Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments

Bakalaura programma 160 KP

Šī programma ir tapusi sadarbībā ar Latvijas Reklāmas asociācijas un Latvijas Sabiedrisko attiecību kompāniju asociācijas pārstāvjiem, precīzi definējot prasmes un zināšanas, kas ir nepieciešamas jaunajiem jomas profesionāļiem.

Akreditēta: līdz 2023. gada 25. novembrim

Pieteikties

Galvenā informācija

 • Ilgums:
  4 gadi (pilna laika)
  4,5 gadi (nepilna laika)
 • Veids:
  Nepilna laika klātiene (vakari un sestdienas) katru otro nedēļu, Pilna laika
 • Valoda:
  Angļu (pilna laika dienas studijas), Latviešu (pilna laika, nepilna laika)
 • Kredītpunkti:
  160 KP (240 ECTS)
 • Maksa gadā:
  2780 EUR (pilna laika latviešu valodā)
  2480 EUR (nepilna laika latviešu valodā)
  3460 EUR (pilna laika angļu valodā)

Šī programma ir tapusi sadarbībā ar Latvijas Reklāmas asociācijas un Latvijas Sabiedrisko attiecību kompāniju asociācijas pārstāvjiem, precīzi definējot prasmes un zināšanas, kas ir nepieciešamas jaunajiem jomas profesionāļiem: prasme nodrošināt atvērtu komunikāciju starp uzņēmumu un sabiedrību, lai veicinātu atbalstu uzņēmuma darbībai, veidotu labvēlīgu attieksmi, mērķtiecīgi celtu uzņēmuma un tā produkcijas vai pakalpojumu prestižu, komunikācijas un mediju stratēģijas izstrāde, preses relīžu gatavošana, mājaslapu un socitālo tīklu satura veidošana u.c. Konkurētspējīgu reklāmas profesionāli raksturo spēja “domāt ārpus rāmja” – šo prasmju spodrināšanai ir veltīti vairāki šīs studiju programmas kursi, toskait “Netradicionālas reklāmas un sabiedrisko attiecību kampaņas”, “Radošās iztēles attīstība”, “Jaunrades process”, “Starpkultūru komunikācija”

Gan dienas, gan vakara studijas noris tikai klātienē, it īpaši tāpēc, ka studijas sevī ietver daudz interaktīvo studiju metožu: mediju treniņus, lomu spēles, viesošanos masu mediju un mediju aģentūru organizācijās, atklājot reālo darba vidi, kas jaunos profesionāļus sagaida pēc studiju pabeigšanas (šo priekšstatu studenti padziļināti rada arī prakses laikā studiju ietvaros). Savukārt teorētiskās zināšanas tiek apgūtas lekcijās, semināros un konsultācijās pie pētniecisko darbu zinātniskajiem vadītājiem. RISEBA nodrošina arī vieslekcijas un seminārus, ko vada Latvijas un ārvalstu reklāmas, mārketinga un sabiedrisko attiecību nozares līderi.

1.Gads

Biznesa komunikācija
Ievads reklāmā
Ievads sabiedriskajās attiecībās
Ievads masu komunikācijas teorijās
Datorgrafikas pamati
Ievads zinātniskajā pētniecībā
Neverbālā komunikācija
Filozofija
Mūsdienu latviešu valodas aktualitātes komunikācijas aspektā
Žurnālistikas pamati
Informācijas fiksēšanas un interpretācijas praktikums
Pārliecinošās komunikācijas pamati
Sociālā psiholoģija
Postindustriālās sabiedrības attīstība
Jaunrades process
Lietišķā etiķete un protokols
Prakse


2. Gads

Mārketinga komunikācija
Komunikācijas ētika
Politika un komunikācija
Prezentācijas prasmes
Reklāmas veidi
Jaunās informācijas (mediju) tehnoloģijas
Komercdarbība
Socioloģija
Grāmatvedība
Komercdarbības tiesiskie aspekti
Publiskā viedokļa teorijas
Reputācijas vadība
Zīmolvedība
Netradicionālas reklāmas un sabiedrisko attiecību kampaņas
Saskarsmes psiholoģija grupā
Projektu vadība
Prakse


