:

Mikas Balkēvičs – PBL institūts (Lietuva);

Torvalds Finnbjornssons, iedvesmojošs; asociācija pētniecības un inovācijas sadarbības jomā (IS-HRIS);

Hansina Bjarnfridur, IS soli pa solim (IS-Sfs radgjof).


RISEBA University of Applied Sciences is participating in Nord Plus project (Project No. NPAD-2019/10011), called C.O.P or Community of Practice as a tool in adult educations, with partners from Lithuania and Iceland.

The project coordinator is Mikas Balkevičius from Problem-based learning (PBL) Institute, https://www.pblerasmus.com/

Project will target individual, organizational and sectoral learning – it will empower adult learners to use communities of practice for educational purposes; Non-formal education organizations will be able to provide online facilitation in COPs. Adult education sector will be enriched with innovative network-based learning opportunities.

The aim of this project is to create and test methodology for facilitating learning activities within Communities of Practice (COP) Community of Practice online learning platform would be based on social network of Facebook and integrated with related audiovisual platforms like YouTube, LinkedIn.

Project time period: 01.05.2019. – 01.05.2021

The main activities are:

 1. Research on Communities of Practice functioning at National level:
 2. Training of Adults Educators and Facilitators how to create and facilitate COPs
 3. Testing of Community of Practice with Adult learners.

Result of this project is methodology for Community of Practice for Adults learning and YouTube channel: COP PROJECT Education

Link: https://www.youtube.com/channel/UC43ho9JoglSWo4X5aNpUOxQ/playlists

Partners:

Mikas Balkevicius – Problem-based learning (PBL) Institute (Lithuania);

Thorvald Finnbjornsson, Is-Inspiring; association on research- and innovation cooperation (IS-HRIS);

Hansina Bjarnfridur, IS-Step by Step (IS-Sfs radgjof);

The project “Community of Practice as a tool in adult educations, with partners from Lithuania and Iceland.”

Sagatavots: 19.05.2021.


Liepājas Universitāte un Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu “RISEBA” saņēmusi licenci jaunas studiju programmas realizēšanai.

Kopīgā doktora studiju programma tiks realizēta kopā ar Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu “RISEBA” – “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas”. Programma pavērs iespēju iegūt zinātniskā doktora grādu zinātnes doktors/-e (Ph.D.) radošās industrijas zinātnēs. Programmu realizēs angļu valodā. Arī šī programma izstrādāta projektā SAM 8.2.1.0/18/A010 “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU”.

Sagatavots 26.04.2021.


Projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas

stiprināšana LiepU” (SAM 8.2.1.0/18/A/010) ietvaros izstrādāta Liepājas Universitātes (LiepU) un Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA (RISEBA) studiju virziena “Mākslas” kopīgā doktora studiju programma “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas”.

17.martā notika Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras Studiju kvalitātes komisijas sēde, kurā pieņemts pozitīvs lēmums par programmas licencēšanu.

Sagatavots 26.03.2021.


Turpinot 2020.gada vasarā projekta ietvaros uzsākto pētījumu virkni prasmju un vērtību pētījumu jomā, projekta grupa 2020.gada decembrī uzsāka darba tirgus dalībnieku aptaujas par tirgū nepieciešamajām prasmēm.

Šobrīd pētījuma ietvaros tiek veikta darba devēju aptauja – aptverot plašu loku Latvijas uzņēmumu, tiek noskaidrotas to skatījumā būtiskākās darba tirgus pieprasītās prasmes. Lai arī projekta gaitā pētnieki spiesti pārvarēt pandēmijas sekas – tostarp, izaicinājumus sasniegt lielu daļu respondentu, kuru uzņēmējdarbību ietekmējusi dīkstāve, intervijas aktīvi turpinās arī 2021.gada sākumā.

Paralēli darba ņēmēju pētījumam projekta grupa ir izstrādes beigu posmā pēdējam būtiskajam IT matricas modulim – darba ņēmēju prasmju testiem. Ir pabeigta IT risinājuma izstrāde, notiek tā testēšana, tulkošana un adaptācija, ko paredzēts veikt janvāra laikā, lai uzsāktu plašu Latvijas darba ņēmēju aptauju.

Darba ņēmēju un devēju pētījumu rezultāti kalpos par pamatu zinātniskām publikācijām, bet respondentu atgriezeniskā saite palīdzēs uzlabot mašīnmācīšanās algoritmus, lai nākotnē darba tirgū prasmju vērtēšanai būtu pieejams inovatīvais Motival risinājums.

