Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments (apakšprogrammas: Sabiedriskās attiecības, Reklāma)

Profesionālā bakalaura programma 160 KP / 240 ECTS

Šī programma ir tapusi sadarbībā ar Latvijas Reklāmas asociācijas un Latvijas Sabiedrisko attiecību kompāniju asociācijas pārstāvjiem, precīzi definējot prasmes un zināšanas, kas ir nepieciešamas jaunajiem jomas profesionāļiem.

Akreditēta līdz 2023. gada 25. novembrim

Šobrīd programma ir pārakreditācijas procesā.

Pieteikties

Galvenā informācija

 • Ilgums:
  4 gadi (pilna laika)
  4,5 gadi (nepilna laika)
 • Veids:
  Nepilna laika klātiene (vakari un sestdienas) katru otro nedēļu, Pilna laika
 • Valoda:
  Angļu (pilna laika dienas studijas), Latviešu (pilna laika, nepilna laika)
 • Kredītpunkti:
  160 KP / 240 ECTS
 • Programmas grāds:
  Profesionālais bakalaura grāds reklāmā un sabiedriskajās attiecībās un sabiedrisko attiecību vadītāja vai reklāmas vadītāja kvalifikācija
 • Maksa gadā:
  LR pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem:
  2900 EUR (pilna laika latviešu valodā)
  2600 EUR (nepilna laika latviešu valodā)
  3500 EUR (pilna laika angļu valodā)

  ES, EEZ, ES kandidātvalstis:
  3500 EUR (pilna laika angļu valodā)

  Citu valstu pilsoņi:
  4500 EUR (pilna laika angļu valodā)

Šī programma ir tapusi sadarbībā ar Latvijas Reklāmas asociācijas un Latvijas Sabiedrisko attiecību kompāniju asociācijas pārstāvjiem, precīzi definējot prasmes un zināšanas, kas ir nepieciešamas jaunajiem jomas profesionāļiem: prasme nodrošināt atvērtu komunikāciju starp uzņēmumu un sabiedrību, lai veicinātu atbalstu uzņēmuma darbībai, veidotu labvēlīgu attieksmi, mērķtiecīgi celtu uzņēmuma un tā produkcijas vai pakalpojumu prestižu, komunikācijas un mediju stratēģijas izstrāde, preses relīžu gatavošana, mājaslapu un socitālo tīklu satura veidošana u.c. Konkurētspējīgu reklāmas profesionāli raksturo spēja “domāt ārpus rāmja” – šo prasmju spodrināšanai ir veltīti vairāki šīs studiju programmas kursi, toskait “Netradicionālas reklāmas un sabiedrisko attiecību kampaņas”, “Radošās iztēles attīstība”, “Jaunrades process”, “Starpkultūru komunikācija”.

Kā arī studiju laikā students iegūst kvalifikāciju vienā no virzieniem:

 • Apakšprogrammā Sabiedriskās attiecības – sabiedrisko attiecību vadītāja kvalifikācija
 • Apakšprogrammā Reklāma – reklāmas vadītāja kvalifikācija

Gan dienas, gan vakara studijas noris tikai klātienē, it īpaši tāpēc, ka studijas sevī ietver daudz interaktīvo studiju metožu: mediju treniņus, lomu spēles, viesošanos masu mediju un mediju aģentūru organizācijās, atklājot reālo darba vidi, kas jaunos profesionāļus sagaida pēc studiju pabeigšanas (šo priekšstatu studenti padziļināti rada arī prakses laikā studiju ietvaros). Savukārt teorētiskās zināšanas tiek apgūtas lekcijās, semināros un konsultācijās pie pētniecisko darbu zinātniskajiem vadītājiem. RISEBA nodrošina arī vieslekcijas un seminārus, ko vada Latvijas un ārvalstu reklāmas, mārketinga un sabiedrisko attiecību nozares līderi.

