Uzņēmējdarbības vadība

Profesionālā bakalaura programma 160 KP / 240 ECTS

Programma “Uzņēmējdarbības vadība” ir iespēja apgūt organizācijas vadību mūsdienīgā studiju vidē, saturā apvienojot uzņēmējdarbības vadību, vadībzinības, ekonomikas un finanses principus, mārketinga un loģistikas aktualitātes, prasmes un kompetences digitālajā vidē.

Iespēja iegūt dubultgrādu.

Akreditēta līdz 2027. gada 14. oktobrim

Pieteikties

Galvenā informācija

 • Ilgums:
  4 gadi (pilna laika)
  4,5 gadi (nepilna laika)
 • Veids:
  Nepilna laika klātiene (vakari un sestdienas) katru otro nedēļu, Pilna laika, Tālmācība
 • Valoda:
  Angļu (tālmācība), Latviešu (pilna laika, nepilna laika, tālmācība)
 • Kredītpunkti:
  160 KP / 240 ECTS
 • Programmas grāds:
  Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadība / kvalifikācija – uzņēmuma vadītājs vai e-biznesa vadītājs
 • Maksa gadā:
  LR pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem:
  2900 EUR (pilna laika latviešu valodā)
  2600 EUR (nepilna laika latviešu valodā)
  2200 EUR (tālmācība latviešu valodā)
  3000 EUR (tālmācība angļu valodā)

  ES, EEZ, ES kandidātvalstis
  3000 EUR (tālmācība angļu valodā)

  Citu valstu pilsoņi
  3700 EUR (tālmācība angļu valodā)

Programma “Uzņēmējdarbības vadība” ir iespēja apgūt uzņēmuma vadību mūsdienīgā vidē, saturā apvienojot uzņēmējdarbības vadību, vadībzinības, ekonomikas un finanses principus, mārketinga un loģistikas aktualitātes, prasmes un kompetences digitālajā vidē. Studiju laikā tiek nostiprinātas vadītājam nepieciešamās prasmes: līderība, projektu vadība, finanšu resursu pārvaldība, stratēģiskā vadībzinība, personāla vadība u.c.

Gan klātienes, gan neklātienes studijās ir gana daudnozīmīgu lekciju, taču mācībspēki izmanto visjaunākās IT tehnoloģijas, kas nodrošina ērtas un interaktīvas studiju metodes. Lai attīstītu uzņēmējdarbībā tik nepieciešamās komunikācijas un komandas darba prasmes, lielā nozīme studijās ir praktiskajiem darbiem – diskusijām, mācību ekskursijām, praktiskajām nodarbībām uzņēmumos, kā arī lietišķajai spēlei INTOPIA, kur studējošiem ir iespēja interaktīvā platformā pārvaldīt starptautiska uzņēmuma darbību divu gadu garumā, katru ceturksni analizējot finanšu rādītājus.

3.studiju gadā studentam ir iespēja izvēlēties kādu no divām specializācijām:

 1. Biznesa vadība – Bizness internetā, Vadības lēmumu izstrāde, Vadītāja profesionālā izaugsme, Koučings biznesā, Starptautiskais bizness.
 2. Biznesa vadība digitālā vidē – Multimediju tehnoloģijas, Elektroniskā tirdzniecība un maksājumu sistēmas, Sociālo tīklu mārketings, Interneta mārketinga metodes, Informācijas drošības risinājumi.

1.GADS

Vadībzinības
Mikroekonomika
Personības izaugsme un komandas veidošana
Studiju iemaņu attīstīšana
Biznesa angļu valoda
Ievads starptautiskajā politikā
Informācijas tehnoloģijas un datu analīze
Civilā un vides aizsardzība
Biznesa angļu valoda 2
Grāmatvedība
Makroekonomika
Augstākā matemātika
Uzņēmējdarbība un biznesa plānošana
Mārketings


Kursa darbs uzņēmējdarbībā 1


2. GADS

Personāla vadība
Sociālā psiholoģija
Mārketinga pētījumi
Biznesa angļu valoda 3
Matemātiskā statistika
Prakse biznesa inkubatorā
Biznesa modelēšana
Biznesa angļu valoda 4
Uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums
Globālā ilgtspēja un zaļā ekonomika
Finanšu grāmatvedība
Lietvedība un lietišķā korespondence


Kursa darbs uzņēmējdarbībā 2
Prakse uzņēmējdarbībā


3. GADS

Banku loma uzņēmējdarbībā
Intelektuālā īpašuma aizsardzība
Vadības grāmatvedība
Risku un kvalitātes vadība
Stratēģiskā vadībzinība
Specializācijas kurss 1
Brīvās izvēles kurss 1
Operāciju pārvaldība
Informācijas sistēmas uzņēmējdarbībā
Finanšu tirgi un investīcijas
Projektu vadīšanas pamati
Grupu vadīšanas psiholoģiskie aspekti
Loģistika