Par “Motival” projektu:

Kopš 2019.gada aprīļa pilnsabiedrība PS “Motival Development” sadarbībā ar SIA “Aptauju centrs” un SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA””, īsteno ERAF finansētu projektu 1.1.1.1/18/A/151 “Vērtībās balstītu prasmju attīstība cilvēkkapitāla kvalitātes paaugstināšanai”.

Projekta ietvaros tiek attīstīta unikāla sociālā tehnoloģija – tiek izstrādāts praktisks instruments, kas palīdzētu privātpersonām, darba devējiem, izglītības iestādēm un valsts institūcijām reālajā laikā attīstīt un gūt labumu no darba tirgus un prasmju izpratnes. Projekta rezultātā radītās tehnoloģijas prototips paaugstinās cilvēkkapitāla kvalitāti, motivējot nepieciešamo prasmju attīstību pārkvalifikācijas un mūžizglītības ceļā.

Jebkurš interesents jau šobrīd var aizpildīt personības testu un atklāt savas vērtības interneta vietnē: https://tests.motival.life .

Sagatavots: 11.01.2021

Projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU” (SAM 8.2.1.0/18/A/010) ietvaros ir sagatavota un iesniegta licencēšanai starpdisciplināra doktorantūras programma “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas.” Jauno studiju programmu realizēs kopīgi divas augstskolas: Liepājas Universitāte un RISEBA.

Tagad projektā notiek darbs pie aprobācijas kārtības izstrādes, lai jaunajā studiju gadā varētu uzsākt studiju programmas “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas” aprobāciju.

Sagatavots 28.12.2020.


Ar ERAF atbalstu īstenotā unikālā pētījumu tehnoloģiju projekta “Motival” komanda 2020.gada nogalē ar prieku atskatās uz aizvadīto ražīgo gadu. Kaut pandēmija ietekmēja visas sabiedrības dzīvi – arī projekta gaitu, ierobežojot pētnieku iespējas sasniegt zināmu daļu auditorijas, šis gads projektam ir bijis straujas izaugsmes laiks.

Šī gada vasarā projekts sasniedza būtisku jaunu attīstības fāzi: pēc tehnoloģijas prototipa izstrādes un veiktā pētījuma attēlu un vārdu testu validācijai personīgo vērtību mērīšanas jomā esam ieguvuši vērtīgus datus par sabiedrības vērtībām un pietiekamu daudzumu respondentu, kas nodrošina mašīnmācīšanās algoritma uzlabošanu. Ir sagatavots publikācijai zinātniskais raksts, kas drīz būs lasāms autoritatīvā starptautiskā žurnālā.

Pēc pētījuma vērtību tests ir publiski pieejams un nu jau aptuveni 8000 respondentu uzsākuši testu. Testus turpina aizpildīt ievērojams skaits respondentu, kas uzzinājuši par personības testiem sociālajos tīklos vai no paziņām. Šī papildus respondentu plūsma apliecina projekta rezultātu nozīmīgumu mērķa auditorijai un to augsto interesei.

Motival tehnoloģiju decembrī aprobējām sadarbībā ar pētniekiem no Valsts pētījumu programmas COVID-19 seku mazināšanai, lai vērtētu iedzīvotāju attālinātā darba pieredzi pandēmijas situācijā. Šajā pētījumā notiek rezultātu apkopošana un analīze, kam sekos publikācijas sagatavošana.

Kā nākamo būtisko soli projekta ietvaros esam spēruši 2020.gada decembrī – uzsākta darba tirgus dalībnieku aptaujas par tirgū nepieciešamajām prasmēm. Šobrīd pētījuma ietvaros tiek veikta darba devēju aptauja, bet 2021.gada 1.ceturksnī īstenosim arī darba ņēmēju aptauju. Šo pētījumu rezultāti kalpos par pamatu zinātniskām publikācijām, bet respondentu atgriezeniskā saite palīdzēs uzlabot mašīnmācīšanās algoritmus, lai nākotnē darba tirgū prasmju vērtēšanai būtu pieejams inovatīvais Motival risinājums.

Ar prieku atskatāmies uz neparasto, izaicinājumiem pilno gadu un optimistiski raugāmies nākotnē. Lai mums izdodas sasniegt iecerēto un izdarīt vēl vairāk!

