Kvalitātes nodaļa

Kvalitātes nodaļas galvenie uzdevumi

 1. Pētīt mācīšanas, mācīšanās un novērtēšanas metožu attīstības jaunākās tendences, mācību līdzekļus un citus izglītības procesa aspektus un piemērotākos jauninājumus ieviest augstskolā
 2. Izstrādāt un nodrošināt metodisko standartu prasību ieviešanu un studiju kvalitātes nodrošināšanu visās studiju formās
 3. Nodrošināt tālmācības studiju procesa monitoringu
 4. Sniegt informāciju un konsultācijas par tālmācības studiju procesu, lai veicinātu tālmācības popularizēšanu, atpazīstamību un studējošo piesaisti
 5. Izstrādāt kārtību studiju kvalitātes paaugstināšanai (tajā skaitā, bet ne tikai)
 6. Klātienes un tālmācības nodarbību e-platformas pamatprasību ieviešana un kontrole
 7. Studējošo nobeiguma darbu recenzēšanas anonimitātes nodrošināšana
 8. Eksāmenu un pārbaudījumu novērtējumu pārbaudes nodrošināšana
 9. Tālmācības pārbaudījumu izpildītāja autentifikācijas procedūru izstrāde
 10. Studējošo anonimitātes sistēmas ieviešana un uzturēšana
 11. Augstskolas darbā iesaistīto pušu anketēšanas sistēmas ieviešana, uzturēšana un pilnveide
 12. Studentu grupu vecāko datubāzes izveide un uzturēšana
 13. Studējošo un mācībspēku konsultēšana par mācīšanas un mācīšanās metodēm
 14. Organizēt un vadīt personāla apmācības un seminārus par jaunākajām mācīšanas metodikas prasībām
 15. Nodrošināt atskaišu, tajā skaitā tālmācības studiju procesā iesaistītā akadēmiskā un administratīvā personāla ikmēneša un gada darba slodzes uzskaiti, un citu pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu citām Augstskolas struktūrvienībām, kā arī ārējām institūcijām
 16. Savas kompetences ietvaros sadarboties ar augstskolas struktūrvienībām un ārējām institūcijām ar mērķi attīstīt un uzlabot nodaļas darbību
 17. Uzturēt informāciju par nodaļu un tā aktualitātēm augstskolas interneta vietnē

Lita Māsēna
Kvalitātes vadītāja p. i.
Adrese
318, Meža iela 3
Guna Arente
Lietvedības procesu administratore
Adrese
318, Meža iela 3
Arita Veismane
Studiju kvalitates administratore
Adrese
318, Meža iela 3

  Sazinies ar mums

  To top