Jaunie mediji un audiovizuālā māksla

Maģistra programma 80 KP / 120 ECTS

Šī programma sagatavo māksliniekus, kuriem piemīt daudzpusīgas zināšanas par jaunajām tehnoloģijām, audiovizuālajām mākslām un digitālās kultūras procesiem.

Akreditēta līdz 2026. gada 17. janvārim

Šobrīd notiek programmas pārakreditācija.

Pieteikties

Galvenā informācija

 • Ilgums:
  2 gadi
 • Veids:
  Pilna laika (vakari)
 • Valoda:
  Angļu (pilna laika vakara studijas)
 • Kredītpunkti:
  80 KP / 120 ECTS
 • Programmas grāds:
  Humanitāro zinātņu maģistra grāds audiovizuālajā un mediju mākslā
 • Maksa gadā:
  Latvijas un citu ES, EEZ valstu, kā arī ES kandidātvalstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem:
  4000 EUR (pilna laika vakara studijas, angļu valodā)

  Citu valstu pilsoņi:
  4700 EUR (pilna laika vakara studijas, angļu valodā)

Augstskolas “RISEBA” un Liepājas Universitātes kopīgā akadēmiskā maģistra studiju programma „Jaunie mediji un audiovizuālā māksla” ir paredzēta studējošiem, kuri vēlas profesionāli saistīt savu dzīvi ar audiovizuālās mediju mākslas zinātnēm un būt konkurētspējīgiem Eiropas Savienības, Āzijas, un Ziemeļamerikas tirgus ietvaros kā kompetenti audiovizuālās nozares speciālisti darbam masu saziņas līdzekļos, televīzijā, kino, radio, video un kino pēcapstrādes un vizuālo specefektu organizācijās, jauna tipa radošie konsultanti biznesā, uzņēmumos, un radošajās industrijās, kā arī konkurētspējīgi, uz pētniecību orientētu profesionāļI – mākslinieki, kuriem piemīt daudzpusīgas zināšanas par jaunajām digitālām tehnoloģijām, paplašināto un virtuālao realitāti, 360-grādu kino, kultūras analītiku, datu vizualizācija, un mākslīgo intelektu (AI), kā arī prasmes tās pielietot radošu projektu realizēšanā un zinātniskajā pētniecībā.

Studiju programmas mērķis:

Programmas galvenais mērķis – apvienojot resursus un pieredzi, realizēt augstvērtīgi kvalitatīvu, inovatīvu valstiskas un starptautiskas nozīmes akadēmiskā maģistra studiju programmu “Jaunie mediji un audiovizuālā māksla” humanitāro zinātņu mākslas nozarē. Programmas specifiskais mērķis ir sagatavot konkurētspējīgus, uz pētniecību orientētus profesionāļus – māksliniekus, kuriem piemīt daudzpusīgas zināšanas par jaunajām tehnoloģijām, audiovizuālajām mākslām un digitālās kultūras procesiem, kā arī specifiskas prasmes mākslas darbu un inovatīvu mediju produktu radīšanā, zinātniskajā pētniecībā un radošu projektu realizēšanā, un kas ir konkurētspējīgi mākslas, inovācijas tehnoloģiju un radošo industriju darba tirgū. Digitālās tehnoloģijas tiks izmantotas gan tradicionālāku audiovizuālās mākslas darbu veidošanā (dokumentālās filmas, video scenogrāfija, multimediju performances, digitālās mākslas instalācijas), gan darbā masu saziņas līdzekļos (televīzijā, kino, radio, darbā pēcapstrādē un ar speciāliem efektiem), gan jaunu mākslas formu meklējumos (augmentētā/virtuālā realitāte, 360 grādu video, interaktīvā naratoloģija, imersīvās vides un spēļu dizains), gan praksē balstītas pētniecības attīstībā un kultūras procesu digitalizēšanā (kultūras analītika, datu vizualizācija, arhivēšana, u.tml.).

Studijas notiek ceturtdienas, piektdienas vakaros un sestdienās.