Par “Motival” projektu:

Kopš 2019.gada aprīļa pilnsabiedrība PS “Motival Development” sadarbībā ar SIA “Aptauju centrs” un SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA””, īsteno ERAF finansētu projektu 1.1.1.1/18/A/151 “Vērtībās balstītu prasmju attīstība cilvēkkapitāla kvalitātes paaugstināšanai”.

Projekta ietvaros tiek attīstīta unikāla sociālā tehnoloģija – tiek izstrādāts praktisks instruments, kas palīdzētu privātpersonām, darba devējiem, izglītības iestādēm un valsts institūcijām reālajā laikā attīstīt un gūt labumu no darba tirgus un prasmju izpratnes. Projekta rezultātā radītās tehnoloģijas prototips paaugstinās cilvēkkapitāla kvalitāti, motivējot nepieciešamo prasmju attīstību pārkvalifikācijas un mūžizglītības ceļā.

Jebkurš interesents jau šobrīd var aizpildīt personības testu un atklāt savas vērtības interneta vietnē: https://tests.motival.life .

Sagatavots: 21.12.2020

Erasmus KA2 adult
Numurs: 2019-1-IS01-KA204-051131

Par projektu:

 1. gada oktobrī mūsu augstskola tika apstiprināta kā partneris Erasmus + partnerības projektā (KA2). Divu gadu projekts, kas vērsts uz pieaugušo izglītību, kopā ar sešiem citiem partneriem no Igaunijas, Čehijas, Lietuvas, Grieķijas, Spānijas un Islandes strādāsim pie pieaugušo apmācības programmām viņu karjeras attīstībai.

Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir iegūto prasmju izmantošana praksē, motivējot pieaugušos apgūt jau nas zināšanas un prasmes, lai:

 • paaugstinātu savu kvalifikāciju
 • atrastu jaunu darbu
 • veicinātu iekļaušanas (socializācijas) iespējas
 • paaugstinātu savu pašapziņu

Projekta koordinators:
Skref fyrir Skref ehf / Soli pa solim / Soli pa solim (Islande)

Projekta mājas lapa:
http://babbat.riseba.lv/


“Media Arts and Creative Technologies” is a newly established interdisciplinary doctoral program in Latvia. Two universities, University of Liepāja and RISEBA, will jointly host the new doctoral program. For the first time in Latvia, the new program will offer a doctoral degree in artistic research that combines artist’s creative practice, scientific and technological innovation, and critically analytical research methodology. The program’s graduates will be awarded with a Doctor of Philosophy degree (PhD) in “Other humanities and arts, including creative industries.”

Contemporary culture and economy demand versatile, independent, and capable specialists in digital media and audio-visual arts who can work creatively and productively with a wide range of innovative technologies. To prepare such specialists is the goal of the new doctoral program, developed by leading professors from both universities in collaboration with colleagues from other schools in Latvia and abroad.

The goal of the new doctoral program is to train competitive professionals – artists who will obtain a versatile skill set, knowledge, and experience in production of innovative media and art works, creative projects management, artistic research, and production of new knowledge.

Potential career paths with a degree from the new doctoral program include a successful individual career in the labour market for arts, media, innovative technologies, and creative industries as well as an academic career in higher education. The graduates of the new program will be well-prepared to take part in shaping contemporary culture in the widest sense of the word, including through their potential to work as experts, consultants, policy-makers, project evaluators, and initiators of various innovations in numerous local, national, EU, and international organizations.

The new doctoral program aims to become one of the leading innovative and international programs of this kind in northern Europe. The teaching language is English because it allows it to open to international students as well as to employ invited guest professors from abroad. The program is planning collaboration with the Aalto University in Helsinki (Finland), Technological University Dublin (Ireland), Oslo MET (Norway) and others. The collaborative network guarantees that the graduates will be well-versed in the international media art circuit and will be able to give original contributions to the further development of education in media arts and creative technologies.

Rasa Šmite
07.09.2020.


Projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU” (SAM 8.2.1.0/18/A/010) ietvaros Latvijā atvērta jauna starpdisciplināra doktorantūras programma “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas.” Jauno studiju programmu realizēs kopīgi divas augstskolas: Liepājas Universitāte un RISEBA. Šī ir pirmā akadēmiskā doktorantūras programma Latvijā māksliniecisko pētījumu jomā, kas apvieno mākslinieku radošo darbu, zinātniski tehnoloģiskās inovācijas un kritiski analītiskas pētniecības metodes. Programmas absolventi iegūs zinātnes doktora diplomu (Ph.D.) nozarē “Citas humanitārās un mākslas zinātnes, tai skaitā radošās industrijas zinātnes.”