1.GADS

1.GADS

Biznesa komunikācija I un II

Ievads reklāmā

Ievads sabiedriskajās attiecībās

Ievads masu komunikācijas teorijās

Ievads zinātniskajā pētniecībā I

Neverbālā komunikācija

Latviešu valodas kultūrtelpa mūsdienās

Žurnālistikas pamati

Informācijas fiksēšanas un interpretācijas praktikums

Pārliecinošās komunikācijas pamati

Sociālā psiholoģija

Patērētāju uzvedība Jaunrades process

Inovāciju menedžments Ētika un sociālā atbildība

Projektu vadīšanas pamati

Studiju darbs I

Reklāmas Prakse


2. GADS

Biznesa komunikācija III un IV

Komunikācijas un reklāmas ētika

Komercdarbība

Socioloģija

Publiskā viedokļa teorijas

Grāmatvedība

Uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums

Reklāmas veidi

Jaunās informācijas (mediju) tehnoloģijas

Reputācijas vadība

Komunikācijas psiholoģija grupā

Civilā un vides aizsardzība

Praktiskās pārdošanas pamati

Ievads zinātniskajā pētniecībā II

Ievads specialitātē Studiju darbs II

Sabiedrisko attiecību Prakse


3. GADS

Vadībzinības

Zīmolvedība

Vizuālās komunikācijas pamati

Integrētā marketinga pamati

Marketinga komunikācija interneta vidē

Organizāciju psiholoģija

Valsts pārvalde

Politika un komunikācija

Masu komunikācijas procesu tiesiskie aspekti

Komunikācijas kampaņu plānošana un vadīšana

Studiju darbs III

Studiju kursi apakšprogrammā Sabiedriskās attiecības

Starptautiskās sabiedriskās attiecības

Mediju semiotika

Tekstveidne sabiedriskajās attiecībās

Komunikācija tiešsaistē

Studiju kursi apakšprogrammā Reklāma

Reklāmas ideju izstrāde

Ievads semiotikā

Mediju plānošanas pamati

Datorgrafikas izmantošana reklāmā


4. GADS

Studiju kursi apakšprogrammā Sabiedriskās attiecības

Sabiedrisko attiecību taktika

Sabiedrisko attiecību stratēģija

Sabiedrisko attiecību praktikums

Krīzes komunikācija un menedžments

Mediju attiecību veidošana

Sabiedrisko attiecību kampaņu vadīšanas prakse

Studiju kursi apakšprogrammā Reklāma

Ievads reklāmas dizainā

Prezentācijas prasmes

Tekstveidne reklāmā

Komunikācija tiešsaistē

Reklāmas kampaņu plānošana un vadīšana

Reklāmas kampaņu vadīšanas prakse

Profesionālā Prakse

Bakalaura darbs


Papildus brīvās izvēles kursi

Sabiedriskās attiecības politikā

Radošās iztēles attīstība

Otrā svešvaloda (spāņu, franču)

Starpkultūru komunikācija

Pieredzes mārketings

Satura mārketings

Karjeras attīstības teorijas

Studiju laikā ir iespēja iegūt arī Kembridžas lietišķās angļu valodas sertifikātu.

Mācībspēki

Uzņemšanas noteikumi

Lūdzam iepazīties ar uzņemšanas noteikumiem, kas publicēti mūsu mājaslapas sadaļā Nāc studēt -> Uzņemšanas noteikumi


Karjeras iespējas

Programmas absolventi ir mūsdienīgi sagatavoti reklāmas un sabiedrisko attiecību speciālistu vai vadītāju darbam visdažādāko nozaru organizācijās – gan privātā, gan valsts un pašvaldību sektorā. Īpaši plašas karjeras iespējas mūsu absolventiem ir reklāmas, mediju un mārketinga aģentūrās, kas strādā ar Latvijā un pasaulē atzītiem zīmoliem. Šajā programmā apgūtās zināšanas ļauj absolventam radīt un attīstīt ar savu personīgo zīmolu vai uzņēmējdarbību.


Iespējas studēt tālāk

Pēc programmas absolvēšanas ir iespēja turpināt izglītību programmā Uzņēmējdarbības vadība


Uzzini vairāk

Iepazīstieties ar mūsu studējošo noslēguma darbu tēmu sarakstu, kas ir aktuālas nozarē un darba tirgū, kā arī ar praktiskajiem darbiem

Mūsu absolventi ir veiksmīgi iekļāvušies darba tirgū savā nozarē:

Doties Erasmus+ apmaiņas programmā var jebkurš bakalaura programmas students, kurš ir pabeidzis vismaz vienu studiju gadu.
Students var doties studēt uz 1 vai 2 mācību semestriem kādā no RISEBA partneruniversitātēm. Studiju mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Par studiju un prakses apmaiņas programmā pavadīto periodu ārvalstīs studentam nav jāmaksā, mācību maksu sedz partneraugstskola, bet students turpina apmaksāt RISEBA studiju maksu. Par ārvalstīs mobilitātes laikā pavadīto periodu studentam tiek piešķirta Erasmus+ stipendija, lai nosegtu transporta un uzturēšanās izmaksas.
Erasmus+ prakses mobilitāte paredz, ka students var iziet praksi kādā no sev interesējošajiem uzņēmumiem kādā no Erasmus+ programvalstīm. Par šo prakses periodu students saņem Erasmus+ stipendiju. Prakses mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Vairāk par Erasmus+ un pieteikšanos uzzini šeit!

Marija Janova
Vecākā studiju programmu administratore
Adrese
108, Meža iela 3
Anna Stepanova
Vecākā studiju programmu administratore
Adrese
101, Meža iela 3
Evita Petroviča
Uzņemšanas speciāliste
Adrese
208, Meža iela 3

  Sazinies ar mums

  To top