Studiju laikā studenti apgūst vienu no izvēlētajām specialitātēm:

 • “Audiovizuālie mediji” ( Rīga, RISEBA)
 • “Multimediju skatuves māksla” ( Rīga, RISEBA)
 • “Digitālā māksla” ( Liepāja, LiepU)
 • “Skaņu Māksla un Elektroniskā mūzika” ( Liepāja, LiepU)

*Specializācijas virzieni audiovizuālie mediji un multimediju skatuves māksla notiek Rīgā un virzienus administrē RISEBA, bet specializācijas virzieni Digitālā māksla un Skaņu māksla un Elektroniskā mūzika notiek Liepājā un tos administrē LiepU.

Partneruniversitāte

Lai arī studiju programma “Jaunie mediji un audiovizuālā māksla” ir akadēmiskā maģistra programma, tajā blakus teorētiskajiem studiju kursiem ir liels apjoms ar praktiskajām nodarbībām, kas galvenokārt tiek īstenotas Augstskolas RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H20 6.

Studiju programma tiek realizēta moduļu sistēmā 80 KP apjomā, ko veido Integrētie (A) daļas moduļi 40 KP apjomā, Specializācijas (B daļas) moduļi ar 4 virzieniem, kurās var apgūt 20 KP, un maģistra darbs 20 KP apjomā.

Divi specializācijas virzieni – “Audiovizuālie mediji” un “Multimediju skatuves māksla” notiek Rīgā un šos virzienus administrē augstskola RISEBA, un otri divi specializācijas virzieni – “Digitālā māksla” un “Skaņu māksla un Elektroniskā mūzika” notiek Liepājā, un tos administrē Liepājas Universitāte. Studijas maģistra studiju programmas studentiem galvenokārt notiek Arhitektūras un mediju centrā H2O 6, Durbes ielā 4.


Studiju moduļu apraksts

Studiju programmas uzdevumi:

 1. Nodrošināt mērķtiecīgu un kvalitatīvu studiju procesu, sniegt studentiem nepieciešamo atbalstu zināšanu un prasmju papildināšanā un pētniecībā, piesaistīt studiju programmai un pētniecībai jauno mediju jomas profesionāļus un iniciēt RISEBA un LiepU mācībspēku profesionālo pilnveidi.
 2. Attīstīt jauno mediju mākslas studijām un pētniecībai atbilstošu radošu vidi un piedāvāt daudzpusīgu, starpdisciplināru akadēmisko izglītību, nepārtraukti papildināt materiālo un tehnisko bāzi, un attīstīt sadarbību ar Jauno mediju kultūras centru RIXC, radošajām industrijām un laikmetīgās kultūras festivāliem.
 3. Stimulēt studentu radošo potenciālu inovatīvu ideju izstrādē, pilnveidot profesionalitātei un pētniecības darbam nepieciešamās prasmes un iemaņas un piedāvāt daudzpusīgas iespējas pētniecības projektu prezentācijai.
 4. Nodrošināt studentiem daudzpusīgas iespējas līdzdarboties partneraugstskolu un partnerorganizāciju sadarbības tīklā un tā iniciētajos projektos, stimulēt mākslas pētniecības projektu starptautisku atpazīstamību.
 5. Nostiprināt izpratni par kultūrā balstītu ekonomiku, sniegt studentiem specifiskas producēšanas un menedžmenta prasmes jauno mediju mākslas jomā.

Sasniedzamie studiju rezultāti:

