Mediju māksla un radošās tehnoloģijas

Šī doktorantūras studiju programma, ko īsteno RISEBA un Liepājas Universitāte, sagatavo zinātņu doktorus, piedāvā augsti novērtētu akadēmisko personālu un modernu tehnisko infrastruktūru studiju procesā.

Akreditēta: līdz 2023. gada 31. decembrim

Šobrīd programma ir pārakreditācijas procesā.

Pieteikties

Galvenā informācija

 • Ilgums:
  3 gadi
 • Veids:
  Pilna laika
 • Valoda:
  Angļu (pilna laika)
 • Kredītpunkti:
  132 KP / 198 ECTS
 • Maksa gadā:
  4700 EUR

RISEBA un LiepU kopīgi realizētajā doktora studiju programmā “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas” uzsvars tiek likts uz radošās praksēs balstītu mākslas pētniecību un digitālo tehnoloģiju transformējošo potenciālu, piedāvājot akadēmiski padziļinātas studijas digitālo tehnoloģiju izmantošanā dažādās mediju vidēs, immersīvajās platformās un audiovizuālajās mākslās.  Tā sekmē oriģinālas un neatkarīgas pētniecības attīstību, kura iekļaujas starptautiskā kultūras, ekonomiskajā, sociālajā un politiskajā kontekstā, pielietojot pielietot savos radošajos pētījumos jaunākās tehnoloģijas un veidojot profesionālo saikni ar uzņēmējdarbības jomu un radošajām industrijām.

Studiju programmā iegūstamais grāds – augstākās akadēmiskās izglītības diploms – Zinātniskais doktora grāds zinātnes doktors (-e) (Ph.D.) humanitārajās un   mākslas   zinātnēs – atspoguļo studiju programmas pamatmērķi: apvienojot abu augstskolu resursus un pieredzi, īstenot kvalitatīvi augstvērtīgu un inovatīvu akadēmiskā doktora studiju programmu humanitāro zinātņu mākslas nozarē, apakšnozarē – mediju māksla un radošās tehnoloģijas, kas nodrošinātu iespēju atbilstoši kvalificētiem doktora studiju kandidātiem, nodrošinot jaunu zināšanu radīšanu – digitālo mediju un audiovizuālajā mākslā un inovācijas tehnoloģiju radošā izmantošanā, un kurai ir ietekme uz kultūru, ekonomiku, politiku un sociālo sfēru gan Latvijā, gan ārpus tās. Līdzās tradicionālākām mākslas un mediju producēšanas praksēm tiek attīstīta tādu novatorisku tehnoloģiju izmantošana kā paplašinātā un virtuālā realitāte, 360° kino, kultūras analītika, datu vizualizācija, mākslīgais intelekts (AI), u.tml.

Kopīgā doktora studiju programma ir starpdisciplināra un uz inovācijām vērsta, kas balstās “prakses vadītā” (practice-led) digitālās mākslas un audiovizuālo mediju pētniecībā, kurā tiek apvienota mākslinieciskā jaunrade, zinātniski tehnoloģiskās inovācijas un kritiski analītiskās pētniecības metodes. Studiju programmas pamata pieejā ir tādas vides radīšana, kurā prakse – aktīvs (mākslas) radīšanas process, kritiskas refleksijas par to un rezultējošā jaunā teorija un zināšanas – ir galvenais pētniecības procesa elements. Mākslinieks, kas veic šādu pētījumu, tiek dēvēts par “reflektējošo praktiķi”

Lekcijas notiek klātienē trīs reizes gadā pa vienai nedēļai kolokvija formātā.  Laikā starp kolokvijiem studijas tiek sekmētas ar tiešsaistē vadāmu mācību vidi un / vai ārpus universitātes esošām konsultāciju un projektu izstrādes vietām (piemēram, radošās industrijas vietām, NVO, valdības institūcijām, slimnīcām, laboratorijām). Pētījumi, kas tiek veikti sadarbībā ar ārējām institūcijām (piemēram, NVO, radošās industrijas, pētniecības un augstākās izglītības institūcijas, tīkla kopienas utt.), tiek apspriesti individuāli ar zinātniskā darba vadības grupas palīdzību un tos koordinē administratīvā grupa. 

Studiju rezultātu sasniegšanu nodrošina programmas saturā ietvertie, izvērstie pētniecības metodoloģijas (A1-01, un A1-02 “Akadēmiskā rakstība un radošā prakse”) un mākslas un mediju teoriju (A1-03 “Teorija un metodoloģija”) u.c. moduļi, kā arī studējošā paša aktīva akadēmiskā un pētnieciskā prakse. Programmu veido šādas daļas: Teorija un radošā pētniecība A obligātā daļa – 42 KP, Promocijas darbs un eksāmeni B daļa – 79 KP, un Kompetences  C izvēles daļa 11 K (Pedagoģiskās un organizatoriskās aktivitātes, konferences referāti, izstādes u.c.) Tā kā programma ir balstīta individuālajās studijās, tad vislielākais KP apjoms un attiecīgi stundu laiks ir paredzēts Promocijas darba jeb Vadošā mākslas pētījuma izstrādei (70 KP), kas norisinās starp kolokvijiem.. 