Specializācijas kurss 2
Specializācijas kurss 3
Brīvās izvēles kurss 2


4. GADS

Ētika un sociālā atbildība
Līderība un organizācijas uzvedība
Pētījumu metodoloģija
Specializācijas kurss 4
Specializācijas kurss 5
Brīvās izvēles kurss 3
Inovāciju menedžments
Finanšu pārvaldība


Kursa darbs uzņēmējdarbībā 3
Biznesa simulācija
Pētniecības prakse
Bakalaura darbs


Brīvās izvēles kursi

Darbinieku iesaistīšanās un motivācija
Kiberpsiholoģija un sabiedrība
Dažādību menedžments
Stresa un izdegšanas menedžments
Bizness internetā
Prezentācijas prasmes
Datorgrafika un grafiskās paketes
Biznesa procesu modelēšana
Personības un profesionālā izaugsme
Krievu valoda
Franču valoda
Nodokļu politika
Spāņu valoda
Apdrošināšana
Jaunrades process


Cits kurss no citas specializācijas
Cits kurss augstskolas citās fakultātēs
Cits kurss no mūžizglītības centra
Cits kurss citā augstskolā

Mācībspēki

Uzņemšanas noteikumi

Lūdzam iepazīties ar uzņemšanas noteikumiem, kas publicēti mūsu mājaslapas sadaļā Nāc studēt -> Uzņemšanas noteikumi


Karjeras iespējas

Šīs studiju programmas absolventi kļūst par Latvijas un starptautisku organizāciju vadītājiem, nodaļu vai departamentu vadītājiem. Iegūtās zināšanas ļauj dibināt un vadīt arī savu uzņēmējdarbību. Ar programmas “Uzņēmējdarbības vadība” diplomu plašas karjeras iespējas ir projektos, kur ir nepieciešams attīstīt un vadīt uzņēmējdarbības procesus digitālajā vidē


Iespējas studēt tālāk

Pēc programmas absolvēšanas ir iespēja turpināt izglītību programmās:
Starptautiskās finanses
Uzņēmējdarbības vadība
Biznesa stratēģiskā vadība
Starptautiskais bizness


Starptautiskās iespējas

Dubultgrāda studiju mobilitāte
Šīs programmas 3. un 4. kursa studentiem ir iespēja doties dubultgrāda apmaiņas programmā uz partneraugstskolu Haaga Helia University of Applied Science Somijā. Studentus izvēlas, izvērtējot viņu studiju rezultātus un angļu valodas zināšanas.
Vairāk par dubultgrāda apmaiņas programmu uzzini šeit!

Erasmus+

Doties Erasmus+ apmaiņas programmā var jebkurš bakalaura programmas students, kurš ir pabeidzis vismaz vienu studiju gadu.
Students var doties studēt uz 1 vai 2 mācību semestriem kādā no RISEBA partneruniversitātēm. Studiju mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Par studiju un prakses apmaiņas programmā pavadīto periodu ārvalstīs studentam nav jāmaksā, mācību maksu sedz partneraugstskola, bet students turpina apmaksāt RISEBA studiju maksu. Par ārvalstīs mobilitātes laikā pavadīto periodu studentam tiek piešķirta Erasmus+ stipendija, lai nosegtu transporta un uzturēšanās izmaksas.
Erasmus+ prakses mobilitāte paredz, ka students var iziet praksi kādā no sev interesējošajiem uzņēmumiem kādā no Erasmus+ programvalstīm. Par šo prakses periodu students saņem Erasmus+ stipendiju. Prakses mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.

Dubultgrāda programma

Ar mērķi sniegt studentiem nepārspējamu izglītības pieredzi, dubultgrāda programma piedāvā dalībniekiem iespēju iegūt ne tikai augstskolā RISEBA, bet arī prestižās Haaga-Helia Universitātes diplomu 4 gadu laikā. Šī ir reta iespēja un ir īpaši nozīmīga, jo ļauj Latvijas studentiem iegūt divus diplomus studiju programmā “Uzņēmējdarbības vadība”.

Programma sākas 2023. gada septembrī, un būs pieejama pirmā kursa dienas nodaļas studentiem, kuru minimālais angļu valodas zināšanu līmenis ir B2. Dubultā diploma studiju programma sākas trešajā studiju gadā. Pirmais un otrais gads tiek īstenots augstskolā RISEBA(Latvijā), trešais gads – Haaga-Helia Universitātē (Somijā), bet ceturtais gads – atgriežoties Latvijā. Svarīgi atzīmēt, ka dalība programmā nav obligāta, un pieteikties var arī studenti, kuri izvēlas visus četrus studiju gadus pabeigt Latvijā.


Vairāk par Erasmus+, dubultgrāda programmu un pieteikšanos uzzini šeit!

Vita Jegorova
Vecākā studiju programmu administratore
Adrese
311, Meža iela 3

  Sazinies ar mums

  To top