Mediju māksla un radošās tehnoloģijas

Doktorantūras programma 132 KP / 198 ECTS

Šī doktorantūras studiju programma, ko īsteno RISEBA un Liepājas Universitāte, sagatavo zinātņu doktorus, piedāvā augsti novērtētu akadēmisko personālu un modernu tehnisko infrastruktūru studiju procesā.

Akreditēta: līdz 2026. gada 17. janvārim

Pieteikties

Galvenā informācija

 • Sākums:
  No 1. februāra
 • Ilgums:
  3 gadi
 • Veids:
  Pilna laika
 • Valoda:
  Angļu (pilna laika)
 • Kredītpunkti:
  132 KP / 198 ECTS
 • Programmas grāds:
  Zinātniskais doktora grāds zinātnes doktors (-e) (Ph.D.) humanitārajās un mākslas zinātnēs
 • Maksa gadā:
  Latvijas un citu ES, EEZ valstu, kā arī ES kandidātvalstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem:
  4700 EUR (pilna laika dienas studijas, angļu valodā)

  Citu valstu pilsoņi:
  5900 EUR (pilna laika dienas studijas, angļu valodā)

RISEBA un LiepU kopīgi realizētajā akadēmiskā doktora studiju programmā “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas” uzsvars tiek likts uz radošās praksēs balstītu mākslas pētniecību un digitālo tehnoloģiju transformējošo potenciālu, piedāvājot akadēmiski padziļinātas studijas digitālo tehnoloģiju izmantošanā dažādās mediju vidēs, immersīvajās platformās un audiovizuālajās mākslās.  Tā sekmē oriģinālas un neatkarīgas pētniecības attīstību, kura iekļaujas starptautiskā kultūras, ekonomiskajā, sociālajā un politiskajā kontekstā, pielietojot pielietot savos radošajos pētījumos jaunākās tehnoloģijas un veidojot profesionālo saikni ar uzņēmējdarbības jomu un radošajām industrijām.

Studiju programmā iegūstamais grāds – augstākās akadēmiskās izglītības diploms – Zinātniskais doktora grāds zinātnes doktors (-e) (Ph.D.) humanitārajās un   mākslas   zinātnēs – atspoguļo studiju programmas pamatmērķi: apvienojot abu augstskolu resursus un pieredzi, īstenot kvalitatīvi augstvērtīgu un inovatīvu akadēmiskā doktora studiju programmu humanitāro zinātņu mākslas nozarē, apakšnozarē – mediju māksla un radošās tehnoloģijas, kas nodrošinātu iespēju atbilstoši kvalificētiem doktora studiju kandidātiem, nodrošinot jaunu zināšanu radīšanu – digitālo mediju un audiovizuālajā mākslā un inovācijas tehnoloģiju radošā izmantošanā, un kurai ir ietekme uz kultūru, ekonomiku, politiku un sociālo sfēru gan Latvijā, gan ārpus tās. Līdzās tradicionālākām mākslas un mediju producēšanas praksēm tiek attīstīta tādu novatorisku tehnoloģiju izmantošana kā paplašinātā un virtuālā realitāte, 360° kino, kultūras analītika, datu vizualizācija, mākslīgais intelekts (AI), u.tml.

Studiju programmas mērķis:

Programmas pamatmērķis: apvienojot abu augstskolu resursus un pieredzi, īstenot kvalitatīvi augstvērtīgu un inovatīvu akadēmiskā doktora studiju programmu humanitāro zinātņu mākslas nozarē, apakšnozarē – mediju māksla un radošās tehnoloģijas, kas nodrošinātu iespēju atbilstoši kvalificētiem doktora studiju kandidātiem nodarboties ar oriģinālu un neatkarīgu pētniecību – jaunu zināšanu radīšanu – digitālo mediju un audiovizuālajā mākslā un inovācijas tehnoloģiju radošā izmantošanā, un kurai ir ietekme uz kultūru, ekonomiku, politiku un sociālo sfēru gan Latvijā, gan ārpus tās.

