Studiju rezultātu atzīšana

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA” veic ārpus formālā izglītībā apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču, vai iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanu (turpmāk – studiju rezultātu atzīšana), saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 505 “Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi”.

 1. Persona, kura vēlas, lai tiktu atzīti tās sasniegtie studiju rezultāti, vēršas pie attiecīgās studiju programmas direktora konsultācijas saņemšanai.
 2. Pretendents, veicot pašvērtējumu, sagatavo dokumentu kopu:
 • iesniegumu par studiju rezultātu atzīšanu;
 • pavaddokumentus ar pierādījumiem:
 • atzīstot ārpus formālās izglītības apgūtajā sasniegtos studiju kursu rezultātus, pierādījumi var būt: apmācības organizētāju izdoti diplomi, sertifikāti, kursu apliecinājumi u.c.;
 • atzīstot profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju kursu rezultātus, pierādījumi var būt: darba līgums, amata apraksts, pretendenta radīti produkti vai rakstiski vērtējumi un apliecinājumi, ko ir sagatavojis kāds, kurš novērtējis pretendentu darbībā u.c.;
 • atzīstot iepriekšējā izglītībā iegūtos studiju rezultātus, pierādījums ir apliecība par noklausītu studiju kursu;
 • kvīti vai maksājuma uzdevuma izdruku par sasniegto studiju rezultātu atzīšanu samaksas veikšanu: ārpus formālā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto rezultātu atzīšana – 84 EUR, iepriekšējā izglītībā iegūto studiju rezultātu atzīšana – 56 EUR.
 1. Dokumentu kopu pretendents iesniedz RISEBA programmas direktoram papīra vai elektroniska dokumenta formātā, iepriekš uzrādot dokumentu oriģinālus.
 2. Komisija izvērtē iesniegumu ar tam pievienotajiem dokumentiem atbilstoši studiju rezultātu atzīšanas kritērijiem, pieņem lēmumu un, ja nepieciešams, nosaka pārbaudījumus studiju rezultātu novērtēšanai un pieprasa papildu informāciju pretendentam.

Vairāk par Studiju rezultātu atzīšanas kārtību: Nolikumā.

  Sazinies ar mums

  To top