Mūsdienu kultūra un ekonomika pieprasa daudzpusīgi izglītotus, neatkarīgi un oriģināli strādājošus speciālistus digitālo mediju un audiovizuālajā mākslā un inovācijas tehnoloģiju radošā izmantošanā. Tieši šādus speciālistus sagatavos jaunā doktorantūras programma, kuru izstrādājuši abu augstskolu profesori sadarbībā ar kolēģiem Latvijā un ārvalstīs.

Programmas mērķis ir sagatavot konkurētspējīgus profesionāļus – māksliniekus ar daudzpusīgām prasmēm, zināšanām un praktisku pieredzi mākslas darbu un inovatīvu mediju produktu radīšanā, radošu projektu realizēšanā, kā arī zinātniskajā pētniecībā un jaunu zināšanu radīšanā. Iegūtais akadēmiskais grāds ir priekšnoteikums ne tikai veiksmīgai individuālai darbībai mākslas, mediju, inovācijas tehnoloģiju un radošo industriju darba tirgū, bet arī akadēmiskajai karjerai augstākās izglītības iestādēs. Jaunās programmas absolventi būs labi sagatavoti piedalīties mūsdienu kultūras veidošanā visplašākajā izpratnē, darbojoties vietējās, valsts mēroga, Eiropas Savienības un starptautiskās organizācijās kā eksperti, konsultanti, rekomendāciju autori, un projektu vērtētāji, kā arī dažādu inovāciju ierosinātāji caur šīm organizācijām.

Programma tiecas kļūt par novatorisku starptautisku programmu Ziemeļeiropā. Programma tiek veidota angļu valodā, lai varētu to atvērt arī ārvalstu studentiem, kā arī piesaistīt ārvalstu pasniedzējus. Jaunajā doktorantūras programmā paredzēta sadarbība ar tādiem partneriem kā Ālto Universitāte Helsinkos (Somija), Dublinas Tehnoloģiju Universitāte (Īrija), Oslo Metropolitēna universitāte (Norvēģija) u.c. Pateicoties šim sadarbības tīklam, absolventi labi orientēsies starptautiskajā mediju mākslas apritē un būs spējīgi sniegt unikālu ieguldījumu turpmākajā mediju mākslas un radošo tehnoloģiju izglītības attīstībā.

Rasa Šmite

Sagatavots 18.06.2020.


Projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU” (SAM 8.2.1.0/18/A/010) ietvaros turpinās darbs pie kopīgās doktora studiju programmas “Jauno mediju māksla” izstrādes sadarbībā ar Liepājas Universitāti.

Darba grupa, kuras sastāvā ir gan Liepājas Universitātes, gan RISEBA eksperti, ir izstrādājuši licencēšanas kopu. Jaunā studiju programma prezentēta Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes domē. Darbs pie jaunās programmas izstrādes tuvojas noslēgumam.

Sagatavots 26.03.2020Projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU” (SAM 8.2.1.0/18/A/010) ietvaros turpinās darbs pie kopīgās doktora studiju programmas “Jauno mediju māksla” izstrādes sadarbībā ar Liepājas Universitāti.
Oktobrī darba grupā darbu uzsākuši eksperti, kuri sniedz savu ieguldījumu programmu sagatavošanā. Šajā laikā ir izstrādāta jaunās studiju programmas koncepcija un tiek gatavoti studiju kursu apraksti. Notiek aktīvs darbs pie licencēšanas kopas izstrādes, lai pavasarī programmu varētu licencēt.
Sagatavots 11.12.2019.

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA” studenti, biznesa inkubatora dalībnieki tiek aicināti līdz 02.11.2018. iesniegt savas biznesa projektu idejas starptautiskajā jauniešu start-up biznesa ideju konkursā. Konkurss norisinās Erasmus KA2 projekta Higher education institutions for youth entrepreneurship (HEIFYE) ietvaros, laika posmā no 12-14.novembrim Erevānā (Armēnija). Interesentus lūdzam aizpildīt dalības anketu un nosūtīt to projektu nodaļas vadītājam Jurim Asarim uz epasta adresi: [email protected].Key Action 2: Cooperation for Innovation and the exchange of good practices
Action Type: Capacity Building in the field of youth – Eastern Partnership-
Project Type: Partnership for Entrepreneurship
Project Title: Higher education institutions for youth entrepreneurship
Reference Number: 589942-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBY-EP-PE

The Aim of the Project
The idea of the project is intensifying of youth entrepreneurship in the context of European integration both within countries and between the Eastern Partnership countries and the European Union with use of the experience of creating successful business models in the Eastern Partnership countries.