 1. Studentiem ir attīstīta pētniecības caurviju kompetence – izprot un spēj patstāvīgi izmantot praksē-balstītas mākslas pētniecības teorētiskās un praktiskās metodes un pieejas.
 2. Studenti pārzina un spēj patstāvīgi izmantot pamata audiovizuālās mākslas tehnikas (pieejas) un instrumentus (programmatūru un ierīces).
 3. Studenti padziļināti pārzina un spēj patstāvīgi izmanto sava izvēlētā studiju virziena specifiskos darba instrumentus.
 4. Studentiem ir attīstīta jaunrade, uzņēmējspēja un kritiskā domāšana, lai tie spētu identificēt radošo industriju un tirgus iespējas, un radīt tirgū pieprasītus un sabiedrībai vērtīgus jaunus produktus.
 5. Studenti spēj izmantot savas menedžmenta un mārketinga zināšanas, lai strādātu radošo industriju jomā.
 6. Studentiem ir augsti attīstīta digitālā kompetence un medijpratība, ko tie spēj patstāvīgi izmantot jaunradē, pētniecībā un darba tirgū.
 7. Studentiem piemīt globālā un pilsoniskā kompetence, tie spēj sastrādāties starpkultūru, starptautiskos un starpnozaru sadarbības tīklos.
 8. Students pārzina akadēmisko un zinātnisko ētiku.
 9. Students pārzina autortiesību likumus, datu ētiku un kiberdrošības jautājumus.

1.gads

Konceptuālā Domāšana
Laikmetīgā Māksla
Mūzikas Vide un Skaņu Teorija
Skaņu Kompozīcija
Audioierakstu Veidošana
Operatora – Inscenētāja Māksla
Jauno Mediju un Kino Montāža un Jauno Mediju Estētika
Vizuālā Kultūra n Semiotika
Interaktīvais Kino
Producēšana un Fondu Piesaiste
Starpmediju Tehnoloģija un Integrācija
Eksperimentālais Kino
Scenārija Veidošana
Audiovizuālo Darbu Režija
Mākslas pētniecība digitālajās vidēs


2. gads

Digitālās mākslas teorija un producēšana
Cinema 4D un animācija
Mākslīgā Intelekta (AI) instalācijas
360 grādu 3D interaktīvā vizualizācija
After Effects digitālā pēcapstrāde
Narratoloģija Virtuālajā Realitātē (VR)
Interaktīvā Māksla un Multimediju Performances
Multimediju skatuves māksla

Brīvās izvēles studiju kursi

Dizaina domāšana sabiedriskajās attiecībās
Glezniecība: telpa un krāsas
Inovāciju stratēģija un digitālo mediju komunikācija
Radošums un dizaina domāšana
Digitālā transformācija un sociālie mediji
Inovācijas un radošums uzņēmējdarbībā
Koučings, mentorings un supervīzija
Finanšu menedžments un projektu izmaksu vadība
Projekta komunikācijas vadība
Kultūrvēsturiskais mantojums mūsdienu pilsētvidē
Kultūras diplomātija un pārrunu vadība
Objektu un telpas vizualizācijas metodes
Formveides 3D studijas


Moduļu apraksti

Maģistra darbs: A un B daļas.

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

Mācībspēki

Uzņemšanas noteikumi

Lūdzam iepazīties ar uzņemšanas noteikumiem, kas publicēti mūsu mājaslapas sadaļā Nāc studēt -> Uzņemšanas noteikumi


Uzņemšanas prasības:

-Humanitāro zinātņu bakalaura grāds / otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība humanitārajās un mākslas nozarēs;

-angļu valodas prasmes vismaz B2 līmenī;

-iestājpārbaudījums;

vai

-Bakalaura grāds/ otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālo zinātņu, izglītības zinātņu, inženierzinātņu, datorzinātņu vai citā nozarē;

-darba pieredze profesionālās mākslinieciskās jaunrades darbā kā autoram vai pašnodarbinātai personai/ darbs radošo industriju, kultūras, mākslas vai mūzikas nozarē (vismaz 6 mēneši) vai apgūti studiju kursi humanitāro un mākslas zinātņu jomā vismaz 4 kredītpunktu apjomā:

i. mākslas vēsture vai mākslas teorija vismaz 2 kredītpunktu apjomā;

ii. filozofija, kultūras vēsture vai kultūras teorija vismaz 2 kredītpunktu apjomā;

– angļu valodas prasmes vismaz B2 līmenī;

-iestājpārbaudījums.