Programmas specifiskais mērķis ir sagatavot konkurētspējīgus, uz pētniecību orientētus profesionāļus – māksliniekus, kuri pārvalda daudzpusīgas zināšanas par jaunajām tehnoloģijām, audiovizuālajām mākslām un digitālās kultūras procesiem, kuri ir apguvuši specifiskas prasmes mākslas darbu un inovatīvu mediju

produktu radīšanā, zinātniskajā pētniecībā un radošu projektu realizēšanā, un kuri ir konkurētspējīgi mākslas, inovācijas tehnoloģiju un radošo industriju darba tirgū. Iegūtais akadēmiskais grāds ir priekšnoteikums ne tikai veiksmīgai pētnieciskajai darbībai, bet arī akadēmiskajai karjerai augstākās izglītības iestādēs.

Partneruniversitāte:

Kopīgā doktora studiju programma ir starpdisciplināra un uz inovācijām vērsta, kas balstās “prakses vadītā” (practice-led) digitālās mākslas un audiovizuālo mediju pētniecībā, kurā tiek apvienota mākslinieciskā jaunrade, zinātniski tehnoloģiskās inovācijas un kritiski analītiskās pētniecības metodes. Studiju programmas pamata pieejā ir tādas vides radīšana, kurā prakse – aktīvs (mākslas) radīšanas process, kritiskas refleksijas par to un rezultējošā jaunā teorija un zināšanas – ir galvenais pētniecības procesa elements. Mākslinieks, kas veic šādu pētījumu, tiek dēvēts par “reflektējošo praktiķi”

Lekcijas notiek klātienē trīs reizes gadā pa vienai nedēļai kolokvija formātā.  Laikā starp kolokvijiem studijas tiek sekmētas ar tiešsaistē vadāmu mācību vidi un / vai ārpus universitātes esošām konsultāciju un projektu izstrādes vietām (piemēram, radošās industrijas vietām, NVO, valdības institūcijām, slimnīcām, laboratorijām). Pētījumi, kas tiek veikti sadarbībā ar ārējām institūcijām (piemēram, NVO, radošās industrijas, pētniecības un augstākās izglītības institūcijas, tīkla kopienas utt.), tiek apspriesti individuāli ar zinātniskā darba vadības grupas palīdzību un tos koordinē administratīvā grupa. 

Studiju rezultātu sasniegšanu nodrošina programmas saturā ietvertie, izvērstie pētniecības metodoloģijas (A1-01, un A1-02 “Akadēmiskā rakstība un radošā prakse”) un mākslas un mediju teoriju (A1-03 “Teorija un metodoloģija”) u.c. moduļi, kā arī studējošā paša aktīva akadēmiskā un pētnieciskā prakse. Programmu veido šādas daļas: Teorija un radošā pētniecība A obligātā daļa – 42 KP, Promocijas darbs un eksāmeni B daļa – 79 KP, un Kompetences  C izvēles daļa 11 K (Pedagoģiskās un organizatoriskās aktivitātes, konferences referāti, izstādes u.c.) Tā kā programma ir balstīta individuālajās studijās, tad vislielākais KP apjoms un attiecīgi stundu laiks ir paredzēts Promocijas darba jeb Vadošā mākslas pētījuma izstrādei (70 KP), kas norisinās starp kolokvijiem.

Studiju programmas uzdevumi:

 1. Nodrošināt mērķtiecīgu un kvalitatīvu studiju procesu, sniegt studentiem nepieciešamo atbalstu zināšanu un prasmju papildināšanā un pētniecībā, piesaistīt studiju programmai un pētniecībai mediju mākslas un radošo tehnoloģiju jomas profesionāļus un veicināt RISEBA un LiepU mācībspēku profesionālo pilnveidi.
 2. Attīstīt mediju mākslas un radošo tehnoloģiju studijām un pētniecībai atbilstošu radošu vidi un piedāvāt daudzpusīgu, starpdisciplināru akadēmisko izglītību, nepārtraukti papildināt materiālo un tehnisko bāzi, un attīstīt sadarbību ar radošajām industrijām un laikmetīgās kultūras organizācijām.
 3. Stimulēt studentu radošo potenciālu inovatīvu ideju izstrādē, pilnveidot profesionalitātei un pētniecības darbam nepieciešamās prasmes un iemaņas un piedāvāt daudzpusīgas iespējas pētniecības projektu prezentācijai.
 4. Nodrošināt studentiem daudzpusīgas iespējas līdzdarboties partneraugstskolu un partnerorganizāciju sadarbības tīklā un tā iniciētajos projektos, stimulēt mākslas pētniecības projektu integrāciju citās zinātņu nozarēs, kā arī starptautisku atpazīstamību.
 5. Nostiprināt izpratni par kultūrā balstītu ekonomiku, sniegt studentiem nepieciešamo atbalstu zināšanu un prasmju papildināšanā un pētniecībā, nodrošinot studentiem iespējas līdzās kultūras projektu vadības prasmei un pieredzei apgūt uzņēmējdarbības zināšanas.
 6. Nodrošināt visaugstākā līmeņa zināšanu apguvi studentiem, kuri pēc absolvēšanas var kļūt par ekspertiem, rekomendāciju autoriem un projektu vērtētājiem valsts mēroga, Eiropas Savienības un starptautiskās organizācijās