The project aims at:

strengthening of transnational cooperation between education, science and business;
increasing the international aspect of entrepreneurial education;
transferring the best business practices in the context of European integration, as well as the implementation by the business sector of opportunities for European integration in partner countries;
improving of competences and entrepreneurial skills among young people in partner countries.
The specific objectives of the project are the following:

organization of the network of centers for training and supporting youth entrepreneurship at higher education institutions in the countries of the European Union and the Eastern Partnership;
study of the experience of doing business in the partner countries of the project;
development of training course on the specifics of doing business in the context of European integration in partner countries and its implementation in the curricula of partner universities, as well as its open presentation in a remote form;
creation of an online platform for communication, exchange of the best practices, search for potential business partners between young entrepreneurs and centres for training and supporting youth entrepreneurship at higher education institutions of partner countries;
exchange of knowledge, experience and successful practices of youth entrepreneurship in partner countries.Deliverables
Activity 1. Project Management

1.1. Coordinating meetings
1.2. Final reporting meeting. Activity and financial reporting

Activity 2. Conducting research on the state of youth entrepreneurship in the partner countries of the project
2.1. Report on state of youth entrepreneurship
2.2. Scientific articles

Activity 3. Carrying out of working meetings with partners (workshops)

3.1. Aspects of the development of youth entrepreneurship in Ukraine, Belarus, Moldova in the context of European integration processes
3.2. Experience of youth entrepreneurship in the conditions of European integration in the Baltic States
3.3. Problems and prospects of youth entrepreneurship in the countries of Transcaucasia

Activity4. Development of a training course on the specifics of doing business in the context of European integration in partner countries

4.1. Handbook
4.2. Development of the training course

Activity5. Development of online platform

5.1. Technical development and testing of the online platform
5.2. Content filling of the web platform

Activity 6. Organization of the work of centers for training and supporting youth entrepreneurship

6.1. Organization of centers for training and support of youth entrepreneurship

Activity 7. Conducting of the scientific and practical conferences

7.1. Report by the results of the conference

Activity 8. Holding the International Championship and contest

8.1. Report by the results of the championship “Youth and Entrepreneurship”
8.2. Report by the results of the contest of business projects “StartUp-Cooperation”


Activity 9. Conducting of national seminars

9.1. Report by the results of the national seminars, roundtables, workshops

Project Partners


Erasmus+ Project Results Platform

RISEBA sadarbībā ar Liepājas Universitāti ir uzsākusi darbu pie Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansēta projekta „Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU”.

Projekta mērķis ir samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu, izveidojot konceptuāli jaunas kvalitātes studiju programmas. Projekta īstenošana atbilst SAM 8.2.1. definētajam specifiskajam atbalsta mērķim un ir saskaņā ar Latvijas augstākās izglītības stratēģiskajiem mērķiem (Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.g.; Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovāciju pamatnostādnes 2014.-2020.g.). Aktuālās tendences izglītības rīcībpolitikas īstenošanā paredz nostiprināt augstskolu stratēģiskās specializācijas jomas, paaugstinot studiju kvalitāti un nodrošinot praksē un pētniecībā balstītas studijas.
Sadarbībā ar Liepājas Universitāti tiks jaunveidota kopīga doktora studiju programma “Jauno mediju māksla”.
Projektu paredzēts īstenot līdz 2023. gada 30. septembrim.

ESF projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU” īstenošana turpinās

Projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas
stiprināšana LiepU” (SAM 8.2.1.0/18/A/010) ietvaros, sadarbībā ar Liepājas Universitāti, turpinās darbs pie kopīgās doktora studiju programmas “Jauno mediju māksla” izstrādes.
Augustā darba grupā “Jauno mediju māksla” darbu uzsākusi eksperte no mākslas, zinātnes un kultūras inovāciju tīkla RIXC, kura sniedz savu ieguldījumu programmas sagatavošanā. Eksperti gatavojas ārvalstu komandējumiem, kuros tiks apzināta labākās prakses pieredze ārvalstu augstskolās.
Projekta mērķis ir samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu, izveidojot konceptuāli jaunas kvalitātes studiju programmas.


  Sazinies ar mums

  To top