Kvalitātes nodrošināšana

Kur sūtīt sūdzības veidlapu?

Sūdzību un priekšlikumu veidlapa

Sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas procedūra


Pa pastu: Augstskolai RISEBA, Meža iela 3, Rīga, LV-1048

Uz e-pastu: Kvalitātes centra vadītājai Litai Māsēnai: [email protected] (sūdzībām par studiju procesu)

Kvalitātes vadība RISEBA tiek īstenota un pilnveidota atbilstoši Eiropas standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai (ESG), Eiropas vadības attīstības nodibinājuma (EFMD) studiju programmu akreditācijas sistēmas (EPAS) kritērijiem. Augstskola tiecas uz izcilību, ieviešot Eiropas nodibinājuma kvalitātes vadībai (EFQM) modeli, tostarp RISEBA izmanto nepārtrauktas attīstības principus – nosaka sasniedzamos rezultātus, identificē veicamos pasākumus un tos īsteno, novērtē sniegumu un veic nepieciešamos uzlabojumus (RADAR). RISEBA veido kvalitātes kultūru, kurā ikkatrs sistemātiski veic pasākumus kvalitātes paaugstināšanai.

Kvalitātes vadības sistēma nodrošina starptautiskajā darba tirgū nepieciešamo speciālistu sagatavošanu, kuri ne tikai ir zinoši un prasmīgi katrs savā jomā, bet ir sagatavoti profesionālajai dzīvei, aktīvi pilsoņi un gatavi darboties savas turpmākās karjeras nodrošināšanai (piemēram, veicinot savu nodarbinātību), ar attīstītu personību, plašu un dziļu zināšanu bāzi un gatavību pētniecībai un inovācijai, kā arī ir stabilu vērtību skalu un pozitīvu attieksmi.

Kvalitātes nodrošināšanai augstskolā tiek īstenoti šādi mehānismi:

 1. Iesaistīto pušu anketēšana, rezultātu analīze un uzlabojumu veikšana
 2. Darba devēju (prakses) atsauksmju analīze un uzlabojumu veikšana
 3. Mācībspēku un administratīvo darbinieku darbības ikgadējais novērtējums un attīstības plānošana
 4. Nodarbību hospitēšana
 5. Minimālo prasību studiju kursu izstrādei definēšana un pilnveide
 6. Studiju kursu vietņu kvalitātes pārbaude un pilnveidošana
 7. Atbalsts studējošajiem un mācībspēkiem studiju kvalitātes uzlabošanai
 8. Metodisko semināru mācībspēkiem īstenošana
 9. Mācības administratīvajam personālam
 10. Studējošo snieguma (sekmes studiju laikā, studiju parādi, noslēguma darbu vērtējumi) novērtējums un uzlabojumu veikšana
 11. Studiju pārtraukumu monitorings un preventīvu darbību veikšana studiju pārtraukšanas samazināšanai
 12. Institūcijas ikgadējs pašnovērtējums (studiju gada pārskats)
 13. Pašnovērtējums un uzlabojumu plānošana un ieviešana, izmantojot EFQM, AACSB un EPAS principus
 14. Studiju virzienu un programmu ikgadējais pašnovērtējums un attīstības plānošana
 15. Studiju virziena pašnovērtējums akreditācijai un rekomendāciju ieviešanas plāns
 16. Struktūrvienību darbības un attīstības plānu, funkcionālo jomu stratēģiju izstrāde un īstenošana
 17. Institūcijas vidēja termiņa stratēģija un ikgadējo prioritāšu noteikšana un īstenošana
 18. Procedūru izstrāde un pilnveidošana
 19. Kvalitātes mehānismu pārskatīšana
 20. Problēmu novēršana un priekšlikumu izskatīšana
 21. Labo prakšu apguve, piedaloties ārējā kvalitātes vērtēšanā citās institūcijās
Kvalitātes politika

RISEBA ir “Latvijas kvalitātes biedrības” biedrs.

Lita Māsēna
Kvalitātes vadītāja p. i.
Adrese
318, Meža iela 3

  Sazinies ar mums

  To top