Sasniedzamie studiju rezultāti:

Studiju rezultātā tiek iegūts augstākās akadēmiskās izglītības diploms – zinātnes doktora diploms, akadēmiskais grāds – Zinātniskais doktora grāds zinātnes doktors (-e) (Ph.D.) humanitārajās un mākslas zinātnēs. Studiju programmas beidzējiem ir iespējas turpināt akadēmisko karjeru un/vai izvēlēties dažādas

radošo industriju jomas darba tirgū. Rezultātā, pabeidzot doktorantūras studijas, studenti kļūst par profesionāliem mediju māksliniekiem, akadēmiskiem pētniekiem un sociāli aktīviem pilsoņiem, kas ieguvuši inovatīvu un kvalitatīvu mediju mākslas izglītību un kas ir arī spējīgi konkurēt darba tirgū, jo tiem piemīt nepieciešamās specifiskās zināšanas un prasmes darbā ar dažādām radošajām tehnoloģijām, kā arī apgūtas vadības un tirgzinības zināšanas.

Studiju programmas rezultāti formulēti atbilstīgi Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) un Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras (LKI) 8. līmenim un Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūras trešā cikla kvalifikāciju līmenim.

Zināšanas:

 1. pārzina un izprot aktuālākās zinātniskās teorijas un atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes mediju mākslas un radošo tehnoloģiju nozarē un dažādu jomu saskarē.

Prasmes:

 1. spēj patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties zinātniskiem pētījumiem atbilstošas metodes, veic ieguldījumu zināšanu robežu paplašināšanā un dod jaunu izpratni esošām zināšanām un to pielietojumiem praksē, īstenojot būtiska apjoma oriģinālu pētījumu, no kura daļa ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī;
 2. spēj gan mutiski, gan rakstiski komunicēt par mediju mākslas un radošajām tehnoloģijām ar plašākām zinātniskajām aprindām un sabiedrību kopumā;
 3. spēj patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, īstenot zinātniskus projektus, gūstot zinātnes nozares starptautiskiem kritērijiem atbilstošus sasniegumus,
 4. spēj vadīt pētnieciskus vai attīstības uzdevumus uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, kur nepieciešamas plašas pētnieciskas zināšanas un prasmes.

Kompetences:

 1. spēj, veicot patstāvīgu, kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus, patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus projektus, tajā skaitā starptautiskus;
 2. spēj pieņemt zinātniski pamatotus lēmumus problēmu risinājumos un argumentēti aizstāv savu viedokli;
 3. spēj vadīt, koordinēt daudzdisciplināras mediju mākslas un radošo tehnoloģiju komandas un strādāt, sadarbojoties starptautiskā kontekstā;
 4. demonstrē vērā ņemamu autoritāti, inovāciju, autonomiju, zinātnisko un profesionālo patstāvību un pastāvīgu nodošanos jaunu ideju vai procesu attīstībai darba vai mediju jomas avangardā, ieskaitot pētniecību.

Kolokvijs notiek Arhitektūras un mediju centrā H2O6, Durbes ielā 4, kur atrodas arī video, skaņas un montāžas studijas, kā arī MPLab Mākslas pētījumu Labaratorijā, Liepājā. Doktorantūrā studējošajiem ir iespēja iegūt kredīpunktus, piedaloties partneraugstskolu – Aalto Universitāte Helsinkos (Helsinki, Somija), Dublinas Tehnoloģiju Universitāte (Dublina. Īrija), Oslo Metropolitēna universitāte (Oslo, Norvēģija) – organizētajās doktorantu vasaras skolās, kā arī kopīgi organizētajās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs “Open Fields” un “Renewable Futures”, kas veltītas mākslas un zinātnes pētniecības attīstībai Ziemeļeiropā un kuru tīklā ir vairāk nekā 60 augstskolu no 30 pasaules valstīm.