Kolokvijs notiek Arhitektūras un mediju centrā H2O6 Durbes ielā 4, kur atrodas arī video, skaņas un montāžas studijas, kā arī MPLab Mākslas pētījumu Labaratorijā, Liepājā. Doktorantūrā studējošajiem ir iespēja iegūt kredīpunktus, piedaloties partneraugstskolu – Alto Universitāte Helsinkos (Somija), Dublinas Tehnoloģiju Universitāte (Īrija), Oslo Metropolitēna universitāte (Norvēģija) – organizētajās doktorantu vasaras skolās, kā arī kopīgi organizētajās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs “Open Fields” un “Renewable Futures”, kas veltītas mākslas un zinātnes pētniecības attīstībai Ziemeļeiropā un kuru tīklā ir vairāk nekā 60 augstskolu no 30 pasaules valstīm.

Uzņemšanas noteikumi

Lūdzam iepazīties ar uzņemšanas noteikumiem, kas publicēti mūsu mājaslapas sadaļā Nāc studēt -> Uzņemšanas noteikumi


Karjeras iespējas

Pabeidzot doktorantūras studijas, studenti kļūst par profesionāliem mediju māksliniekiem, akadēmiskiem pētniekiem un sociāli aktīviem pilsoņiem, kas ieguvuši inovatīvu un kvalitatīvu mediju mākslas izglītību un kas ir arī spējīgi konkurēt darba tirgū, jo tiem piemīt nepieciešamās specifiskās zināšanas un prasmes darbā ar dažādām radošajām tehnoloģijām, kā arī apgūtas vadības un tirgzinības zināšanas.

Iegūtais akadēmiskais grāds ir priekšnoteikums ne tikai veiksmīgai individuālai darbībai mākslas, mediju, inovācijas tehnoloģiju un radošo industriju darba tirgū, bet arī akadēmiskajai karjerai augstākās izglītības iestādēs un starptautiska līmeņa pētniecībā. Jaunās programmas absolventi būs labi sagatavoti piedalīties mūsdienu kultūras veidošanā visplašākajā izpratnē, darbojoties vietējās, valsts mēroga, Eiropas Savienības un starptautiskās organizācijās kā eksperti, konsultanti, rekomendāciju autori, un projektu vērtētāji, kā arī dažādu inovāciju ierosinātāji šjās organizācijās.

Studiju programmā ļoti svarīgs ir starptautiskais aspekts – mākslinieki-pētnieki, kas beiguši šo programmu, orientēsies starptautiskajā mediju mākslas vidē un apritē, kā arī būs spējīgi sniegt savu ieguldījumu turpmākajā mediju mākslas zinātniskajā un izglītības attīstībā. Doties Erasmus+ apmaiņas programmā var jebkurš doktorantūras students, kurš ir pabeidzis vismaz vienu studiju gadu bez akadēmiskiem un finanšu parādiem.

Doties Erasmus+ apmaiņas programmā var jebkurš doktorantūras students, kurš ir pabeidzis vismaz vienu studiju gadu bez akadēmiskiem un finanšu parādiem.
Students var doties studēt kādā no RISEBA partneruniversitātēm. Studiju mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.
Par studiju un prakses apmaiņas programmā pavadīto periodu ārvalstīs studentam nav jāmaksā, studiju maksu sedz partneraugstskola, bet students turpina apmaksāt RISEBA studiju maksu. Par ārvalstīs mobilitātes laikā pavadīto periodu studentam tiek piešķirta Erasmus+ stipendija, lai nosegtu transporta un uzturēšanās izmaksas.
Erasmus+ prakses mobilitāte paredz, ka students var iziet praksi kādā no sev interesējošajiem uzņēmumiem kādā no Erasmus+ programvalstīm. Par šo prakses periodu students saņem Erasmus+ stipendiju. Prakses mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.

Pieteikšanās studijām

Lai pieteiktos studijām doktorantūrā, papildus ir:

 • jānosūta pētījuma pieteikums RISEBA doktorantūras programmas administratīvajam direktoram docentam Aigaram Ceplītim uz e-pastu [email protected];
 • jāaizpilda elektroniskā pieteikšanās ŠEIT.

Doktora disertācijas pētījuma pieteikuma anketu var lejupielādēt ŠEIT vai saņemt uz e-pastu, sazinoties ar programmas administratīvo direktoru.

  Sazinies ar mums

  To top