Biznesa vadība

Doktorantūras programma 120 KP / 180 ECTS

Šī doktorantūras studiju programma, ko īsteno RISEBA un Banku augstskola sadarbībā ar Stokholmas Ekonomikas augstskolu Rīgā un Kaizerslauternas Lietišķo zinātņu universitāti (Vācija), sagatavo zinātņu doktorus, augstākās kvalifikācijas pētniekus un speciālistus ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē.

Akreditēta līdz 2027. gada 14. oktobrim

Pieteikties

Galvenā informācija

 • Ilgums:
  3 gadi
 • Veids:
  Nepilna laika studijas, Pilna laika
 • Valoda:
  Angļu (pilna laika, nepilna laika), (studijas sākas 1. februārī), Latviešu (pilna laika, nepilna laika) (studiju sākums 1.janvārī))
 • Kredītpunkti:
  120 KP / 180 ECTS
 • Programmas grāds:
  Zinātniskais doktora grāds zinātnes doktors (Ph.D.) Sociālajās zinātnēs (Ekonomikā un uzņēmējdarbībā)
 • Maksa gadā:
  Latvijas un citu ES, EEZ valstu, kā arī ES kandidātvalstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem:
  5000 EUR (pilna laika dienas studijas, latviešu valodā)
  5640 EUR (pilna laika dienas studijas, angļu valodā)

  Citu valstu pilsoņi:
  6280 EUR (pilna laika dienas studijas, angļu valodā)

Šī doktorantūras studiju programma, ko īsteno RISEBA un Banku augstskola sadarbībā ar Rīgas Ekonomikas augstskolu un Kaizerslauternas Lietišķo zinātņu universitāti (Vācija), sagatavo zinātņu doktorus, augstākās kvalifikācijas pētniekus un speciālistus ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē. Pēc studiju pabeigšanas doktorantūras absolvents pārzina un izprot aktuālākās zinātniskās teorijas un atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē  un dažādu jomu saskarē.

Kopīgās doktora studiju programmas “Biznesa vadība” vadošā lēmējinstitūcija ir programmas padome, kas ir Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA un Banku augstskolas koleģiāla institūcija, kas darbojas saskaņā ar Kopīgās doktora studiju programmas „Biznesa vadība” padomes nolikumu, Doktora studiju programmu reglamentējošiem dokumentiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

Padome apstiprina studiju programmu un izmaiņas tajā, pārrauga studiju programmas īstenošanu, pieprasa un saņem informāciju par studiju programmas īstenošanu no augstskolām, izskata promocijas darbus, virzot tos uz aizstāvēšanu Promocijas padomē, apspriež savstarpēji veicamos finanšu norēķinus un to kārtību, izskata akadēmiskās izziņas un lemj par imatrikulācijas iespējām personām, kuras vēlas pāriet no citas doktora studiju programmas uz Kopīgo doktora studiju programmu “Biznesa vadība”; koordinē studiju programmas kopējās mārketinga aktivitātes,  apstiprina promocijas darba tēmas un zinātniskos vadītājus, apstiprina studiju kursu docētājus.

Kopīgās doktora studiju programmas “Biznesa vadība” padomi veido Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA un Banku augstskolas pārstāvji šādā sastāvā:

Padomes priekšsēdētāja: RISEBA Biznesa un ekonomikas fakultātes, doktorantūras un maģistra programmu direktore Prof. Iveta Ludviga


Padomes locekļi:
RISEBA zinātņu prorektors Asoc. Prof. Valters Kaže
RISEBA Prof. Emeritus Vulfs Kozlinskis
Banku augstskolas rektore, doktorantūras programma direktore Asoc. Prof. Līga Peiseniece
Banku augstskolas Prof. Tatjana Volkova (padomes priekšsēdētāja vietniece)
Banku augstskolas zinātņu prorektors Andris Nātriņš


Padomes sekretāre: Zinātnes nodaļas vadītāja Anna Strazda

Partneruniversitāte:

Lekcijas notiek sesijās trīs reizes gadā (oktobrī, februārī un maijā), izmantojot tiešsaistes rīkus, nodrošinot jaukta tipa mācīšanās pieeju gan teorētiskajām studijām, gan promocijas darba apspriedei dažādos tā attīstības posmos.

Studiju kursi tiek apgūti lekcijās, semināros, diskusijās. Doktorantu patstāvīgie darbi tiek apspriesti semināros. Studiju kursos tiek piesaistīti arī ārvalstu pasniedzēji un eksperti,nozaru vadošie speciālisti  ar referātiem par mūsdienu attīstības tendencēm industrjā. Studiju procesā doktoranti veic situāciju analīzi (case studies),  konkrētajās nozarēs . Studentiem ir iespēja ietekmēt arī studiju kursu saturu, izvēloties sev aktuālās tēmas, vai izvēlēties tādu problēmu apspriešanai, kas visvairāk atbilst tieši viņa pētnieciskajām interesēm. Visos studiju kursos,balstoties uz zinātniskiem rakstiem, tiek apspriesti arī jaunākie pētījumi. 