Akadēmiskā doktora studiju programma ir starpdisciplināra un uz inovācijām vērsta. Tā balstās prakses vadītā (practice-led) digitālās mākslas un audiovizuālo mediju pētniecībā, kurā tiek apvienota mākslinieciskā jaunrade, zinātniski tehnoloģiskās inovācijas un kritiski analītiskās pētniecības metodes.

Programmas mērķis ir sagatavot konkurētspējīgus profesionāļus ar daudzpusīgām prasmēm, zināšanām un praktisku pieredzi mākslas darbu radīšanā un inovatīvu mediju projektu producēšanā, radošu digitālās kultūras projektu realizēšanā, kā arī zinātniskajā pētniecībā un jaunu zināšanu radīšanā. Iegūtais akadēmiskais grāds ir priekšnoteikums ne tikai veiksmīgai individuālai darbībai mākslas, mediju, inovācijas tehnoloģiju un radošo industriju darba tirgū, bet arī akadēmiskajai karjerai augstākās izglītības iestādēs.


Moduļu apraksti
Studiju programmas plāns

Studiju veids

Studijas tiek nodrošinātas ierobežotās klātienes (low-residency) formā, kas nozīmē, ka tās ir vērstas uz attālināto individuālo patstāvīgo pētniecības darbu. Studiju “stūrakmeņi” jeb vienīgie klātienes periodi ir 3 simpoziji katru gadu, kas notiek intensīvu kolokviju veidā, katrs no tiem vienas nedēļas ilgumā. Pirmais (pavasara) kolokvijs notiek studiju gada sākumā februārī Rīgā un to organizē RISEBA; otrais (vasaras) kolokvijs notiek jūnijā kā izbraukuma retrīts, piemēram, Mākslas rezidenču centrā SERDE, Aizputē, un trešais (rudens) kolokvijs notiek Liepājā, to organizē Liepājas Universitāte.

Pārējā laika periodā norisinās attālināts individuālās pētniecības process ciešā saistībā ar zinātnisko darba vadītāju un programmas ekspertiem.

Šāda studiju forma jaunajiem pētniekiem ļauj veikt kvalitatīvu pētniecību jaunajā novatoriskajā un starpdisciplinārajā programmā, nemainot dzīves vietu, un apvienojot to ar darbu.

Uzņemšanas prasības:

 • Akadēmiskais vai profesionālais humanitāro zinātņu maģistra grāds humanitārajās un mākslas nozarēs;
 • angļu valodas prasmes vismaz B2 līmenī;
 • iestājpārbaudījums

vai

 • Akadēmiskais vai profesionālais maģistra grāds sociālo zinātņu, izglītības zinātņu, inženierzinātņu, datorzinātņu vai citā nozarē;
 • darba pieredze profesionālās mākslinieciskās jaunrades darbā kā autoram vai pašnodarbinātai personai/ darbs radošo industriju, kultūras, mākslas vai mūzikas nozarē (vismaz 24 mēneši) vai apgūti studiju kursi humanitāro un mākslas zinātņu jomā vismaz 6 kredītpunktu apjomā:
  • mākslas vēsture vai mākslas teorija vismaz 2 kredītpunktu apjomā,
  • filozofija, kultūras vēsture vai kultūras teorija vismaz 2 kredītpunktu apjomā,
  • Jauno mediju māksla, audiovizuālā māksla vai dizains vismaz 2 kredītpunktu apjomā;
 • angļu valodas prasmes vismaz B2 līmenī;
 • iestājpārbaudījums.

Uzņemšanas/ iestājpārbaudījumu kritēriji:

Iestājpārbaudījums:

 • promocijas pētījuma pieteikums (2500 – 5000 vārdu), kurā iekļauta plānotā promocijas pētījuma tēma, tās aktualitātes un nozīmīguma pamatojums;
 • iestājpārrunas: 5–10 minūšu ziņojums par plānoto promocijas pētījuma tēmu.

Tiek ņemta vērā iepriekšējā izglītība un zinātniskās darbības pieredze.