Uzņemšanas / iestājpārbaudījumu kritēriji

Iestājpārbaudījums – maģistra darba pieteikums un radošās darbības portfolio (pievieno, iesniedzot pieteikumu studijām):

 • Maģistra darba pieteikums: radošs pētniecības projekts kādā no programmas piedāvātajām specializācijām: audiovizuālie mediji, multimediju performances, digitālā māksla, skaņas māksla/ elektroniskā mūzika. Projekts ir izstrādāts saistībā ar paredzēto maģistra darbu. Reflektantiem pieteikums ir jāizstrādā atbilstoši vienā no izvēlētajiem specializācijas virzieniem.*
 • Radošās darbības portfolio: jānodemonstrē pēc izvēles 3 – 5 līdz šim realizētie jauno mediju mākslas, audiovizuālās mākslas, skaņas mākslas darbi, projekti, prototipi, pasūtījuma darbi vai pētījumi.

Konkursa gadījumā, ja uzņemšanas prasību vērtējuma summa ir vienāda, tiek ņemta vērā augstākās izglītības dokumenta pielikuma (sekmju izraksta) vidējā atzīme visos priekšmetos. Angļu valodas zināšanu B2 līmeni var aizstāt, uzrādot pozitīvu IELTS (ar vērtējumu vismaz 6) vai TOEFL (ar vērtējumu vismaz 500) sertifikātu, vai tam pielīdzināmu citu starptautisku svešvalodu sertifikātu.

* Specializācijas virzieni Audiovizuālie mediji un Multimediju skatuves māksla notiek Rīgā un virzienus administrē RISEBA, bet specializācijas virzieni Digitālā māksla un Skaņu māksla un elektroniskā mūzika notiek Liepājā un tos administrē LiepU


Konkursa vērtējums

 • Personas maģistra studiju programmas konkursā piedalās uz iestājpārbaudījumos iegūto vērtējumu pamata.
 • Ja divām personām konkursā iegūtais vērtējums ir vienāds, tad izšķirošais vērtējums ir bakalaura diploma pielikuma vidējā atzīme.  

Papildus pamata  noteiktajam augstākās izglītības līmenim, pretendentiem ir jāiesniedz perspektīvā maģistra darba projekta pieteikums brīvā formā, savas iepriekšējās darbības radošais portfolio un jānokārto RISEBA organizēto angļu valodas iestājpārbaudījumu. Maģistra darba projekta pieteikums brīvā formā un portfolio tiek nosūtīts programmas direktoram elektroniski ([email protected]). No angļu valodas iestājpārbaudījuma ir atbrīvoti tie, kuriem iepriekšējās studijas ir bijušas angļu valodā, vai arī tiem ārvalstniekiem, kuru izcelsmes valstī angļu valodai ir valsts valodas statuss.


Karjeras iespējas

Programmas mērķis ir sagatavot konkurētspējīgus audiovizuālās jomas profesionāļus – māksliniekus, kuriem piemīt daudzpusīgas zināšanas par jaunajām tehnoloģijām, audiovizuālajām mākslām un digitālās kultūras procesiem, kā arī specifiskas prasmes inovatīvu mediju produktu radīšanā, un kas ir konkurētspējīgi mākslas, inovācijas tehnoloģiju un radošo industriju darba tirgū.


Iespējas studēt tālāk

Humanitārā mākslas zinātņu maģistra grāds nodrošina zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas ļauj veikt augsti kvalificētu profesionālo darbību attiecīgajā jomā un dod iespēju tālākām studijām doktora studiju programmā Mediju māksla un radošās tehnoloģijas.

Auditorijas:

Auditorijās parasti notiek teorētiskās lekcijas. Visas auditorijas ir aprīkotas ar datoriem un projektoriem pasniedzēju un studentu prezentācijām. Lielākajā auditorijā, labākai redzamībai ir nodrošināta ar dublējošajiem lielformāta monitoriem.

