Jaunumi

“Ainavu arhitektūra un urbānisms” (MALAUR)

“Ainavu arhitektūra un urbānisms” (MALAUR)

Sākot ar 2022./2023. mācību gadu augstskola RISEBA profesionālā maģistra studiju programma “ Arhitektūra” piedāvā apgūt papildus specializāciju “Ainavu arhitektūra un urbānisms” (MALAUR).

Specializācija tiks īstenota iepriekš izstrādātās  moduļu sistēmas ietvaros, radot iespēju ieinteresētiem studentiem daļu no pamata kursiem aizstāt ar specializācijas kursiem. Plānotie 9 jaunie priekšmeti, ik semestra prakse ainavu arhitektūras jomā un 3 ārtelpas projektēšanas darbnīcas vērsti uz padziļināto mācību vielas apguvi ainavu arhitektūras un pilsētplānošanas jomā. Lai īstenotu specializāciju, tika izstrādāti 17 jauni kursu apraksti un akadēmiskā personāla sastāvam piesaistīti 7 lektori :

 • S. Skudra,
 • A. Ušča,
 • K. Dreija,
 • M. Sprudzāne,
 • I. Rukšāne,
 • M. Geldof,
 • H. Gūtmane.  

Piesakies studijām šeit

MALAUR mērķis ir veidot jauno pilsētvides speciālistu paaudzi, kura starpdisciplinārā sadarbībā  atbildīgi un pilsoniski aktīvi uzņemas telpiskos un sociālos mūsdienu pasaules izaicinājumus.   Lai īstenotu šo mērķi, jaunās specializācijas kursu dizains  nodrošina  iespēju topošiem arhitektiem apgūt gan teorētiskas zināšanas, gan iemaņas  un nepieciešamās kompetences ainavu arhitektūrā un cilvēku apdzīvoto vietu plānošanā un dizainā 

. Apgūstot MALAUR piedāvātās zināšanas, jaunie speciālisti spēs strādāt ar ārtelpas pārveidošanas projektiem un tajos iesaistītām  pusēm, izprast ārtelpas struktūru mijiedarbību, veikt zaļās infrastruktūras  publiskās  un privātās ārtelpas izpēti, projektēšanu un labiekārtojuma projektu vadību, organizēt un profesionāli vadīt sabiedrības iesaistes pasākumus,   Specializācija rosina analītiski domāt  par procesiem pilsētvidē,  veicina pētniecisko interesi un iemāca izstrādāt starpdisciplināros pētījumus arhitektūras, ainavu arhitektūras un pilsētplānošanas saskarnē. 

 Studiju programmas specializācijas nosaukums “Ainavu arhitektūra un pilsētplānošana” balstās uz Eiropas Ainavu konvencijas pamatnostādnēm, starptautiskiem jomas aprakstiem, kā arī Latvijas ainavu arhitekta profesijas standartu.   

Pēdējā desmitgadē un īpaši pandēmijas laikā  kvalitatīvie ainavu arhitektūras jomas pakalpojumi kļūst arvien pieprasītāki nozares tirgū, gan privātajā gan publiskajā sektorā. Pasaulē šobrīd vairākās iniciatīvas  izvirza priekšplānā ainavas un vides kvalitātes aktualitāti saistībā ar ilgtspējību, klimata pārmaiņām un sociālām inovācijām. Starp tām ir tādas, kā Eiropas zaļais kurss ( A European green deal) un Jaunais Bauhauss (The New European Bauhaus), kuri nosaka ekonomiskās un nozares politikas prioritātes un to īstenošanu tuvā nākotnē.    Lai arhitektūras un pilsētplānošanas nozare spētu pieņemt mūsdienu vides izaicinājumus, nepieciešams gatavot speciālistus ar padziļinātam zināšanām, prasmēm un kompetencēm  šajā jomā.  Pašlaik ainavu arhitekta izglītību iespējams iegūt tikai viena augstākās izglītības iestāde  – LLU, kas piedāvā pilnu ainavu arhitekta izglītības ciklu. Baltijas reģionā ainavu arhitektūras skolas šobrīd ir attīstības posmā, Igaunija ainavu arhitekta profesiju var iegūt trijās augstskolās, Lietuvā tā tika nodibināta pirms gada, līdz ar to RISEBA profesionālā maģistra programmas piedāvātā specializācija ainavu arhitektūrā iekļaujas Baltijas reģiona ainavu arhitektūras profesijas attīstībā.  

Specializācijā piedāvātie studiju kursi: 

 • Modernisms un pilsētas arhitektūra 
 • Teorētiskās nostādnes un ideju vēsture ainavu arhitektūrā 
 • Starpdisciplinārās debates par attīstību un kultūru 
 • Prakse arhitektūras pārvaldes institūcijā / projektēšana / specializācija ainavu arhitektūrā 1 
 • Ārtelpas dizaina process un labiekārtojuma projektu vadīšana 
 • Ainavas tiesiskais regulējums projektēšanā un būvniecībā 
 • Ainavas kultūrvēsturiskais mantojums mūsdienu pilsētvidē 
 • Ainavu dizaina psiholoģija 
 •  Mobilitātes teorija un prakse pēc 1945. gada  
 • Pilsētvides antropoloģija 
 • Prakse arhitektūras pārvaldes institūcijā / projektēšana / specializācija ainavu arhitektūrā 2 
 •  Ārtelpas projektēšana 1 
 •  Ainavu arhitektūras Maģistra projekta darba izstrāde 
 •  Prakse arhitektūras pārvaldes institūcijā / projektēšana / specializācija ainavu arhitektūrā 3 
 •  Ārtelpas projektēšana 2 
 •  Ainavu arhitektūras Maģistra projekta izstrāde 
 •  Prakse – projektēšana, pētniecība, jaunrade (Ārtelpas projektēšana 3) 

Rudolfs Dainis Šmits Mg.theol.
Maģistra studiju programmas “Arhitektūra” direktors, Arhitektūras un dizaina fakultātes dekāna p.i., lektors
Adrese
301, Durbes iela 4

  Sazinies ar mums

  To top