Obligātie kursi (A daļa)

 • “Pētījuma metodoloģija sociālo zinātņu jomā” Prof. I. Ludviga (RISEBA), Doc. I. Kozlinska (Groningenas Universitāte, Nīderlande)
 • “Stratēģiskā vadīšana” Prof. T. Volkova (Banku augstskola)
 • “Mūsdienu pētījumi biznesā dažādās nozarēs” Prof. A. Čirjevskis (RISEBA), Asoc. Prof. B. Butlere (Kurtinas Universitāte, Austrālija)
 • “Starptautisko zinātnisko publikāciju izstrāde” Prof. A. Sauka (Stokholmas Ekonomikas augstskola Rīgā)
 • “Pētījuma teorētiskā daļa” Prof. Emeritus V. Kozlinskis (RISEBA), Prof. I. Ludviga (RISEBA)
 • “Datu analīze” Prof. I. Ludviga (RISEBA)

Daļējas izvēles studiju kursi ( B dala)

 • “Inovāciju vadīšana” Prof. T. Volkova (Banku augstskola), Asoc. Prof. E. Miķelsone (Banku augstskola)
 • “Uzņēmējdarbības un mazā biznesa pētījumi” Doc. I. Kozlinska (Groningenas Universitāte, Nīderlande), viesdocētāji no Eiropas, ASV un citu reģionu universitātēm
 • “Cilvēkresursu vadīšana” Prof. I. Senņikova (RISEBA), Asoc. Prof. L. Peiseniece (Banku augstskola)
 • “Līderība un organizāciju uzvedība” Doc. A. Barbars (RISEBA)
 • Mūsdienu pētījumi finanšu vadīšanas jomā” Doc. J. Kuzmina (Banku augstskola)

Brīvās izvēles studiju kursi (C daļa)

 • “Uzvedības ekonomika”, viesdocētājs
 • Brīvās izvēles studiju kurss citā augstskolā

Programmas pētnieciskā daļa (D daļa)

 • Publikācijas
 • Dalība konferencēs
 • Doktorantu semināri
 • Promocijas darba izstrāde un aizstāvēšana

Mācībspēki

Uzņemšanas noteikumi

Lūdzam iepazīties ar uzņemšanas noteikumiem, kas publicēti mūsu mājaslapas sadaļā Nāc studēt -> Uzņemšanas noteikumi


Karjeras iespējas

Iegūstot doktora grādu Biznesa vadībā, ir visas iespējas iegūt augstākā līmeņa amatus valsts pārvaldē un uzņēmējdarbībā, savukārt akadēmiskajā vidē var strādāt par vadošo pētnieku, profesoru un Latvijas Zinātnes padomes ekspertu. Iegūtās padziļinātās zināšanas ekonomikā un uzņēmējdarbībā absolventam ļauj arī dibināt un veiksmīgi attīstīt savu uzņēmējdarbību.

Doties Erasmus+ apmaiņas programmā var jebkurš doktorantūras students, kurš ir pabeidzis vismaz vienu studiju gadu.
Students var doties studēt kādā no RISEBA partneruniversitātēm. Studiju mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Par studiju un prakses apmaiņas programmā pavadīto periodu ārvalstīs studentam nav jāmaksā, mācību maksu sedz partneraugstskola, bet students turpina apmaksāt RISEBA studiju maksu. Par ārvalstīs mobilitātes laikā pavadīto periodu studentam tiek piešķirta Erasmus+ stipendija, lai nosegtu transporta un uzturēšanās izmaksas.
Erasmus+ prakses mobilitāte paredz, ka students var iziet praksi kādā no sev interesējošajiem uzņēmumiem kādā no Erasmus+ programvalstīm. Par šo prakses periodu students saņem Erasmus+ stipendiju. Prakses mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Vairāk par Erasmus+ un pieteikšanos uzzini šeit!

Pašnovērtējuma ziņojumi:
2016/2017
2017/2018
2018/2019 LV
2018/2019 ENG
2019/2020 LV
2019/2020 ENG
2020/2021 LV
2021/2022 LV


Aizstāvētie promocijas darbi

Skatīt šeit


Plānotās promocijas darbu aizstāvēšanas

Skatīt šeit

Anna Strazda Mg.psych.
Zinātnes nodaļas vadītāja, pētniece
Adrese
304, Meža iela 3
Evita Petroviča
Uzņemšanas speciāliste
Adrese
208, Meža iela 3
Vita Jegorova
Vecākā studiju programmu administratore
Adrese
311, Meža iela 3

  Sazinies ar mums

  To top