Vadības psiholoģija un supervīzija

Profesionālā maģistra programma 80 KP / 120 ECTS

Šī maģistra studiju programma sagatavo profesionāļus ar supervizora kvalifikāciju, kuri sniedz supervīzijas pakalpojumus.

Akreditēta līdz 2027. gada 14. oktobrim

Pieteikties

Galvenā informācija

 • Ilgums:
  2 gadi (pilna laika dienas)
  2,5 gadi (nepilna laika jaukta veida)
 • Veids:
  Nepilna laika studijas, Pilna laika (vakari, sestdienas, dažreiz svētdienas)
 • Valoda:
  Latviešu (pilna laika, nepilna laika)
 • Kredītpunkti:
  80 KP / 120 ECTS
 • Programmas grāds:
  Profesionālais maģistra grāds vadībā ar supervizora kvalifikāciju
 • Maksa gadā:
  LR pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem:
  3400 EUR (pilna laika dienas studijas, 2 gadi, latviešu valodā)
  2900 EUR (nepilna laika jaukta veida studijas, 2,5 gadi, latviešu valodā)

Šī maģistra studiju programma sagatavo profesionāļus ar supervizora kvalifikāciju, kuri sniedz supervīzijas pakalpojumu – mērķtiecīgi organizētu konsultatīvu un izglītojošu atbalstu, ko profesionālajā kontekstā saņem indivīds, grupa vai organizācija ar mērķi pilnveidot profesionālo kompetenci un profesionālās darbības kvalitāti (supervizors ir neatkarīgs, no organizācijas pieaicināts konsultants, kas var objektīvi novērtēt situāciju no malas neesot organizācijā iekšpusē, tādā veidā saglabājot savu objektīvo redzējumu par dažādām sarežģītām organizācijas situācijām). Studiju laikā studējošais apgūst šim amatam nepieciešamās prasmes: supervizējamā sākotnējā izvērtēšana, supervīzijas mērķu un uzdevumu noformulēšana, supervīzijas vadīšana saskaņā ar problēmu risināšanas, konsultēšanas un pieaugušo izglītības metodēm, supervīzijas procesa attīstības novērtēšana u.c.

Pilna laika studijas notiek katru otro piektdienas vakaru, kā arī sestdienās un svētdienās.Nepilna laika studijas notiek katru otro piektdienas vakaru un sestdienās tiešsaistē, kā arī t.sk. vienu reizi mēnesī notiek praktiskās nodarbības piektdienas vakaros, sestdienās un svētdienās klātienē. Mācību process galvenokārt tiek organizēts praktisko grupas konsultēšanas nodarbību formā – tiek organizētas studentu refleksiju grupas un studenti pilda profesionālas dienasgrāmatas. Studiju procesā tiek integrētas mākslu metodes, asociatīvās kārtis, lomu spēles, koučinga metodes, dažādu psihoterapiju metodes.

1.modulis: Profesionālā darbība un supervīzija teorijā

Supervizora profesionālā darbība un ētika
Konsultēšanas un supervīzijas teorijas
Pieaugušo mācīšanās mūsdienu metodes


2.modulis: Profesionālā darbība un supervīzija praksē

Individuālā supervīzija
Supervīzija grupā un komandā
Personības teorijas
Supervīzijas metodes un tehnikas: teorija un prakse
Koučings biznesā


3.modulis: Biznesa stratēģija un modeļi

Biznesa konkurētspēja un stratēģiskā vadīšana starptautiskā vidē
Risku pārvaldība


4.modulis: Personāla, informācijas un zināšanu vadīšana

Inovācija un organizāciju attīstība
Personāla un pārmaiņu vadība
Profesionālā izaugsme un komunikācija


5.modulis: Ilgtspējīga attīstība un līderība

Mūsdienu vadības psiholoģija
Pārrunu vadīšana un konfliktu risināšana
Organizāciju uzvedība un dažādību vadība


6.modulis: Izpētes metodes organizācijā

Pētniecības loģika un metodoloģija


7.modulis: Prakse organizācijā

Prakse I (individuālā supervīzija organizācijā)
Prakse II (grupas un komandas supervīzija organizācijā)
Prakse projektu vadībā III
Prakse IV (kvalifikācijas prakse)


Maģistra darbs


Mācībspēki

Uzņemšanas noteikumi

Lūdzam iepazīties ar uzņemšanas noteikumiem, kas publicēti mūsu mājaslapas sadaļā Nāc studēt -> Uzņemšanas noteikumi


Karjeras iespējas

Profesionāls supervizors uz savstarpējas vienošanās pamata sadarbojas ar uzņēmumiem, valsts, pašvaldību institūcijām, nevalstiskām organizācijām vai privātpersonām, var būt pašnodarbināta persona, individuālais komersants vai dibināt savu uzņēmumu.


Iespējas studēt tālāk

Pēc programmas absolvēšanas ir iespēja turpināt izglītību doktorantūras studiju programmā Biznesa vadība

Doties Erasmus+ apmaiņas programmā var jebkurš maģistra programmas students, kurš ir pabeidzis vismaz vienu studiju gadu.
Students var doties studēt uz 1 vai 2 mācību semestriem kādā no RISEBA partneruniversitātēm. Studiju mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Par studiju un prakses apmaiņas programmā pavadīto periodu ārvalstīs studentam nav jāmaksā, mācību maksu sedz partneraugstskola, bet students turpina apmaksāt RISEBA studiju maksu. Par ārvalstīs mobilitātes laikā pavadīto periodu studentam tiek piešķirta Erasmus+ stipendija, lai nosegtu transporta un uzturēšanās izmaksas.
Erasmus+ prakses mobilitāte paredz, ka students var iziet praksi kādā no sev interesējošajiem uzņēmumiem kādā no Erasmus+ programvalstīm. Par šo prakses periodu students saņem Erasmus+ stipendiju. Prakses mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Vairāk par Erasmus+ un pieteikšanos uzzini šeit!

Monta Sapata
Vecākā studiju programmu administratore
Adrese
108, Meža iela 3
Marija Janova
Vecākā studiju programmu administratore
Adrese
108, Meža iela 3

  Sazinies ar mums

  To top