Mediju laboratorija

Mediju laboratorija ir neformāla, ar augstas kvalitātes tehnoloģisko infrastruktūru aprīkota audiovizuālo radošo pētījumu un eksperimentu vieta, kurā tiesības darboties ir tikai maģistra studiju programmas ‘’Jaunie mediji un audiovizuālā māksla” studentiem un Augstskolas RISEBA doktora programmas “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas” doktorantiem.

Video studija

300 kvadrātmetrus lielajā video studijā notiek nodarbības operatora mākslā un apgaismošanā. Tajā studenti savā ārpuslekciju laikā var filmēt savus studiju darbus. Studija ir nodrošināta ar pilna formāta melno un zaļo (green screen) fonu un grīdu. Pieejama ir operatora spectehnika – kameras krāns ar sliedēm, RONIN, Steadicam. Tiek nodrošinātas sertificēšanas standartam atbilstošas dronu tehnikas apmācības. Video studijā ir uzstādīta arī stacionāra apgaismošanas sistēma. Blakus video studijai ir izvietotas arī grimētava, kostīmu un rekvizītu noliktava un skaņu ierakstu studija.

Montāžas studijas

Arhitektūras un Mediju centrā H2O 6 ir izveidotas trīs lielās un divas mazās video montāžas studijas. Lielās montāžas studijas katra ir aprīkota ar 15 – 20 stacionāriem iMac datoriem. Šajās studijās notiek Audiovizuālās montāžas lekcijas un praktiskie treniņi digitālajā montāžā. Mazās video montāžas studijas ir domātas studentu patstāvīgajiem darbiem pēc lekcijām. Visi montāžas datori ir nodrošināti ar Final Cut Pro, Adobe Creative Suite Production Premium, Logic Studio, Cinema 4D, bet Mediju Labaratorija nodoršina Mistika VR,  point cloud aplikācijas fotogrammetrijai, 3D skenēšanai, DeepL, Stable Diffusion mākslīgā intelekta renderēšanai, u.c. digitālās apstrādes programmatūras.

Erasmus+ studiju apmaiņas programmas ietvaros ir iespēja studēt TAMK Universitātes Lietišķo un mākslas zinātņu Mediju departamentā Somijā un Vizuālās mākslas, dizaina un popkultūras universitātē “Minerva” Nīderlandē.
Doties Erasmus+ apmaiņas programmā var jebkurš maģistra programmas students, kurš ir pabeidzis vismaz vienu studiju gadu.
Students var doties studēt uz 1 vai 2 mācību semestriem kādā no RISEBA partneruniversitātēm. Studiju mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Par studiju un prakses apmaiņas programmā pavadīto periodu ārvalstīs studentam nav jāmaksā, mācību maksu sedz partneraugstskola, bet students turpina apmaksāt RISEBA studiju maksu. Par ārvalstīs mobilitātes laikā pavadīto periodu studentam tiek piešķirta Erasmus+ stipendija, lai nosegtu transporta un uzturēšanās izmaksas.
Erasmus+ prakses mobilitāte paredz, ka students var iziet praksi kādā no sev interesējošajiem uzņēmumiem kādā no Erasmus+ programvalstīm. Par šo prakses periodu students saņem Erasmus+ stipendiju. Prakses mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.


Vairāk par Erasmus+ un pieteikšanos uzzini šeit!

 • Maija Demitere Mg.art. – LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes studiju virziena “Mākslas” vadītāja, kopīgās maģistra studiju programmas “Jaunie mediji un audiovizuālā māksla” direktore LiepU.

+37129948430

[email protected]

 • Aigars Ceplītis M.F.A. – RISEBA Mediju un Radošo Tehnoloģiju Fakultāte, Kopīgās maģistra studiju programmas “Jaunie mediji un audiovizuālā māksla” direktors RISEBA, Kopīgās doktora studiju programmas “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas” administratīvais direktors RISEBA

[email protected]

Inese Makuševa
Vecākā studiju programmu administratore
Adrese
201, Durbes iela 4
Evita Petroviča
Uzņemšanas speciāliste
Adrese
208, Meža iela 3

  Sazinies ar mums

  To top