Biznesa vadība

Doktorantūras programma 120 KP

Šī doktorantūras studiju programma, ko īsteno RISEBA un Banku augstskola sadarbībā ar Stokholmas Ekonomikas augstskolu Rīgā un Kaizerslauternas Lietišķo zinātņu universitāti (Vācija), sagatavo zinātņu doktorus, augstākās kvalifikācijas pētniekus un speciālistus ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē.

Akreditēta: līdz 2027. gada 14. oktobrim

Pieteikties

Galvenā informācija

 • Ilgums:
  3 gadi
  4 gadi
 • Veids:
  Nepilna laika studijas, Pilna laika
 • Valoda:
  Angļu (pilna laika, nepilna laika), Latviešu (pilna laika, nepilna laika)
 • Kredītpunkti:
  120 KP / 180 ECTS
 • Maksa gadā:
  5000 EUR (studijas latviešu valodā)
  5640 EUR (studijas angļu valodā)

Šī doktorantūras studiju programma, ko īsteno RISEBA un Banku augstskola sadarbībā ar Rīgas  Ekonomikas augstskolu  un Kaizerslauternas Lietišķo zinātņu universitāti (Vācija), sagatavo zinātņu doktorus, augstākās kvalifikācijas pētniekus un speciālistus ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē. Pēc studiju pabeigšanas doktorantūras absolvents pārzina un izprot aktuālākās zinātniskās teorijas un atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē  un dažādu jomu saskarē.

Lekcijas notiek sesijās trīs reizes gadā (oktobrī, februārī un maijā), izmantojot tiešsaistes rīkus, nodrošinot jaukta tipa mācīšanās pieeju gan teorētiskajām studijām, gan promocijas darba apspriedei dažādos tā attīstības posmos.

Studiju kursi tiek apgūti lekcijās, semināros, diskusijās. Doktorantu patstāvīgie darbi tiek apspriesti semināros. Studiju kursos tiek piesaistīti arī ārvalstu pasniedzēji un eksperti,nozaru vadošie speciālisti  ar referātiem par mūsdienu attīstības tendencēm industrjā. Studiju procesā doktoranti veic situāciju analīzi (case studies),  konkrētajās nozarēs . Studentiem ir iespēja ietekmēt arī studiju kursu saturu, izvēloties sev aktuālās tēmas, vai izvēlēties tādu problēmu apspriešanai, kas visvairāk atbilst tieši viņa pētnieciskajām interesēm. Visos studiju kursos,balstoties uz zinātniskiem rakstiem, tiek apspriesti arī jaunākie pētījumi. 

Aktuālā programma tiks ievietota sākoties studiju procesam.

Uzņemšanas noteikumi

Lūdzam iepazīties ar uzņemšanas noteikumiem, kas publicēti mūsu mājaslapas sadaļā Nāc studēt -> Uzņemšanas noteikumi


Karjeras iespējas

Iegūstot doktora grādu Biznesa vadībā, ir visas iespējas iegūt augstākā līmeņa amatus valsts pārvaldē un uzņēmējdarbībā, savukārt akadēmiskajā vidē var strādāt par vadošo pētnieku, profesoru un Latvijas Zinātnes padomes ekspertu. Iegūtās padziļinātās zināšanas ekonomikā un uzņēmējdarbībā absolventam ļauj arī dibināt un veiksmīgi attīstīt savu uzņēmējdarbību.

Doties Erasmus+ apmaiņas programmā var jebkurš doktorantūras students, kurš ir pabeidzis vismaz vienu studiju gadu.
Students var doties studēt kādā no RISEBA partneruniversitātēm. Studiju mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Par studiju un prakses apmaiņas programmā pavadīto periodu ārvalstīs studentam nav jāmaksā, mācību maksu sedz partneraugstskola, bet students turpina apmaksāt RISEBA studiju maksu. Par ārvalstīs mobilitātes laikā pavadīto periodu studentam tiek piešķirta Erasmus+ stipendija, lai nosegtu transporta un uzturēšanās izmaksas.
Erasmus+ prakses mobilitāte paredz, ka students var iziet praksi kādā no sev interesējošajiem uzņēmumiem kādā no Erasmus+ programvalstīm. Par šo prakses periodu students saņem Erasmus+ stipendiju. Prakses mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Vairāk par Erasmus+ un pieteikšanos uzzini šeit!

Pašnovērtējuma ziņojumi:
2016./17.
2017./18.
2018./19. LV
2018./19. ENG
2019./20. LV
2019./20. ENG
2020./21. LV
2021./22 LV


Aizstāvētie promocijas darbi

Skatīt šeit


Plānotās promocijas darbu aizstāvēšanas

Skatīt šeit

Mg.psych. Anna Strazda
Zinātnes nodaļas vadītāja, pētniece
Adrese
304, Meža iela 3
Evita Petroviča
Uzņemšanas speciāliste
Adrese
208, Meža iela 3

  Sazinies ar mums

  To top