Lūdzam iepazīties ar uzņemšanas noteikumiem, kas publicēti mūsu mājaslapas sadaļā Nāc studēt -> Uzņemšanas noteikumi

Pabeidzot doktorantūras studijas, studenti kļūst par profesionāliem mediju māksliniekiem, akadēmiskiem pētniekiem un sociāli aktīviem pilsoņiem, kas ieguvuši inovatīvu un kvalitatīvu mediju mākslas izglītību un kas ir arī spējīgi konkurēt darba tirgū, jo tiem piemīt nepieciešamās specifiskās zināšanas un prasmes darbā ar dažādām radošajām tehnoloģijām, kā arī apgūtas vadības un tirgzinības zināšanas.

Iegūtais akadēmiskais grāds ir priekšnoteikums ne tikai veiksmīgai individuālai darbībai mākslas, mediju, inovācijas tehnoloģiju un radošo industriju darba tirgū, bet arī akadēmiskajai karjerai augstākās izglītības iestādēs un starptautiska līmeņa pētniecībā. Jaunās programmas absolventi būs labi sagatavoti piedalīties mūsdienu kultūras veidošanā visplašākajā izpratnē, darbojoties vietējās, valsts mēroga, Eiropas Savienības un starptautiskās organizācijās kā eksperti, konsultanti, rekomendāciju autori, un projektu vērtētāji, kā arī dažādu inovāciju ierosinātāji šjās organizācijās.

Studiju programmā ļoti svarīgs ir starptautiskais aspekts – mākslinieki-pētnieki, kas beiguši šo programmu, orientēsies starptautiskajā mediju mākslas vidē un apritē, kā arī būs spējīgi sniegt savu ieguldījumu turpmākajā mediju mākslas zinātniskajā un izglītības attīstībā. Doties Erasmus+ apmaiņas programmā var jebkurš doktorantūras students, kurš ir pabeidzis vismaz vienu studiju gadu bez akadēmiskiem un finanšu parādiem.

Doties Erasmus+ apmaiņas programmā var jebkurš doktorantūras students, kurš ir pabeidzis vismaz vienu studiju gadu bez akadēmiskiem un finanšu parādiem.
Students var doties studēt kādā no RISEBA partneruniversitātēm. Studiju mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Par studiju un prakses apmaiņas programmā pavadīto periodu ārvalstīs studentam nav jāmaksā, studiju maksu sedz partneraugstskola, bet students turpina apmaksāt RISEBA studiju maksu. Par ārvalstīs mobilitātes laikā pavadīto periodu studentam tiek piešķirta Erasmus+ stipendija, lai nosegtu transporta un uzturēšanās izmaksas.
Erasmus+ prakses mobilitāte paredz, ka students var iziet praksi kādā no sev interesējošajiem uzņēmumiem kādā no Erasmus+ programvalstīm. Par šo prakses periodu students saņem Erasmus+ stipendiju. Prakses mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.

Pieteikšanās studijām

Lai pieteiktos studijām doktorantūrā, papildus ir:

 • jānosūta pētījuma pieteikums RISEBA doktorantūras programmas administratīvajam direktoram, docentam Aigaram Ceplītim rakstot e-pastu [email protected];
 • jāaizpilda elektroniskā pieteikšanās ŠEIT.

Doktora disertācijas pētījuma pieteikuma anketu var lejupielādēt ŠEIT vai saņemt uz e-pastu, sazinoties ar programmas administratīvo direktoru.

 • Docents, Aigars Ceplītis, M.F.A., / doktora zinātniskā grāda kandidāts, RISEBA – Kopējās doktora studiju programmas Administratīvais direktors, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”
  Tālr.: +371 25620270
  E-pasts: [email protected]
 • Maija Demitere, Mg.art. – LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes studiju virziena “Mākslas” vadītāja, Kopīgās maģistra studiju programmas “Jaunie mediji un audiovizuālā māksla” direktore LiepU.
 • Docents, Dr. Kristofers Heilss (Christopher Hales) / docents, RISEBA – Kopējās doktora studiju programmas Studiju procesa direktors, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”
 • Profesore, Dr. sc. soc. Rasa Šmite – Kopējās doktora studiju programmas direktore, Liepājas universitāte.
  Tālr.: +371 26546776
  E-pasts: [email protected]

Evita Petroviča
Uzņemšanas speciāliste
Adrese
208, Meža iela 3
Inese Makuševa
Vecākā studiju programmu administratore
Adrese
201, Durbes iela 4

  Sazinies ar mums

  To top