3. Gads

Studiju kursi kvalifikācijām/specializācijai
Komunikācija tiešsaistē
Mediju attiecību veidošana
Masu komunikācijas procesu tiesiskie aspekti
Vizuālās komunikācijas pamati
Vadībzinības
Integrētā mārketinga komunikācija
Organizāciju psiholoģija
Valsts pārvalde
Patērētāju uzvedība
Kompozīcijas pamati
Reklāmas/sabiedrisko attiecību vēsture
Krāsu mācība
Ievads reklāmas dizainā
Tekstveide reklāmā/sabiedriskajās attiecībās
Mediju plānošana
Ievads semiotikā
Sabiedrisko attiecību taktika un stratēģija
Sabiedrisko attiecību praktikums
Aktiermeistarība
Publiskās uzstāšanās tehnika
Pasākumu jomas tiesiskie aspekti
Latvijas kultūras vēsture
Pasākuma vadīšana
Pasākuma vizuālā noformēšana
Pasākumu mārketings
Prakse


4. Gads

Studiju kursi kvalifikācijām/specializācijai
Starptautiskās sabiedriskās attiecības
Krīzes komunikācijas menedžments
Mediju semiotika
Pakalpojumu mārketings
Mārketinga komunikācija interneta vidē
Datorgrafikas izmantošana reklāmā
Reklāmas/sabiedrisko attiecību kampaņu plānošana un vadīšana
Reklāmas idejas izstrāde
Skatuves menedžments
Pasākuma producēšana
Pasākuma scenārijs
Pasākuma režija


Prakse
Bakalaura darbs


Papildus brīvās izvēles kursi:
Sabiedriskās attiecības politikā
Radošās iztēles attīstība
Otrā svešvaloda (spāņu, franču, krievu)
Datorgrafikas programmas
TV žurnālistika
Starpkultūru komunikācija
Pieredzes mārketings
Satura mārketings
Karjeras attīstības teorijas
Korporatīvā kultūra un komunikācija

Studiju laikā ir iespēja iegūt arī Kembridžas lietišķās angļu valodas (BEC) sertifikātu.

Uzņemšanas noteikumi

Lūdzam iepazīties ar uzņemšanas noteikumiem, kas publicēti mūsu mājaslapas sadaļā Nāc studēt -> Uzņemšanas noteikumi


Karjeras iespējas

Programmas absolventi ir mūsdienīgi sagatavoti reklāmas un sabiedrisko attiecību speciālistu vai vadītāju darbam visdažādāko nozaru organizācijās – gan privātā, gan valsts un pašvaldību sektorā. Īpaši plašas karjeras iespējas mūsu absolventiem ir reklāmas, mediju un mārketinga aģentūrās, kas strādā ar Latvijā un pasaulē atzītiem zīmoliem. Šajā programmā apgūtās zināšanas ļauj absolventam radīt un attīstīt ar savu personīgo zīmolu vai uzņēmējdarbību.


Iespējas studēt tālāk

Pēc programmas absolvēšanas ir iespēja turpināt izglītību programmā Uzņēmējdarbības vadība

Doties Erasmus+ apmaiņas programmā var jebkurš bakalaura programmas students, kurš ir pabeidzis vismaz vienu studiju gadu.
Students var doties studēt uz 1 vai 2 mācību semestriem kādā no RISEBA partneruniversitātēm. Studiju mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Par studiju un prakses apmaiņas programmā pavadīto periodu ārvalstīs studentam nav jāmaksā, mācību maksu sedz partneraugstskola, bet students turpina apmaksāt RISEBA studiju maksu. Par ārvalstīs mobilitātes laikā pavadīto periodu studentam tiek piešķirta Erasmus+ stipendija, lai nosegtu transporta un uzturēšanās izmaksas.
Erasmus+ prakses mobilitāte paredz, ka students var iziet praksi kādā no sev interesējošajiem uzņēmumiem kādā no Erasmus+ programvalstīm. Par šo prakses periodu students saņem Erasmus+ stipendiju. Prakses mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Vairāk par Erasmus+ un pieteikšanos uzzini šeit!

Pašnovērtējuma ziņojumi:
2014./2015. studiju gads
2015./2016. studiju gads
2016./2017. studiju gads
2017./2018. studiju gads
2018./2019. studiju gads
2019./2020. studiju gads

Marija Janova
Vecākā studiju programmu administratore
Adrese
108, Meža iela 3
Anna Stepanova
Vecākā studiju programmu administratore
Adrese
101, Meža iela 3
Evita Petroviča
Uzņemšanas speciāliste
Adrese
208, Meža iela 3

  Sazinies ar mums

  To top